/img0001_0001.djvu

			:2I

łQI 

 
 

 t
A\1rA\l@łJ 
 

 KOŚC\OŁÓW 
 

 DUCHOWIEŃSTWA 
 

 DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ 
 

 .
A ROK 
 
V 

 Cj 
 
i 
 

  
 
! 
 
i =:;3TOC::OWA 1939 
 
L -IALŁADI:M KURII DIECEZJALN
J 
 
IJRUK F D. WILKO£ZEWSKIECO 
 

IQ1
		

/img0003_0001.djvu

			1Q1 

 


A\TA\l()fiJ 
 
KOŚCI?Ł6W 
 
DUCHOWIEŃSTWA f Q) 
DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ 
 
NA ROK 7J? 

 
l lr.'O''1!< ni 
 
iii h, J' -Ł 
 

 

 
0ZĘSTOCHOW A ld38 
 
NAKŁADEM KURII DIECEZJALNEJ 
 
DRUK F. D. WILKOSZEWSK,EGO 
 


1Ql  
wr
		

/img0004_0001.djvu

			PATRONKA 


DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ 


NAJŚW. MARIA PANNA 


KRÓLOWA POLSKI 


BG a.lSP 
; 1111111111111111111111111111111111 
SlS3C3 


(;

'bO . 


.--t,
		

/img0005_0001.djvu

			JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ 
OJCIEC SWIĘTY 


IlliliP IIIII11 (J i 


IIIIII1 


BISKUP RZYMSKI 
Namiestnik 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
Na,stępc,a Księcia ApoStOlłÓw, Na'jwyższy Kaplam Koś- 
cio-ta Katolickiegv, PatrialTcha Zachodu. Pryrn.as Italii. 
Arcybiskup i Metropolita Prowincii Rzymskiej. Suwe_ 
rt
nny Wł.adca PoństWla Citta deI V.aUCaotllO, chw.alebnie 
pal!1!ujący - przedtem 


ACHILLES RATTI 


Urodzony 31 maja 1851 'f. W Desio, Mchidiecezji Medio_ 
lańskiej. Wyświęcony na .Ka,pla/!1.a w Rzymie 20 grudnia 
!R19 ,T. Prefekt BibIiote.ki Ambrozjańskiej w ,\\ediołaTlie 
w marou 1907 'f. Prall,alt DOII11owy 6 marrca 1907 'T. Prefekt 
Biblioteki Wlatyikańskiej l iwrzcśnia 1914 r. Ka.oonik Ba- 
zyliki św. Piotm w RZy1Il\ie 14 września 1914 r. PToto- 
Ilotrurius'z Apostolski 28 pruździel1n
ka' 1914 r. Wi'zytator 
.I.postolski w Polsce 25 ,kwietnia 1918 T. NUil1c"1!sz Apos_ 
tOlJ,ski w Podsce 6 czerwoa 1919 r. A1rcybiskup tyto Le- 
pantu 3 !ipca 1919 ,T. Konsek.rowaJllY w Wa. 
zaJWie 2R 
październi,ka 1919 T, Przeniesiony na Sto.Jicę tyto Arcy- 
l.iskl1Jpią Adany 19 kwietnia 1921 T., J(alrdyn,llem kreo- 
'.Ioa,ny i mianowall1Y Arcybiskupem Medio)ańskim 13 
czel1\\1ca 1921 r. Obramy P3JPieżem 6 lut
o 1922 T. Ko.ro_ 
looW'any 12 lutego 1922 
.
		

/img0006_0001.djvu

			NUNCJATURA APOSTOLSKA 
W POLSCE 
Warszawa - Aleja, S!lucha 12. 
tel. 8-36_66. 


NUNCJUSZ APOSTOLSKI 
J ego Ekscelencja 
KS. FILIP CORTESI 
Dr. Prawa Kan. 
Arcybiskup tyto Syraceński 
Urodzony KX. 1876 r. wyświęcony 18. I. 1899 l.. kOll- 
se.kro,"'!!'I1Y 21 VIII. 1921 r. 


Radca Nuncjatury 
KS. ALFRED PAC IN I 
Dr. Prawa Kan. 
Prałat Domowy Jego Świątobliwości 
Urodzoll1Y 1888 
" WYŚwięconv 
. VII. 1913 r. 


METROPOLITA PROWINCJI KRAKOWSKIEJ 
Jego Ekscelencja Książę-Arcybiskup 
ADAM STEFAN SAPIEHA 
Hon. Dr. Ob. Praw. i Ś. T. U. J. 
Urodl 14_g0 maja 1867, wyśw. 1893, księciem-biskupem 
1911, arcybiskupem 1925.
		

/img0007_0001.djvu

			BISKUP CZĘSTOCHOWSKI 
Jego Ekscelencja 


Ks. TEODOR KUBINA 


Dr. Ś. Teologii i Filozofii] 
Hon. Dr. Uniwersytetu Jag. 
Kawaler Orderu "Polonia Restituta" 


IJrodzony dn. 16 Kwictnia 1880 r. w 
więtochłowicach 
na Oómym 
ląsku. WyśWięcoltly na kC\jIJlm'.d 27 paź- 
dziernika 1906 .r. '\V RZYlmie. Bislkupem Częs:IJchowskim 
miano.w,my 14 grudnia 1925 .r.. Ikonselkrowa.r.y i intro- 
lJ1i'
owany :2 
utego 1
 a". 
Telefon 15-&9.
		

/img0008_0001.djvu

			BISKUP SUFRAGAN 
Jego Ekscelencja 


Ks. Antoni Zimniak 


Biskup tyto Dionizjaneński 
Prałat Domowy Jego Świątobliwości 
Wikariusz Generalny 


I jrodwlny 16 stycziI1iaJ 1810S r., wyświęcolllY !la kapłana 
1905 r., Biskrupem mianow	
			

/img0009_0001.djvu

			HltRARCHIA KOŚCIELNA W POLSCE. 
Biuro Episkopatu Polskiego: 
Warszawa, al. .Jcrozolim
,kie, 14 m. 5, 
iel. 2-71-56. P. K. O. 7l-ł2. 
A. OBRZĄDEK ŁACIŃSKI. 
I. Prowincja Gnieźnieńsko - Poznańska. 
I. Archidiecez]a Gnieinicńska i Poznańska. 
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Po- 
zlIaiIski: Jeg-o eminencja Ks. Kardynał Dr 
August Hlond. Prymas Polski, ur. 5 lipca 
1881 r., wyśw. I
U5. kons. ]925, mian. Arl:b. 
1926. Kardynałem ]
27 r. 
Biskup-Sufragan Gnieźnieł'lski: Ks. Antoni 
Laubi'tz, Risk. tyto Jasseński, ur. 7 czerw. 
186] r.. wyśw. 1888, kons. 1925. 
Biskup-Sufragan Poznaliski: Ks. Walenty 
Dymek, Bisk. tyt. l'v\adyteński, ur. 31 grud. 
1888. wysw. 1912. kons. 1929. 
J Diecezja Chełmińska. Biskup Chełmiński 
(z rezydencją w Pelplinie): Ks. Stanisław 
Wojciech Okoniewski, ur. 21 kwiet. 1870. 
wy św. 1895. kons. 1926, mian. 1927. 
Biskup-Sufragan: Ks. Konstanty Dominik, 
Bisk. tyt. Athrybitański. Uf. 7 listopada 1870, 
wyśw. 1897, kons. 192t5.
		

/img0010_0001.djvu

			-8- 


3. Diecezja Włocławska. Biskup Włocławski: 
Ks. Karol Mieczysław RadOliski, ur. 18
3. 
wyśw. 1909, kons. 1927, mian. 1929. 
Uiskup-SufraRan: vacat. 


II. Prowincja Warszawska. 
l. Archidiecezja Warszawska. Arcybiskup Me- 
tropolita Warszawski: Jego Eminencja Ks. 
Kardynal Aleksander Kakowski, Dr Ś. T.. 
ur. 1862, Wyśw. lR86, mian. Arcybiskupem 
1913, Kardynałem 1919. 
Biskup-Sufragan l. Ks. Stanisław Gall, Ar- 
cybiskup tyto Carpathos, Dr S. Teol., ur. 
1
65. wyśw. lXH7, kons. 1918. 
Biskup-Sufragan 2. Ks. Antoni Szlagowski, 
Dr S. Teol., Bisk. tyt. Irenopolitański, ur. 
IS64, wyśw. 1890. kons. 1928. 
I-?'ezyduje w Warszawie, ul. Piekna 24, Ar- 
cybiskup Metropolita Mohylewski, Ks. Ed- 
ward Ropp, ur, 1851, wyśw. 18
6, kons. 
1902. 


2. Diecezja Płocka. Biskup Płocki i Arcybis- 
kup tył. Sylijski, Ks. Antoni Julian Nowo- 
wiejski, M. Ś. T., ur. 1858, wyśw. 1881, 
mian. 1908. 
Biskup-Sufragan: Ks. Leon Wetmaliski, M. 
S. T., Hisk. tyŁ. Kamacheński, ur. 1
86, 
wyśw. 1912, kons. 1928. 
3. Diecezja Sandomierska. Administrator AWJ- 
stolski Ks. Jan Kanty Lorek, l3isk. tył. Mo-
		

/img0011_0001.djvu

			-9- 


dreailski, ur. 18
6, wyśw. 1911, kOllS. 1936. 
Ks. Biskup: Paweł Kubicki, Bisk. tyt. Cha- 
nateński. ur. 1871, wyśw. 1893, kons. 1918. 
4. Diecezja Lubelska. Biskup Lubelski: Ks. 
Marian Leon Fulman, M. Ś. T., ur. 1866, 
Wyśw. 1889, mian. 1918. 
Biskup-Sufragan: Ks. Władysław Goral, 
Dr fil. i Lic. S. T., I3isk. tyt. Meloe w Izau- 
rii, ur. 1898, wyśw. 1920, kons. 1938. 
5. Diecezja Siedlecka czyli Podlaska. Biskup 
Podlaski (z siedzibą w Siedlcach): Ks. Uen- 
ryk Przeździecki, Dr Ś. T., ur. 1873, wyśw. 
I R95, mian. 191H. 
Biskup-Sufragan: Ks. Czesław Sokołowski, 
Dr Ś. T., Bisk. tyto Pentakomski, ur. 1877. 
wyśw. 1901, kons. 1919. 
6. Diecezja Łódzka. Biskup Łódzki: Ks. Wło- 
dzimierz Jasiński, ur. 1873, wy św. 1895, 
Biskupem Sandomierskim mian. 1930, ł.6dz- 
kim 1934. 
Biskul1-Sufragan: Ks. Kazimierz Tomczak, 
Dr Ś. T., Bisk. tyt. Sykceński, ur. 1882, 
wyśw. 19m, kons. 1927. 


III. Prowincia Wileńska. 


1. Archidiecez!a Wileńska. Arcybiskup Metro- 
polita Wileński: I(s. Romuald' Jałbrzykow- 
Ski, M. Ś. T., ur. 1876, wyśw. 1901, kuns.
		

/img0012_0001.djvu

			- tu - 


1918. Bish. ł.omi'Ylhkim mian. 1925, Arcy- 
biskupem Wileńskim 1926. 
Biskup-Sufragan: Ks. Kazimierz Mikołaj 
Michalkiewicz. M. Ś. T., Uisk. tyto Tyatyry, 
ur. H:i65, wyśw. 1889, kons. 1921. 
2. Diecezja Łomżyńska. Biskup Łomżynski: 
Ks. Stanislaw Kostka Łukomski, Dr Fil.. Uf. 
1874, wy św. 1898, kons. 1920, mian. 1926. 
Biskup-Sufrag-an: Kr.. Tadeusz Zakrzewski, 
Risk. tyto Kariany, ur. lRS3, wyśw. 1906, 
kOlis. 193K. 
3. Diecezja Pińska. Biskup Piiiski: Ks. Kazi- 
mierz Bukraba, ur. 1885, wyśw. 1909, kons. 
1932. 
Biskup-Sufragan: Ks. Karol Niemira, Dr Pr. 
Kan., Uf. 1881, wyśw. 1911, kons. ]933. 


IV. Prowincja Lwowska. 
l. Archidiecezja Lwowska. Arcybiskup Me- 
tropolita Lwowski: Ks. Bolesław TWar- 
dowski, Dr Pf. Kan., Uf. 1864, wy św. 1886, 
kons. 1918, prekon. na Arcyb. 1923. 
Biskup-Sufragan: Ks. Eugeniusz Baziak, 
Dr. Ś. T., Bisk. tyto Foceński, Uf. 1890, 
wyśw. 1912, kons. 1933. 
2. Diecezja Przemyska. Biskup Przemyski: 
Ks. Franciszek Barda, Dr Ś. T., Uf. lR81, 
wyśw. 1904, kons. 1931, prekon. 1933. 
Biskup-Sufragan: Ks. Wojciech Tomaka, 
Bisk. tył. Helenopolitański, ur. 1875. wvśw. 
1899, kons.. 1934.
		

/img0013_0001.djvu

			-II - 


3. Diecezja Łucka. Biskup Łucki: Ks. Adolf 
Szelążek, M. Ś. T.. ur. 1865, wyśw. lR88, 
kons. 191H, mian. 1925. 
Biskup-Sufragan: Ks. Stefan Walczykie- 
wicz. Dr Ś. T. i fiL. Bisk. tyt. Zenopolit
fl- 
ski, ur. IHS6, wyśw. 1912, kons. l 92S. 


V. Prowincja Krakowska. 


l. Archidiecezja Krakowska. Ksi
\żę Arcybis- 
kup-Metropolita Krakowski: Ks. Dr Adam 
Stefąn Sapieha. ur. 1867. wyśw. IH93, mian. 
Księciem Biskupem 1911, Arcybisk.-Metro- 
politą 1925. 
Biskup-Sufragan: Ks. Stanisław Rospond. 
Dr Ś. T., Bisk. tyt. Dardański, ur. lR77, 
wyśw. ]l)()I, kons. 1927. 
I
czydujc w Krakowie Ks. Michał Godlew- . 
ski. Bisk. tyt. r:gcjski, prof. historii kościel- 
lIej na Uniwersytecie Jagielloflskim. ur. 
11-172, kons. 1917. 
2. Diecezja T
rnowska. Biskup Tarnowski: 
Ks. Franciszek Lisowski. Dr Ś. TeoL. ur. 
1876, wyśw. 1900, kOl1s. 192X, prekon. 19.13. 
Biskup-Sufragan: Ks. Edward Komar. Dr 
Ś. T. i fil., Bisk. tyt. Alindy. ur. 1872. wyśw. 
11-197. kons. 1921. 
.1. Diecezja Kielecka. Biskup Kielecki: Ks. 
Czesław Kaczmarek. Dr fil., ur. IR9.t\, 
wyśw. 1922, kons, 1938. 
Biskup-Sufragan: Ks. Franciszek Sonik. .rvl. 
Ś. '1'., Bisk. tyt. Margeński, ur. 11'85, wyśw, 
1910, kons. 1935.
		

/img0014_0001.djvu

			-12 - 


4. Diecezja Częstochowska. Biskup Często- 

howski: Ks. Teodor Kubina, Dr $. T. i fil., 
ur. 11"80, wyśw. llJ()6, kons. IY.?6. 
Biskup-Sufragan: Ks. An'Loni Zimniak, Bisk. 
tyt. Dionyzjaneński, ur. l:o-.71-i, wyśw. 1911,:;, 
kons. 1936. 
5. Diecezja Katowicka. Biskup Śląski (z rc.lY- 
dencją w Katowicach): Ks. Dr Stanisław 
Adamski, ur. lt)75, wyśw. 1 KlJ9, kons. 11)3U. 
Biskup-Sufragan: Ks. Juliusz Bieniek. ur. 
1895, wyśw. 191R, kons. 1937. 


B. OBRZĄDEK GRECKI. 


l. Archidiecezja Lwowska. Arcybiskup-Me- 
tropolita Lwowski: Ks. Andrzej Aleksander 
Szeptycki. UL 1865, wyśw. lR92, kons. 1900. 
Biskup-Sufragan: Ks. Iwan Buczko, Bisk. 
tyto Kadieński, ur. 1891. kons. 1929. 
) Diecezja przemyska. Biskup Przemyski: Ks. 
.Józefa t Józef Kocyłowski, ur. 1
76, kons. 
1917. 
Biskup-Sufragan: Ks. Dr Grzegorz Łakota, 
Bisk. tyt. Danium, ur. 181"3, kons. 19.?6. 
3. Diecezja Stanisławowska. Biskup Stanisła- 
wowski: Ks. Grzegorz Cbomyszyn, ur. 1867, 
wyśw. 1893, kons. 1904. 
Biskup-Sufragan: Ks. Jan Latyszewski, ur. 
1879, wyśw. 1907, kons. 1930.
		

/img0015_0001.djvu

			- l
- 


4. Administracja Apostolska Lemkowszczy- 
zny. Administrator Apostolski: Ks. D; Ja- 
kób Medwecki. rezyduje w R.ymanowie. 


C. OBRZĄDEK ORMIAŃSKI. 


Arcybiskup Metropolita Lwowski: Ks. Dr 
Józef Teodorowicz, ur. 1864, wy św. 1887. 
kons. 1901. 


D. BISKUP POLOWY WOJSK POLSKIC". 


Ks. Józef Gawliua, Bisk. tyt. Mariamitański. 
ur. 18 list. 1892, wyśw. 1921, kons. 1933.
		

/img0016_0001.djvu

			KURIA DIECEZJALNA 


T cI. 15-90. konto P. K. O. 311S,646. 


J> r z c w o d n i l: Z ą C Y J. t. Ks. Up Teodor 
Kubina. 
W i kar i u s z G e n e l' a I n y: J..E Ks. Bp 
Antoni Zimniale 
K o n s u l t o r z y IJ i e l: e z j a I n i: KSi<;źa: 
Bp Antoni Zimniak, Władysław Ua
ck. 
t"ranciszek Oola. Marian .Jankowski, ZJzi- 
sław Ługowshi, rranciszch Mircl.:ki. Ma- 
rian Nassalski. Winl.:enty Przygodzki. 
ta- 
uisław Senko. Bolesław Wróblewski. Zyg- 
munt Za wadzki. 
K a n 
 I e l' z: Ks. Stanisław Zimorowicz. Dr 
Pr. Kan.. 2". IX. 1892, 16, 37. 
S h a l' b n i k: Ks. Antoni Godziszcwski. I
ad- 
1.:<1 akt., tU. lKK9, 12, 3h. 
N () t a l' i u s z: Ks. Piotr Kurl.:zyński, Dr Pr. 
Kan., 31. I. 1908. 32, 35. 


Trybunał Diecezjalny. 
p r e z e s: J. E. Ks. Bp Teodor Kubina. 
O f i c j a ł: Ks. Alojzy Jatowtt, 4. VI. 1893, 
17,37.
		

/img0017_0001.djvu

			- II) - 


s ę d z i o w i e P r o s y n o li a I n i: Księża: 
Klemens Gawlikowski, Marian Jankowski, 
BORumił Kasprzak, Antoni Sewerynek, Jó- 
zef Sohczyński, Bolesiaw Stradowski, Bo- 
lesław Wróhlewski. Stanisław Zimoro- 
wicz. 
I> rok u r a V o r s p r a w i e d I i w o ś c i: Ks. 
Stanisław Czajka. 
O b roń c y w ę z ł a m a ł ż.: Księża: Anto- 
ni Perzyna i Piotr Kurczyński. 
N o t a r i li S z: Ks. Teodor Popczyk. 
Egzaminatorzy Prosynodalni : 
Księża: Stanisław Czajka, Jan Domarailczyk, 
Władysław Gacek, Bogumił Kasprzak, Ma- 
rian Nassalski, Bolesław Wajzler, Zdzi- 
sław ł.ugowski. 
Komisarze Biskupi: 
Księża: Franciszek Mirecki i Wincenty Przy- 
g-odzki. 
Proboszczowie' konsultorzy: 
Księża: franciszek Maciaszek, Piotr Waskie- 
wicz. Aureliusz Chwiłowicz i Stanisław 
Bilski. 


Radcy honorowi: 
Księża: b
n	
			

/img0018_0001.djvu

			- !tl - 


Rada a yjgiłantia. 
Księża: Ignacy ChartliiIski, Teofi.1 Jankowski. 
Marian Nassalski. Stanisław Senko. 
Cenzorowie ksiąg treści religijnej. 
Ksi<;2a: Zenon Cwilong, Zdzisław Ługowski, 
Marian Nassalski. Pius Przeździecki. Mie- 
czysław Rogójski, Jan Domarańczyk. fe- 
liks Gryglewicz, Walenty Patykiewicz, 
Antoni Perzyna i 
tanisław Zimorowicz. 
Wizytatorzy nauki religii. 
I. Naczelny dla wszystki':h szkół w diecezji: 
Ks. Zdzisław Ługowski. 
II. W szkołach średnich: Ks. Marian Nassalski. 
m. w szkołach powszechnych: właściwi dzie- 
kani i wicedziekani oraz: 
Dla dek. Częstochowskiego: Ks. Piotr Sobański. 
" Będzi6skiego: Księża: Jerzy lmiela. 
Teofil Jankowski. Stanisław Grzy- 
wak, Julian Suma. 
,. .. Bolesławieckiego: Ks. Józef Pruchni- 
cki. 
" Dąbrowskiego: Księża: Stanislaw Bil- 
ski i Mieczysław Rogójski. 
" GideIskiego: Księża: Stefan Dominiak 
j Kazimierz Znamirowski. 
" Kłobuckiego: Ks. Jan Osmelak. 
.. Praszkowskiego: Księża: Józef Pie- 
kieliński i Stanisław Ry
hlewski. 
" Sączowskiego: Ks. .Józef Sokołowski. 
" Wieluńskiego: Księża: Stefan Bana- 
siński, Edward Dyja, Emanuel łIadaś. 
Apolinary Karczewski, Józef Kraw- 
czyński, Adam Żor.
		

/img0019_0001.djvu

			- 17- 


.. Wieruszowskiego: Księża: Jan Mas- 
salski i Roman Pytlawski. 
.. Zawicrciańskiego: Księża: Ludwik 
Klcpaczcwski, Lucjan Kaczmarzyk i 
Aleksander 'Vitc7::jk. 


Diecezjalne Seminarium Duchowne 
(Kraków, Bernardyńska 3, teł. 162-80). 
Delegaci do zachowania karności: 
KsiGża: Mie::zyslaw '
ogójski i Zygmunt Za- 
wadzki. 
Dele
aci "o spraw administracyjnych: 
Księża: Bolesław Wróblewski i Leon OTcza- 
kowski. 
I
 c k t o r: Ks. Stanisław Czajka, Dr Pr. Kan. 
13. Xl. 1897, 20, 36. 
O j c i e c d u c h o w n y: Ks. .Jan Domarań- 
czyk, lH. XI. I R95, 20, 36. 
P r e f e k t: Ks. .J6zt:f Chwistecki, 7. VI. 1907, 
33,37. 
P rok u r a t o r (uecollomus): Ks. Stanisław 
Paras, j. n. 
K I c r y c y stuuiują na Wydziale Teologicz- 
nym Uniwersytetu Jagiellorlskiego. Po- 
nadto dla nowowstępujących jest prowa- 
dzony roczny kurs seminaryjny. 
Alumni: 
I(urs VI. 
1 Bajerek Ka.zimierz, wko\. 
2. Butdys Wtl1Ldysl:a/w, a:kol. 
,l Drullecki Józef, 3Jkol 


6.XII. 1910 
14.111. 1915 
IJ.lV. 1913
		

/img0020_0001.djvu

			18 - 


4. Feruga Józef, akol. 
5. Framek Józef, alto!. 
6. KIM[J Ja.n. alkOI!. 
7. Królik Stef.am. alko!. 
,. ()(iTóbka JÓLef, diak 
9 Porządek StalnisJaw. akol 
10. SkrzYlDie,c Adam, ako!. 
i I. Szewczyk Edw13Jrd, dia.k, 
l.?, SzwebJik Leop{)l!d, alko!. 
13. Walkowski Stefa.n, alkoł. 
14. Wiertela'k Józef, 4e
t. 
15. ldziehko Antoni, alHJI. 
Kurs. V. 
1_ Burch3lrdt Jam. .alko!. 
2. Janda Paweł, ako!. 
3. Ka.nafa Bogdan, alkol. 
4_ Komasa ,
HC1h3lr. ,a,kcl. 
5 KOI\\".affSki Stefam. allrot 
6, Krupiński Jan, 
7. Kubiś Maa-iall1.. .ako\. 
8. Kupny ,PiaJwer. a1ko\. 
9_ Lepioh Józef, aM:o!. 
10. Uszka EdwaJrd, alko\. 
II. Lubas Kazimierz, ako\. 
12, Mystek AmLmej, lalko\. 
1.3. Ol'totowski Wad:11: 1914 
15,VII 1914 
26Xi. 1915 
6.1 1912 
20 IV: 1913 
14 IX 1912 
1'5,XIT: 1914 
25.X!I 1911 


2'6.W. 1913 
22.11 1915 
4,Vli. 1916 
9 III 1913 
- S.ill. 1915 
?3Y 
913
		

/img0021_0001.djvu

			- 19 
 


7, Maciag Wladysł.ć-w, lekt. 
S. Musiałł StamLslaw. .łekt. 
9. Musie,1 f'ranciszek, ,Iekt. 
HI, MuslZlkiet Tadeusz. IleM. 
11. Nieużyła tAaJweł. 'lekt. 
l? Nowaczyński Józef, lekt. 
13 Ośródka StaJllis
81w, lekt. 
lol: PalnalS'zek Bronli,sl,alw. lekt. 
15, Pustul'ka franciszek. ,Iekt. 
16. Siebiert JaJn, lekt. 
17. Skoczo\\'lski MaJri3lIl, lekt. 
18. Spyrzyński Czesll3,w. lekt. 
19 Stefański Witold, ,Ieikt. 
.!II. Szta,j no Aintoni, -lek t. 


Kurs III. 
i. Biema,cki W_laidYJSlbJI\\
, tOIIl'5. 
L Bi e ro,ń'sk i StaJnisl.;\,w, tons. 
3. I3uko\'. ieński 
ol, Celiński Józef, tOII<;. 
5 f,alryś Stefaln, tons, 
c.. Glinka Ed\Vlalrd. tons. 
7. Golonka Jam, tons. 
S. Goląb Wladyslaw:, tons. 
9. KacZil11arzy1k Wojciec.h, tons. 
W. Kaiillirlski rOzesl'aJw, tOIlS 
I l. Kidawa Ireneusz, tons, 
12, Kopeć .zygmunt, tons. 
13 Kra w.czyk MalksymiliaJn, tOIlS, 
14. Król
kowski StaJni,sll.aI\\:. tons, 
15. ŁukaJs
ka frall\lciszeJk. tOIllS, 
16. Musiał GustaJ\\'. tons. 
11. .Pietrzyk Jam, tons. 
lS, Piwowalfski Stanilsr.aw. tons. 
19, Podgórski 
alzil11ierz, tons 
20. Soltysiak Mieczysław, tons. 
21. SwieJ1kowSki Henryk, tons. 
Kurs II. 


1. Ohła:pek Alojzy, 
2, f'ejcho Tadeusz. 
3. Galion Wojcieoh, 


14 V. 1916 
2!s.IV 1916 
14.1: 1915 
15 XII 1916 
13.X: 1915 
l1,ą 1917 
25.IV. 191.
 
12,VII 19łO 
5.X: 1914 
17 IV 1914 
I
UI: 1913 
10 II 1915 
15.11: 1913 
S.XI 191 I 


17.X 19014 
11.V: 1915 
lUI. 1914 
I.VII 1915 
18.m: 191'5 
IS.lII. 1915 
19 V!II. 1911 
6X. 1911 
12:X. 1911 
21.VI 191L 
25.Vt: 1914- 
11 IX. 1916 
1I\.X. 1914 
o	
			

/img0022_0001.djvu

			- 20- 


4. Gąsiorek Eugeniusz, 
5. Jamowski Adam, 
6, K3frbowski Zygmunt, 
7, KądziołlkJa Sta.ni
Ja'W, 
8. Mau-cl1e\\>ika Piotr, 
9. Motłoch Edw.aJrd. 
10. Panelk BroniS'ł.aJw, 
11. Patr.zyk Eugeniusz, 
12. Religa Jam. 
13. Rybicki StefaJn. 
l-l. Sękows.ki Bemard. 
15. TYII'a
a Wiłady;słlaJw.. 
16. WU"óbel iBaiwel, 


Kurs I. 
1. BalT.alIloWlSki .Mieczysław, 
2. Ba'rela Stef.am, 
3. Brachowski Jam, 
4. Ozrupryński Józef, 
5. Gębka Stamisł.a w 
6, Głąb Antoni, 
1. Gordon KalZimierz 
8. Gralbało'WIski Stamisław, 
9. Kobiński Luciam, 
10. Kołodziej siki Stam
st:aJw, 
11. Kopeć Władysł3IW, 
12. Korbacz Jan. 
13. KotleIwski AUons. 
14 KO\\1affslki Stamisła	
			

/img0023_0001.djvu

			- 21 - 


Na studiach w Rzymie: 
Ks. Kołodziejczyk Józef, 6.VII. ]9]2, .38. 33. 


Prywatne Gimnazjum Biskupie 
w Wieluniu, ul. Gaszyńska 2], tel. 63. 
1> y rek t o r: Ks. Stefan Banasiński. Kand. 
Si. T.. ]6. VI. ]888, 11, 34. 
P l' e f e k t: Ks. Maksymilian Binkiewicz, Mg. 
Ś. T.. 21. II. 1908, 31, 34. 
Rada Administracyjna: 
Księża: Wincenty Przygodzki, Stefan Banasiń- 
ski i Antoni Godziszewski; P. P. Wiesław 
Przedpełski i Tadeusz Świderski. 


Czasopismo diecezjalne "Niedziela". 
R c d a k t o r: Ks. Stanisław Gałązka, 1. V. 
]907, 32. 37, m: ul. 3-go Maja Nr. 6 S. 


Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. 
Częstochowa, ul. Najśw. Maryi Panny Nr. 64. 
tel. 17-10. 
A s y s t e n t koś 
 i e l n y: J. E. Ks. Bp 
Antoni Zimniak. 
p r e z e s: P. Dr Leon Wasilewski, Szamb. 
Jego Św. 
D y rek t o r: Ks. Józef Sobczyński. 28. VII. 
1889. 11, 33. 
Katolickie Stowarzyszenie Mężów. 
A s y s t e n t koś c i e I n y: Ks. Wojciech 
Mondry, 1. n. 
p r c z e s: P. Jan Biedrzycki.
		

/img0024_0001.djvu

			- 22- 


S e k r e t a r z g e n.: Ks. Stanisław Wa- 
cławik. 
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet. 
A s y s t e n t koś c i e I n y: Ks. Dyr. .hi- 
zd Sobczyński. 
P r e z e s k a: P. Leonia Kobylecka. 
S e k r e t ark a g e n.: P. Janina Bart7ó- 
wna. 
Katolickie Stowarzyszenie Mł. Męskiej. 
A s y s t e n t koś c i e I n y: Ks. Stanisl
w 
Gałązka. . 
p r e z e s: P. Mg. Stanisław Pasierbi/Iski. 
S e k r e t a r z g e n.: Ks. 
tanisław Wacla- 
wik. 29.1\'. 19U(J, 31, 37. 
W i c e - S e k r e t a r z g e n.: Ks. Wada w 
Stępieti, Mg. Ś. T., 30.\'111. IlJll. 37. ,
H. 
Katolickie Stowarzyszenie MI. Żeń
kicj. 
A s y s t e n t koś c i e I II y: Ks. StLmisła \V 
Waclawik. 
p r e z e s k a: P. Halina Gawrońska. 
S e k r e t ark a g e n.: P. Janina Bartzó- 
wna. 
Związek Misyjny Kleru i Papieskie Dzieło 
Rozkrz. Wiary. 
D y rek t o r: Ks. Wojciech Mondry. 
S c k r e t a r z: Ks. Antoni <1odziszewski.
		

/img0025_0001.djvu

			- 23- 


DZIEKANI. 
I. B ę d z i ń s ki: Ks. fran'.:iszek Oola 
w Niwce. 
) B o I e s ł a w i e c ki: Ks. Stefan JarL;ę- 
biński w Zdżarach. 
.1 B r z e ź n i c ki: Ks. Aureliusz Chwiło- 
wil:Z w Pajęcznic. 
4. C z I; s t o c h o w s ki: Ks. Uoles'aw 
Wróblewski. 
5. D ą b r o w s ki: Ks. Leon Ołc.lako\Vski 
w Gołonogu. 
6. G i d e l s,k i: Ks. franciszek Maciaszck. 
7. G o r z k o w i c ki: Ks. Romuald Nowi- 
cki w Rozprzy. 
8. K ł o b u c ki: Ks. Zygmunt Zawadzki 
w Krzepicach. 
9. M s t o w s ki: Ks. Jan Patorski \V Bo- 
rownie. 
10. P r a s z k o w s ki: Ks. Leopold Hercnt 
w Rudnika:::h. 
11. I
 a d o m s z c z a ń s ki: Ks. Marian 
Jankowski. 
12. S ą c z o w s ki: Ks. Bolesław Pieńkuw- 
ski \V Siemoni. 
13. W i c I u ń s ki: Ks. Willl:enty Przy- 
godzki. 
14. W i c r u s z o w s ki: Ks. Hipolit Zieliń- 
ski w Cieszęcinie. 
15. Z a w i e r c i a ł-l s ki: Ks. Bolcsłrt\\' 
Wajzlcr. 
16. Żar e c ki: Ks. Augustyn Kańtoch 
w Choroniu.
		

/img0026_0001.djvu

			- 24- 


WICEDZIEKANI: 


1. B ę d z i ń s ki: Ks. Franciszek Pędzich. 
2. B o l e s ł a w i e c ki: Ks. Marian Klusz- 
cZYłiski. 
3. B r z e Ź n i c ki: Ks. Adolf Oozdek. 
4. C z ę s t o c h o w s ki: Ks. Klemens Ua- 
wlikowski. 
S. D ą b r o w s ki: Ks. J6zcf Pluci lis Id. 
6. O i d e l s ki: Ks. Adam Krajewski. 
7. O o r z k o w i ';; ki: Ks. Jan Labęda. 
1". K ł o b u c ki: Ks. Jan Osmelak 
9. M s t o w s ki: Ks. Aleksander Cugowski. 
10. P r a s z k o w s ki: Ks. Stanisław Su- 
kiennicki. 
I l. R a d o m s z cz a li s ki: Ks. Kazimierz 
Secomski. 
12. S ą c z o w s ki: Ks. Stanisław Łupil-łshi. 
13. W i c l u li s h i: Ks. Wawr.lyniec Gło- 
gowski. 
14. W i e r u s z o \V S ki: Ks. Winccnty 
Olass. 
15. Z a w i e r c i a ń s ki: Ks. Władysła\\' 
Frąckiewicz. 
16. Żar e c ki: Ks. Leon Kuchta.
		

/img0027_0001.djvu

			- 25- 


KSIĘŻA PREFEKCI 


w szkołach średnich i powszechnych. 


Będziń, Ks. Antoni Uch to, w 
imn. pryw. m. 
i Ż. im. Kopernika, 1. VI. 1R90, 16, 30; 
m: ul. Kościuszki 22. 
Ks. Józef Baranowi
z, Mg. Ś. T.. w Ż. gimn. 
W. I
epli(lskiei (w niższych kl.). 2. II. 1896. 
24. 30;" m. Dąbrowa Górnicza, plebania. 
Ks. Leon Stasiński, w 
imn. i lic. pryw. ż. W. 
RepliiIskiej" 11.111. 1903, 29, 38, m: na ple- 
banii. 
Częstochowa, Ks. Ludwik Gietyngier, Mg. Ś. T.. 
w Seminarium Ochroniarskim i szk. pw. 
Nr. 4, J6.VII. 1904, 27, 34; m: ul. N. Maryi 
Panny 75, 3. 
Ks. franciszek Gryglewicz, w szkole powsz. 
Nr. 11. 24. XI. 1
97, 22. 27; m: ul. N. M. 
Panny 62, 8. 
Ks. Władysław Karlik. Mg. Ś. T., w ż. gimn. 
państw. im. Juliusza Słowackiego i w pryw. 
gimn. ż. SS. Nazaretanek; 27. VIII. 1907, 
31. 34: m: ul. 3-go Maja 6/8. 
Ks. Antoni Man.:hewka, Dr Pr. Kan., w lic. i 

imn. "Społt:cznym" i "Kupieckim", 31. 
XII. J 890, 18. 38; m: ul. Wieluńska 1. 
Ks. Wojciech Koilicki. K. Ś. T.. w II m. gimn. 
państw. im. I
omualda Traugutta. 19. I. 
1890, J3, 28; m: ul. Waszyngtona, 24.
		

/img0028_0001.djvu

			- 26- 


Ks. Piotr KurczY'lski, w m. pryw. gimn. Me- 
chanicznym, j. w. 
Ks. Stanisław Nejman, w szk. pow. Nr. 19, 9. 
IV. 1909, 32, 38. 
Ks. Stanisław Paras, Mx. S. T., \V szk. powsz, 
Nr. 20. 20. VIII. 1906, 32, 33, m: Raków, 
ul. Łukasii1skiego, 1. 
Ks. Steian Piwnicki, w szk. powsz. Nr. 22, 20. 
IX. 18S8. 20, 36, m: Narut()wi
za, 1. 
Ks. Antoni Perzyna, M
. Ś T., \V szk. powsz. 
Nr. 17, 24. I. 190-1. 32, 37. 
Ks. Teodor POJKlyk, Mg. Ś. T., w SLJ.... po\\"sz. 
Nr. I, w pryw. zaw. szk. Ż. ..Samopomoc" 
i \V pryw. gimn. Kupieckim SS. Zmar- 
twychwstanek, 9.XI. 1910, 34, 37; lU: III. 
3-go Maja 6. 8. 
Ks. Józef Postrach, w szk. pw. Nr. 7 i w pryw. 
szk. pw. pp. Folfasińskiej i Li!{ęzówny, 22. 
I. 1907, 31, 31, m: ul. Jasnogórska, 50. 
Ks. Marian N.zeszewski, Mg. Ś. T., w szkoh.: 
powsz. Nr. 21, 23.1. 1911, 35, 37; m: pleba- 
nia przy kościele św. Barbary. 
Ks. Piotr Sobański, w I m. gimn. państw. im. 
Henryka Sienkiewicza, w Liceum i Szkole 
Handlowej SS. Zmartwychwstanek i \\' 
szk. pw. Nr. 2, 19. V. 1897, 19, 20. Wizyta- 
tor szkół pw. na m. Częstochowę, m: ul. 
N. M. Panny, ,153, 9. . 
Ks. Józef Szewczyk, w szk. pw. Nr. 6, ]9. III. 
1895, ł9; 24, m: ul. 3-go Maja, 6/8. 
Ks. Jan Tomaszewski, w szk. pO\Vsz. Nr. 14 i 
\V pryw. girnn. z. Stow. ..Nauka i Praca",
		

/img0029_0001.djvu

			- 27- 


3. XII. 1888. 15, 20. Prezes Diec. Koła XX. 
Prefektów. m: ul. św. Barbary 9/11. 
Czeladź, Ks. Ludwik Dudek, w szk. powsz.. 
1
.VIIJ. 1894. 33, 27 (plebania). 
Dąbrowa Górnicza. Ks. Józef Baranowicz. j. 
w. w Ż. Kimn. pryw. E. Zawidzkiej. \\' 
szkole handlowej Młodzianowskiej. 
Ks. Zy
munt flisowski. w gimn. państw. m. im. 
W. Łukasiewi
za i w Państwowej Szkole 
Górniczej, 6.XI. 1886. 09, 19. 
Ks. Stanisław Grzybek, Mg. 
. T., w szk. pw. 
Nr. 9. 14JV. 1915. 38, 38, m: na plebanii 
przy par. św. .Józefa. 
Działoszyno Ks. Antoni Rawicki, w szk. pw. 
13.V. lR97. 30, 38. 
Koszelew, Ks. Mieczysław Skurczyński. Mg. 
Ś. T.. w szk. pw. Nr. 6. 25.IV. 1914, 38. 3R: 
m: na plebanii. 
Kłomnice. Ks. Stanisław Anzorge. 28.X. 1909. 
37. 37. 
Maczki. Ks. .Jan Kucek w Szkole Rzemieślni- 
czej, miejscowy proboszcz. 
J\1i1owice, Ks. .Julian Suma. w szk. powsz. Nr. 
13 i 14. 12.11. 11'196. 21. 24. 
Niemce, Ks. Stefan Jurczyński, w szk. powsz. 
3t.X. 1891. 22. 25; m: na Kazimierzu. 
Piaski Ks. Alojzy Wojtal w szk. powsz., 2. VIII. 
1911, 1937, 37. m. na plebanii.
		

/img0030_0001.djvu

			- 28- 


Radomsko, Ks. Franciszek Bardel, w 111. pryw. 
g-imn. im. Fabianicgo i w szle hand\. "Ko- 
ł'a Polsko Macierzy Szkolnej", odzn. "Krzy- 
żem Walecznych", 5.111. IS92, 1916, 3.l. 
O. Augustyn Hamielec, Z Br. Mn. Konw. w szk. 
powsZ., 1899, 14, 18. 
Ks. Stanisław Okamfer, w szk. powsZ., 20.X. 
1909, 35, 37. 
Sosnowiec, Ks. Stefan BabczYliski, w pryw. 
szk. handl. im. Królowej Jadwigi, w Pry- 
watnej Szkole Gospodarstwa Domowego 
i w Szkole Rzemiosł im. ks. kan. Raczyń- 
skiego, 7.VI. 1905, 32. as; m: w Siclcu Sta- 
rym ul. Kaliska 3. 
Ks. Władyslaw Giebartowski, w szk. powsz. 
Nr. 1, 1S.VI. IKRR. 11. 32; m: na Pogoni. ul. 
Orla 9. 
Ks. Paweł Głowala w gimn. pmistw. m. im. St. 
Staszica. w wyż. kI. państw. gimn. im. B. 
Prusa, w wyż. kI. w państw. lic. handl. 
i w wyższ. kI. pryw. gimn. Ż. H. Rzad- 
kiewiczowej, 2.1\'. 1"92, ]6, 32; m: na Po- 
goni, ul. Orla 16. 
-Ks. Feliks Gryglewicz, Mg. Ś. T. w szk. pow. 
Nr. 6 i w pryw. Szkole Kupców Polskich, 
21.1X. 1909, 32, 36, m: w Starym SielcLI, 
plebania. . 
Ks. Wadaw Kałuski, Mg. 
. T., w m. gimn. 
pailstw. im. B. Prusa (klasy niższe z dusz- 
past.), w lic. pedag. im. A. Mickiewicza i
		

/img0031_0001.djvu

			- 29- 


w sŁkole ćwicz., 22.IV. 1907, 32 37; m: 
Sosnowcu, ul. Kaliska 22. 
Ks. Zdzisław Ługowski, w Ż. gimn. państw. 
im. E. Plater, 1885, 09, 18; m: na Pogoni, 
ul. Rudna 6, m. 2, telef. 62-890. Wizytator 
diec. szkół, Konsultor, Egzaminator prosy- 
nodalny, Cenzor. 
Ks. Brunon Magott, w szk. powsz. Nr. 4, w 
pryw. m. szk. handl. Płockiego i w Szkole 
Sztuki Artystycznej, 20. I. 1907, 31, 36; 
m: ul. Prez. Mościckiego .plebania. 
Ks. Józef NiedÓelski, Mg. S. T., w gimn. pryw. 
Rz.-Pr7., gimn. państw. zaw. Ż., gimn. 
pryw. Ż. im. H. Rzadkicwiczo\\ ej, 20. X. 
1907, 32, 31'. 
Ks. Stefan Pomorski. w szk. po\\- sz. Nr. 2 i 15 
oraz w gimn. pryw. Ż. i w pryw. szk. 
powsz. przy gimn. H. Rzadkiewiczowej 
(kI. niższe z duszpast.). 11.VIII. 1906, 32. 
36: m: na ul. Orla 17. 
Ks. franciszek I
ubik, w szk. powsz. Nr. 17 
i w pryw. gimn. m. im. St. Wyspiańskie- 
go, 4.X. 1885, 14, 14; m: w Starym Sielcu. 
ul. Wronia 4. 
Rozprza, Ks. Stanisław Zgoda, w szk. pw., 
25.1V. 1910, 36, 37. 
Strzemieszyce, Ks. Stanisław Kociuba, Dr. S. 
T., w szk. pw., 7.111. 1901, 25, 31. 
Ks. Feliks Piątek, w szk. pw., 5.11. 1906, 32, 36. 
Wielmi, Ks. Maksymilian Binkicwicz, Mg. S.
		

/img0032_0001.djvu

			-30- 


T., w gimn. Bisk. m. i pryw. Ż., 21.11. 19()
, 
31. 34. 
Ks. Ignacy Rabsztyn, w szk. pw., 30.1. 1 QO.l, 
31,36. 


Wieruszów. Ks. Bolesław Kobicrski, w Slk. 
pw., 16.IX. 1907, 36, 38, m: na plebanii. 
lawiercie. Ks. Seweryn Berg...l w pryw. gimn. 
J11. Towarzystwa Szkół srednich, w szk. 
pw. i pryw.. szk. pw. im. Malczewskiej, 
23.X. 1910, 26, 29. 
Ks. Zygmunt Całusiński, w szk. pw. Nr. 1, S.I. 
1909. 34, 37. 
Ks. Wacław Bogucki, w państw. gimn. kocd., 
9.Vn. 1911. 3.1, 38; m: plebania. 
Żarki, Ks. Serafin Opałka, Mg. S. T., w szk. 
powsz., 10. V Il1. 1911, 37, 31'1.
		

/img0033_0001.djvu

			Kościoły w Diecezji. 
I. 
DEKANAT CZĘSTOCHOWSKI. 
Pow. Częstochowski, woi. Kieleckie. 
l. STOLICA BISKUPSTW A ID. Częstochowa. 
I. Kośdół katedralny i parafialny p. w. 
w. Ro- 
dziny. m. niekons., zbud. 1902 - 1927 r. 
Akta s1. cyw. od r. lYl
. 
Prob.: Ks. Boleslaw Wróblewski, Prałat 
Dom. J. Św., Kan. hon. Lub.. i Kał., 
Konsultor Oiec., Sedzia Pros., Dzic- 
kan, 9.VIII. 1
67, 
9, 17. 
Wik.: I. Ks. M a r i a n S a w i c k i, 
l.XI. 1:-i97. 24, 37. 
2. Ks. A n d r z c i K n a ś, 14.X I. 
1903, 30, 38. 
3. wak. 
Ceremoniarz Biskupi: Ks. Stanisław Oa- 
łązka, j. w. 
Micszkają w parafii: 
Ks. Antoni Oodziszcwski, j. w. 
Ks. Wojcicch Koźlicki. j. w. 
Ms: część m. Częstocho'\\y. 
J(aIJ1ic.a półpubliczna '\\ domu Księży Sałezja'nów. ut So_ 
hieskiego 11. 
Szk. śr.: 2; dokszt. zaw.: 2; 'POWIS!Z.: 7. 
L. W. 33.392. 
Poczta loco, tel. 15-39.
		

/img0034_0001.djvu

			- 3'1- 
H. Kościół par. p. w. Św. Zygmunta, m., data 
erekcji nieznana. kons. 
Prob.: Ks. Franciszek Mirecki, Mg. Ś. T.. 
Prał. Dom. J. Sw.. Kan. hon. K
I., 
Konsultor Diec., Komisarz Biskupi, 
4.X. 1869. 93, 20. 
Wik.: 1. Ks. J ó z e f P a t r z y k. 23. 
VII. 1885, 12, 23, tel. lS-11. 
2. Ks. T a d e u s z W i ś n i e w- 
s k i, 2.11. 1905, 32, 28. 
3. i 4. wak. 
Mieszka w par.: Ks. Stefan Piwnicki, j. w. 
Ms: poz,a części:! m. Częstochowy: Kiedrz}tI 984. Kie- 
órzyn - Józefki IroJOIIlil3, 171, Kiedrzyn kolonia 45, 
Kiedrzym ,kolonia !I1owa 251, Kiemzym foJw	
			

/img0035_0001.djvu

			- 33 


Wik.: L Ks. A I o j z y N c u m a n n, 
Dr Ś. T., 29.XL 1902, 29, 37. 
2. Ks. t: war y s t G a l ą z k a, 
orionista, 21.X. 1904, 2t>, 38. 
\\ieszkają w parafii: Ks. Marcin Religa, emeryt 
z diec. Kieleckiej, j. n. i Ks. Roman Zieliń- 
ski, cm., j. n. 
Ms: poza częścią m. Częstochowy: Grabówka 5'5S, Gra- 
Lów,ka kol. 63, Grabówka kol. urzęd. 40, Kawodrza 
Dolrua 680, K3Jwodrza lIórna 9S4
 Kawodrza Dolna os. 
mIY'l1.27 Wielki Bór 791, Wójtostwo 80, Wlzecionów 
21. Zacisze kol. 934, Liszka Górna 428. Liszka Górna 
pl. podm. 225. 
L. W. 14.471. 
Bazylika N. Maryi Panny na Jasnej Górze 
z klasztorem 00. Paulinów. 
KavJ;ca publ. m. p. w. 
w. Anny we wsi Grab:J\\ka. 
Szkoly pow.: 3 na terenie m. Częstochowy i '\V Grabów- 
ce, Wielkim Borze, Ka.wodrzy Górnej i Kaw()drzy 
Dolnej. 
Poczta loco, tel. 1;;-44. 
IV. Kościół parafialny p. w. 
w. Rocha, m. 
Prob.: Ks. Piotr \Vaskiewicz, T. Szamb. 
J. Sw., Kan. hon. KaL, 29. v L 1
56, 
i'll. 25. 
Wik.: Ks. E m a n li e I Web e r, 7.lL 
1900, 29, 38. 
Mieszkają w parafii: 
Ks. Dr Al1toni Marchewka, j. w. 
Ks. Władysław Rosiński. 12.X. 1894,20.29. 
Ks. Leon Wierzyński, jubilat, em. z diec. 
Włocławskiej. j. n. 
Ks. Adam WłosilIski. jubilat, em. z diec. 
Kieleckiej, j. n. 
Ks. Dr Stanisław Zimorowicz, j. w. 
Ms: część m. Częstochowy. 
S7k. powsz.: 1. 


2
		

/img0036_0001.djvu

			- 34 - 


L. W. 10.161. 
Poczta loco. 
Dom Księży - Uospicium przy ul 3-go Ma- 
ja 6 / 8, tel. 24-1 fi. 
Mieszkają: 
Ks. Witalis Grzeliński, j. n. 
Ks. Alojzy Jatowtt, j. w. 
Ks. Dr Piotr KurczYllski, j. w, 
Ks. Władysław Karlik, j. w. 
Ks. Teodor Popczyk, j. w. 
Ks. Władysław Sikorski, j. n. 
Ks. Wacław Stępień, j. w. 
Ks. Bolesbw Stradowski, i'. n. 
Ks. Józef Szewczyk, j. w. 
Ks. Stanisław Wacławik, j. w. 
Ks. Antoni Wenikajtys, j. n. 
V. Kościół par. p. w. Św. Józefa, m., zbud. 
1926 - 1929 r., po
w. 
Prob.: Ks. Klemens Gawlikowski, Sędzia 
prosynodalny, Wicedziekan. 13.XL 
1881., 03, 33. 
Wik.: Ks. Z y g m li n t C z e c h o w i c z. 
21.V. 1906, 32, 36. 
Mieszkają w parafii: 
Ks. Stanisław Nejman, j. w. 
Ks. Stanisław Paras, j. w. 
h\s: poza częścią m. Częstochowy: Bernatowizna 48, 
Bleszllo folwalrk 33, Bugaj 269, Podbucze przysiól 81, 
KręcIwilk 46, Przędzis.zów os, fabr. 39, 
L. W. 16.318. 
Szk powsz.4. 
Poczta: Częstochowa 4, te1. 23-03. 
VI. Kościół par. p. w. Św. Antonie20 Pad., m.,
		

/img0037_0001.djvu

			- 35- 


w budowie, tymczasowa drewniana ka- 
plica ,par. erygowana 23. XI. 136 r. 
Prob.: Ks. Stcfan JastrzębSki, 26.111. 1894, 
20,38. 
Wik.: Ks. H e n ryk A n t k i e w i c z. 
22.1. 1908. 34. 37. 
Mieszka w par.: Ks. Mg. Antoni Perzyna, j. w. 
his: poza częścią m, Częstochowy: Borki przysiółek 42. 
Brzeziny Wielkie 214. Zawodzie przys. 62. Brzezby 
Wielkie kol. 202, SzczekaaJika przysiółek ł ;ti, Brzt'zi- 
J1Y Małe 403, Wypadaillka przysiółek lIS Bór PT'ZY- 
-siółek 160. Sobuczyma 105, Wrzosowiak przysiółek 59 
L. W. 9.850. 
Szk. powsz.: 3. 
Poczta loco, teL 16-14. 
VII. Kościół par. p. w. Sw. Jakóba Ap., m., par. 
erygowana 2K.VIII. 1937 r. 
Prob.: Ks. Wojciech Mondry, odzn. krzy- 
żem ..Pro EccIesia et Pontifice", 
3.XII. l KS7, 11, 37. 
Wik.: Ks. J ó z e f Z a wad z k i, 11.111. 
1907, 31, 37. 
Mieszka w parafii: Ks. Antoni KosieIski, j, n. 
1\1<;: część m. Częstochowy. 
L. W. 8.533. 
!;zk. śr.: 10: powsz.: 7. 
Poczta loco, tel. 12-15. 


. . . 


2. BIAŁA GÓRNA, W., Kł p. w. św. Stanisła- 
wa B. M., d., zbud. 1713 r. 
Prob.: Ks. S'tanisław Ciszewski, 29. VIII. 
1900, 25, 38. 
I\\s: Bia.ł'a GórnG 480. Biała Góma folwark 26. itała Dl.l- 
!la 251, Bi.aJla Towarzystwo 431, Borowl.tuka 102. 
"::zaJI1ny Las 600, Kopiec 9ć, Kopiec fowari: 22 Kuź-
		

/img0038_0001.djvu

			- 36- 


nica Kiedrzyńska 355, Kuźnica Lechowa kulonia 205, 
Kowa Wieś 345, Niwka 235, Podpapierni:ł 90, Lgota 
,iOO, Pasieka 38, Tylin osada S, Tylin 104. 
L. W. 3.688, ak. 380, żyd. 16. 
Kanlica pub\. m. p. w. św. l\1arii !V1.agdalenv (XVII w.) 
Szk. I'O\V_: w małej Górnej, Czarnym Lesie, Kuźnicy Kie- 
órzyńskiej, Nowej Wsi i Lgocie. 
Poczta Klobucko ,tel. Kamyk - Zarząd gm. 
3. BLACłlOWNIA, W., parafia eryg. 1910 r.. 
KI p. w. M. B. Królowej Korony Pol- 
skiej, m" zbud. 1924-27 r. z ofiar parafian, 
staraniem Ks. Prob. Mariana Kubowicza, 
kons. 1927 r. przez pierwszego Bpa CLCSt. 
Teodora Kubinę. 
Prob.: Ks. Bogumił Kasprzak, Dr 
. T.. 
Sędzia prosynodalny, 20.XJl. 15195, 
19,38. 
Wik.: Ks. J ó z e f B r a wat a, 13.VIIl. 
35,38. 
Ms: Cisie wieś i osada młyńskla 816. Herby Polskie 503, 
Pietrzaki 185. B!achowmia 490, Blacho\\TIll m.ada 
fabr. i folwalJ'k 692. Brzóska 1l43, Bł.a'izczyki 56 
Dabró\\ka gapówka 15, Gać 155. Malice H!;, O .tro- 
wy 1532, Trzepizury 220, Wyraa:ów 50S, Ottonów 
161. 
L. W. 6.676, ak. 40, żyd. 36. 
Kaplica m. w Herbach. 
Szle pow.: we wsi Cisie, Herbach i Blachowni 
Poczta loco, tel. 8. 
4. DŹBÓW, W., ekspozytura na prawach pa- 
rafii, erygowana 14.VII. 1937 r., tymcza- 
sowa kaplica m., p. w. św. Teresy Dz. J. 
Ekspozyt: Ks. Stanisław Guzik, 18. XI. 
1905, 33. 37. 
M!': Dźbów 112], Dźbów fo'lwar.k 23. K'Uźn
c:ł I 185. Kuz- 
nica II 225, Kuźnica folwiłlr'k 13, Sa,bi1nów 
(t6 Lis7ka 
Dolna 114, Sitowizna 256.
		

/img0039_0001.djvu

			- 37 - 


L. W. 3.003. 

zl,. pow. l w miejs<:u. 
Poczta: Częstochowa. 
5. GNASZYN, W., ekspozytura na prawach pa- 
rafii. erygowana 3.IX. 1937 L. tymczaso- 
wa kaplica m.. p. w. Przemienienia Pań- 
skiego. 
t:kspozyt: Ks. józef Cieślak, 14.XII. 1906. 
32.37. 
i\\
 : Gn: K
ienica Polska 1241, Za\¥ada 359, Klepa.;zka 17. 
J	
			

/img0040_0001.djvu

			- aR- 


L. W. 3.
73. ak. 1, żyd. 13. 
Szk. pow. w mieiscu i w Roma.nó\\'ce, 
Poczta i te\. loco. 
8. KONOPISKA, W., Kł p. w. św. Walen, 
tego M., m.. zbud. 1901 r. z ofiar parafian. 
staraniem Księży Ant. Bludzillskiego i 
Henryka Koławskic
o. kons. 19]4 r. przez 
Rpa \Vłocł. 
tan. ZdzitowicckkKO. 
Prob.: Ks. Władysław Klełbasińskl. 20.XII. 
]S75. 99. 22. 
\Vik.: 1. Ks. 1
 o m u a I d K a p k o w- 
s k i, 14.IX. ]905, 32, .36. 
2. wak. 
,"s: AleksaiJldria I '\\<:- 
chim6w 80. Kusięt.a 460. Kusi
ta - Tylne kol. 230. 
Ols'ztYlll - Odrzykoń kol. S(), Arzyrniłowice 322, 
Przymiłowkt: - Pod
rdbie kol. 100 Przym;:o\"ke
		

/img0041_0001.djvu

			- 39- 


Kołysów 219. Skrajnica 224, Turów 120, Tmó\\'- 
Ijórny kol. 165, Turów-Ce4ił1Y !kol. 200, Zie
ona Góra 
nall:eśni,ctwo 6. 
L. W. 3.643, żyd. 9:;. 
';;zk. pow. w OlsztY'Ilie, Rukownie. Kusiętach. PrzymiIo- 
wicach i Turowie 
I )om wakacyjny dla alumnów Scm, Duch. 
Poczta loco. tel. Cz
stochowa 12-92. 
10. POCZESNA, W.. KI p. w, św. Jana 
Chrzciciela. m.. zouo. IR7U r. /. oiiar para- 
fian, kOllS. 
Prob.: Ks. .Józef l\ozakowski, I.V. IK
3, 
lO, 3.t. 
\Vik.: Ks. J ó z c f Kęp k a, 1.11. 1909, 
35.37. 
,\ts: Poczesna 807. OsiJny 582. WaJllaty 521, Z:J.\\<łda 189. 
Batl"gly 488, BOI ek 119. Lepio osada leśna 7, Koleje 
żelazlne 33, Michałów kol. 57, MłY'Ilek 1m!. 74 Po, 
czesna Poducho'WlI1ła 9'R, Zawod.z,ie-Poczesna 527. 
Poczesna---Koloalia 227. WypaJ,alllJki osad:! leśna 10 
lawisna 475, Nierada 923. łiuta-Sta.ra A W7. Kor- 
winóv," pro:ysiółek 231. Nowa W
eś \\'ie
 i folwa.rk 
316 Wary oSiada mryń's'ka 21. 
L. W. 6.452. 
Szk. pow. w miejscu, Bandach, Nieradzie. Osinach i 
Borku. 
Poczta Kamienica Polska, tel. Poczesna 7 a- 
rząd gminny. 
I ł. STARCZA, W., KI p. \v. M. B. Często- 
chowskiej. m.. /.bud. 1937 r. staraniem Ks. 
Prob. Wacława Kucharskiego, kons. 29.IX. 
1935 przez Upa Częst. Teodora Kubinę. 
Prob.: Ks. Stanisław Cesarz, 26.IV. 19m, 
2.:;, 38. 

\<:: Sta'Tcza 925, Klepa,czlka 141, KlepCI'czka kl,l. 16 Ły- 

Iec 245. Łysiec kol. 35. Wrasna 31S. łRud:Ji
\ Wielk: 
-! 10. R'lId'l1ik Ma,ly 35{1.
		

/img0042_0001.djvu

			- 40- 


L. W. 2.506. 
Ka:Jlic.a m. p. w. Ś. J.ama NepoJ1l, w Rudniku \Ą.'iclkim 
Szk. pow. v. miejscu i w Rudnilku. 
Poczta Kamienica Polska. 
12. TRUSKOLASY, W., KI p. w. św. Mi- 
kołaja B. W., d., zbuu. 17.H r., pośw. 1746 
roku przez Bpa Sufr. Krak. Michała Koni- 
ckiego. 
Prob.: Ks. Zygmunt Sznajderski, Abs. Pr., 
fUJ. lR97, 19, 31. 
Wik.: Ks. ,\ r t li r P i c t r li s i ń ski. 
lO.V. 1909, 35, 38. 
,"..: T,ruskola.sy 1911. Dtugi Kąt 689, Kleparzka wieś 
; osada młyńs_ 659. Kuleje wieś ł staÓ, kol. 901, 
Brzezin1ki ,kol. 121, Golce 359. K	
			

/img0043_0001.djvu

			11 


II. 
[) E K A N A T B Ę r> Z l Ń S K l. 
Pow. Hędziński, woj. Kieleckie. 
J. RĘDZIN, M., KI p. w. Trójcy Przenajśw., 
m.. zbud. około 1365 r., kons. 
Prob.: Ks. Wincenty Mieczysław Zawadz- 
ki, odzn. "Krzyżem WaL", 22.1. 1
94, 
16,37. 
Wik.: l. K s. L e o n S t a s i ń ski. 
t l. III. 1903, 29, 35. 
2. K s. S t a n i s I a w B a r t y- 
z e I. U.XI. 1908, 33, 38. 
Mieszka w parafii: Ks. Antoni Uehto, j. w. 
Ms: I\Uasto Będzi:n 11.m2. wieś Preczó\v 543. wieś Su- 
:nów 1100. 
L. W. lR.73B, ak. 600. żyd. 22.000. 
Szk, średrnie: 2 powsz..: 'VI miejscu Nr. 1, Nr. 3, Nr. 7, 
Pr
czO\v'ie i SaJrnow' e, 
Poczta loco, tel. 7-13-61. 
2. CZELADŹ, M., KI p.w. św. Stanisława B. M., 
m.. zbud. 1905 r. pośw., parafia istnieie od 
ou XIV w.. data erekcji niezn. 
Prob.: K
. f"ranciszek Siermantowski, 27. 
Xl. 1
82, 07, 22. 
Wile: 1. Ks. F r a n c i s z e k S z u b a, 
16.1. lR96. 22. 28. 
2. wak. 
Mieszka w parafii: Ks. Ludwik Dudek. j. w. 
Ms: ruda/sto Czel,adź 13.0
!. Sa,tulTIIl 1285. 
L. W. 14.367. 
S.:k. pow. 4. 
Poczta loco,
		

/img0044_0001.djvu

			- 42 -'- 


3. KU1\1.0NTÓW, W., ekspoz} tura na prawach 
parafii, erygowana 2.m. 1938 r., tymcza- 
sowa kaplica p. w. św. Andrzeja Boboli M. 
fkspozyt: Ks. Czesław Drożdż, 16. VII. 
1904, 26, 38. 
.,,
: Klimo!ltfm 3913, BrowaJr 1 łOI, Ra,bka 804, Up.adowa 
.524. 
L. W. 6.342. 
SzJ
. PO!\\1SZ. I w miejscu, 
Poczta Klimontów Sosnowiecki, tel. u-l L-06. 
4. KOSZELEW, przedm. m, Rędzina, parafia 
erygowana 1.IX. 193;:j r., tymczasowa ka- 
plica m. p. w. św. Barbary. 
Prob.: Ks. Władysław Pająk, Dr Ś. T.. 25. 
V. 1900, 25, 38. 
\Vik.: wak. 
Mieszka w parafii: 
Ks. Mieczysław SkurczYliski, j. \\. 
L. W. 10.142. 
SZS-, powsz. 1. 
Poczta Będzin. 
,'l. MILO WICE, W., tymczasowa kaplica m., 
p. w. M. B. Szkaplerznej, parafia erygo- 
wana Z2.XII. 1937 r. 
.<\dm.: Ks. Julian Suma, j. w. 
\is: Wieś Milowice. kolonie: Józefó\\-. Pe'	
			

/img0045_0001.djvu

			- 43- 
tkspozyt: Ks. Jan Brodziński. Mg. S. T., 
lH.IV. 1904, 27. 35. 
M!': Niemce, feHks, Bory i O"trowy. 
L. W. 4.637. 

z.k. ,pow.sz, L 
Poczta Ka7imicrz k Strzcmieszyc. 
7. NIWKA, W., Kł p. w. 5W. Jana Chrzciciela. 
m.. zbud. 1906 r. na miejscu pierwszego. 
pochod.lącego z kO(lca XVII w.. hons. 
191 () r. przez Bpa Kiel. Augustyna Łosiń- 
skicgo. 
Prob,: Ks. t'ranciszek Gola. SLamb. T. J. 
Św., Dziekan, IO.XII. IR69, 92, 07. 
Wik.: 1. K s. M a r i a n K r z y ż a- 
n () w s k i, IO.XII. 19ft!, 33, 3.1. 
2. K s. W I a d y s ł a w L a s a- 
d L i n, 21.11. 1906, 33. 
}\h,: Bohrek ]'R32, B{,r 545, I>
bowa Góm 640, t-ruta Sta- 
szic 4S9, OkrzeJówka J89, Jęzor 972. ModrzcJÓ-,\ 
laiO, Wisielówka 99, Niwka 5742. 
L W. 11.901'. ak. ,liR, żyd. 1.4,1i3. 
-:;7k, pow. w miejscu. Modrlejowie, Okrzcjówcc, Dębo- 
wej Górze i .JęzOJze. 
Poczta Sosnowicc 4. tcL 6-1K-02. 
:-I. PIASKI, Kol., Kł p. w. Matki Boskiej 1301es- 
Hej, m., 7hud. 1923 r. kosztem Tow. Prane. 
Belg. "Czeladź" i urzędników oraz pra- 
cowników tego/- Tow., pośw., par. eryg. 
2,1. L 1937 r. 
Prob__: Ks. Jerzy Imiela, Kap. hon. J. Św., 
20. IX. lRR8, 10, 37. 
Wik.: Ks. A lo j z y Woj t a l, 2. VIII. 
1911. ,37. 
,"S: Terytoril\lt11 011. Czela:d
i 5510, Tery,t. nI Będzina 
1114, Te,ryt. m. SoslnoW'ca 19'0.
		

/img0046_0001.djvu

			-,,-4 - 


L. W. 6.
ó4. 

7.k. PO\V1SZ. 2. 
Poczta Czeladź 2. 
9. POGOŃ, M.. KI p. \\. św. Tomasza Ap.. m., 
bud. od ](J1I4 r., pośw.. par. cryg. 1911 r. 
Prob.: Ks. frallci!'.zef( Pędzich, 
lamh. T. 
J. Św.. \Vicedzickan. 16, IX. H,,(jll. 
91, 16. 
\\'ik.: l. K s. J ó I. C f Kra w c I V k. 
l,::;.". 190:>. .111, 36. 
l. K s. \\' i II c c n t y K o \\ a l- 
e z y k. 10.1. 1<)12, 3.::;, 37. 
\1icszkają \\ parafii: 
Ks. \Vładys!a\\ Oicbartowski, j. v;, 
Ks. Zdzisław tugo\Vski. j, \\. 
Ks. Stefan Pomorski. j. w. 
\ts: część m. Sosnowca zw. Pogoń, 
L W. 24.2:-0:.1. Cłk. i łyd. l.lIlS. 
::;'zh. śrerunie: -I. powsz.: Nr. 2, Nr, 3. Nr. 7. N;-. 15 I [lU} 
.gimn, im, 
zadkiewiczó"'ny. 
Poczta Sosnowiec. tel. 6-11-90. 
111. PORĄBKA, W.. Kt p. \\. 
w. llarb.łrY P. 
M.. m., zhuJ. 1923 r.. pośw.. parafia er
 g. 
l tJ.?4 r. 
Prob.: Ks. Stanisław Grzywak, II}. L\. 
l 
:-IO. 06. 35. 
\\'ik.: K s. L c o n P I u c i ń s k i, 26.1. 
1910, 34, 37. 
Mieszka \\ par. Ks. Stefan J urc7yński w Ka- 
zimierzu. j. w. 
Ms: Wieś Karłimierz i Porąbka. 
L. \V. K863, ak. ]5, żyd. 150. 
Szk. pow. w Kazimierzu i Peki'llie, 
Poczta Kazimierz k Str7emieszyc, tel. 11.
		

/img0047_0001.djvu

			- 45- 


11. SIELEC NOWY, Iv\. , KI p. w. Niepnkal. 
Poczęcia N. M. P. m. w budowie od roku 
1903, tyml:zasowa kaplica, parafia cry- 
g-owana 1903 r. 
Adm.: Ks. Adam łlendrychowski 13. II. 
lRR5. 09, 30. 
Wik.: K s. \V a l e Ił t Y M a t u s z e k, 
6. II. 1903, .32, 36. 
Mieszka w par. Ks. Kazimierz Mazurkiewicz, 
j, n. 
,\ts: część ni, SOS'I10v.ca. 
L. \V. 9.750, ak. 55, żyd. lIS. 
Szł-o powsz, Nr. I'b i 11. 
Poczta loco, tel. 6-12-34. 
12. SIELEC STARY, M., Kł p. w. św. Barba- 
ry P. M., m., zbud. J 907 r., pośw., parafia 
ery!;. 1908 r. 
Prob.: Ks. Władysław Mach, 14. X. lb94, 
20,35. 
W ik.: K s. S t a n i s ł a w S m ó łka, 
9. XI. ]908, 3.3, 38. 
Mieszkają w par.: Ks. Stefan Babczyński, j. w. 
Ks. Franciszek Rubik, j. \\. 
J\\s: część m. SOS'IłOWca. 
L. W. 17.319. 
Szk. śred. 6. powsz. NT. Id. 
Poczta loco, tel. 6-17-82. 
]3. SOSNOWIEC, M., Kł p. w. Wniebowzię- 
cia N. M. P., m., zbud. 1898, kons. 1910 r. 
Prob.: Ks. Teofil Jankowski, Kan. hon. 
Kal., członek Rady Admin. i a vigi- 
lantia, 2R. II. IS17, 01, 32. 
\Vih.: l. K s. S t a n i s ł a w Ł o p a- 
c i li. s k i, 17. IV. 1908, .33. 35.
		

/img0048_0001.djvu

			- 46- 


2. K s. M i c li a ł D z i c 11 i a r L. 
26. IX. 1902, 32, 38. 
Mieszka w par. Ks. Brunon Ma
ott. 
:\h: część m. So.sn{)wca. 
L. W. 13.802, ak. 430, żyd. 1500. 
Szk ś,r. l, pOWS'Z. Nr. 7 i 20. 
KI p. w. Najśw. Serca P. Jezusa i Niepokal. 
Poczęcia N. M. P., In. zbud. ]
62 r. 
Rektor: Ks. franciszek Raczyński, Kan. 
hon. Kal., 3. IX, 1 R74, 04, 10, miesz- 
ka przy placu 3-go Mai:l 2. 
Szk. śr. 5. powsz. Nr. l, 4, 9, 19 i doksztakaj:jca 
Poczta loco, tel. 6-12-G7. 
14. STARY SOSNOWIEC, M., t:kspozytura 
na prawach parafii, erygowana 18. VIII. 
1938 r., tymczasowa kaplica p. w. 5\V. An- 
drzeja Boboli. 
Ekspozyt: Ks. Jan Kiwacz, 21. VIII. ]903, 
30,38. 
,\ts: część m. SOSII10wca. 
L. W. 8.414. 
Szk. śr. l, pow;sz. Nr. 7 i 20. 
Poczta loco, m:ul. Daleka 430, tel. 6-28-0R. 
15. ZAGÓRZE, \V., KI p. w. św. Joachima W., 
m., zbud. 1844 r. przez hr. Jadwigę Miero- 
szewską, kons. ]854 r.; nowy zbud. lR9X 
roku. kons. 1910 r. 
Prob.: Ks. Stanisław Senko, Mg. S. T., 
Konsultor, odzn. krzyżem "Pro Eccle- 
sia Pontifice", 25. IV. ]
62, 90, 31. 
Wik.: Ks. S t a n i s ł a w P o r o s z e w- 
s k i, 1. V. 1905, 32, 36.
		

/img0049_0001.djvu

			- 47- 


.'\Is: Zagórze 7.157. 
rodula 6.037, Zuzanl!la 303, Józe- 
fów 1.142. Dań1ówna 2,OJS. 
L. W. 17.277. ak. 16, łyd. 300. 
Szk. powsz. w miejscu 2, 
rodu1i 2. 
Poczta loco I{ . Dąbrowy Górn., tel. 6-84-16. 


'" '" ... 


Razem wiernych w dekanacie: 177.684. 


III. 
DEKANAT BOLESŁAWIECKI. 
Pow. WieI wiski, \\ oj. Łódzkie. 
I. BOLESŁAWIEC, Os.. KI p. w. Trójcy 
Przenajśw., m., zbud. 1702 r. przez Mi- 
kołaja Żebrzydowskiego, kons. 177.1 r. 
pr7ez Epa Sufr. Gmeźn. fr. Kraszkow- 
skiego. 
Prob.: I(s. Marian Kluszczyński, Wke- 
dziekan. 27. XI. 1
94, 19, 33 
Wik.: wak. 
,\1s: Bolesławiec 1495. Chotynin 100. Wójto,tw.) 144, 
Kamionka 508, Piaski 241. Nowy Kwi.it<>:l IS. os. 
Krupka 11, os. mJyn. Bolesław.ec 12. 
L. W. 3.135, ak. 51. żyd. 508. 
K..p!ica d. p. w. św. Ma/gorzaty P. M. na cmenrarzu 
zbud. 1181 'T, orzez Ma,ria1!onę Ga,;k. 
Szk row, v: miejscu i Plaskach. 
Poczta loco. 
J CłlRÓ
CIN. W.. KI p. w. sw. Mikołaja B. 
W., d., zbud. 1734 r.. pośw., parafia eryg. 
1919 r., akta 51. cywil. od tegoż roku_ 
Prob.: Ks. Stefan Stoiński. 2. VIII. lQ04, 
31. 38. 
,ts: Chr6ścin 795, kolon;,: Bule s/. Chróścin 191. <>s. młyn 
Chr6ścin 12.
		

/img0050_0001.djvu

			-- 41\ 


L. W. 1.050. 

.zk. rolr. i pow. \\ miejscu, 
Poczta Bolesławiec. 
3. CZASTARY, W.. KI p. w. Narodzenia N. 
M. P., m., zbud. 1
47 r. przez Leopolda 
Trepkę, kons. 
Prob.: Ks. Edward Bentkowskl, :-m, V. 
1H78. 01. 31. 
\Vik.: K s. M i e c 'l V s ł a \V M a z a- 
n e k. 11. IX. 1914. 31". 3R. 
'"s: CLastacrv 34? GórKa 105. Pa'l"cice S13. J.lśki 100, 
Krzyż 21S, kol. Wieruszow<;.ka 482, Koza 351, Jawo 
rek :?Ol. Cho
obel 261. Doli.na 205. Brzelin
' 15? 
Grądzik 163, Przywory 360. PoralJki 151, Stępn.l 91, 
Klliatowy 310, Kniatowskie pa'rcelc [50, Kraial!lka 
'CO. paJrcele Krajaln.ki 200, Szklarki 50, 
L. \V. 5.0.19, ak. 7, żyd. 2 rodz. 
!\i!plica m. na cmenta.rzu. 

z:.c pow. w miejs<:u. Parcieach. K'11i atQwa.ch. Krai.łnce 
: Przyworad. 
Poczta loco. 
4. DZIETRZKO\VICE, \V.. I,t p. w. św. .Ja- 
hóba Ap.. m.. 7bud. lRb4 f., kons. 1886 r 
przez Bpa A. I3erc
niewicza. 
Prob.: Ks. Roman Drojewskl, 7. II. 1'<
2. 
O
, .35. 
Mieszka w parafii: 
Ks. Franciszek Paterok, emeryt, j'. n. 
Jis: wieś Dzietrzkowice 1454, kol. Ozietrikowh:l' 1<3S. 
Jeziorko 114, Brzozówka 64, 
L W. 2.550, ak. 7, żyd. ]2. 

2'j\. pow. w miejscu. 
Poczta \Vójcin k Bolesławca. tel. loco 
Komis. Str. Or.
		

/img0051_0001.djvu

			- -t9- 
.:;. ŁUBNICE. W., KI p. w. Wniebowziecia N. 
M. P., m., parafia t:ryg. 25. X. 1935 r. 
Prob.: Ks. .Julian Kowalski, 14. II. IR98, 
24. 3.'. 
\1..: ł:.ubnice 1441, Krupk.l 3!, Lud
\inów 321. Gielniówka 
20. Jeziorko A. 30, 
L. 'vV. 1.1':;0. 
St.!,. po\\. IW miejscu i Jeziorku, 
Poczta Wójcin K Bolesławca. 
6. I\UELESIYN. W.. KI p. w. św. Marii M3.g- 
daleny, d., 7bud. 1760 r., pośw. 
Adm.: Ks. IWIacł Tocbowicz. 27. XII. 
1"99, 24. 35. 
M,:: wieś Mieleszyn \.ł55. kol. Mieleszym 209, '
ieś i kol. 
MieleszY'l1ek 149, os. Cieluch 8, os. Groble 1 i 0\. 
C
ohot 21, maj. poduchowny MieleszYlI 4. 
L. \V. 1.76,1. ak. 12. 
Szk. pow. w miej'ic\!. 
Poczta Bolesławiec. 
7. MOKRSKO. W., Kł p. w. św. Stanisława 
R. M., m., zbuu. w XVI W., odbud. 1622 r. 
przez Alcks. KOLuchowskiego, pośw. 
Prob.: Ks. .Józef Pruchnicki. Mj;{. ob. Pr., 
odzn. krzyżami "Virtuti Militari, 
Walecznych i Niepodld
'ości", Hi 
II. lR94. 17, 2
. 
.\ts: Mokrsko rządowe 1223, Mok,rsko majorat 2140 fv\(Jkr- 
!Oko poouchow,ne 29.5, Mok.r'iko szlacheckie 1'10, Kos- 
Inik 6(\, ZimT1l'ł Woda. 12. Wróhlew 1122. S!1m
i 131. 
Królewska Orobl-.ł folw. 28, llot<ł OMa 10, Widw r - 
:lik ....58, Zhc;-k 20.? 
L. \V. 4.121. ak. 21. Lyd. 45. 

zk. pow. w miejscu. WlT6bic\\ ie. \\- ichemjku. 
K:Lp\ica pub I. m, (), 
\. św. Roch", we \V'lóblewio:, 
Poczta loco.
		

/img0052_0001.djvu

			- 50- 


8. RADOST()W, W., KI p. w. św. Rocha, m., 
pośw., parafia e ryg. ]925 r." akta st. cy- 
wilnego od tegoż r. 
Prob.: Ks. Józef Barczyk, 21. VIII. 190.3, 
32,38. 
hł!;:: Radostów 844, Rzepiska 48. 
L. W. 892. 
Szk pow. w miejscu. 
Poczta Czastary. 
9. SKOMLI
, W., KI p. w. św. Filipa i Jakó- 
ba Ap., d., zbud. \V XVI W., od bud. 179.
 r. 
Prob.: Ks. ZY2InUnt Jedrzycki, 5. VII. 
lt;86, 11, 31. 
Wik.: K s. A n t o n i Kar a s i li ski. 
]6. VII. 19]3. 38, 38. 
.\\s: Boja'IJów 196, Bolko\vszczyzna 63, Chnuelniki 65. 
Ka.rw 6, KIa5ak Duży 137, KJasa,k Mały .?5. Mh'n 
Ług 7 Skom1in 2<\91. Skom\i.ne.k 16. Top;.": 602. To- 
plin Kordon 8, Walenczyz.na 109. ZadoJe 
. Z:lw:łdy 
26. Maręże 84. Niedźwiacy Ił. 
L. W. 4.330, ak. 11, żyd. 25. 
r
all;ica p. w. św. B	
			

/img0053_0001.djvu

			- 51- 


11. ŻDŻARY, W., Kł p. w. ŚW. Bartłomieja 
Ap., d., POS\\., parafia eryg. 1913 r., akta 
st. cyw. od tegoż r. 
Prob.: Ks. Stefan Jarzębiński, Dziekan. 
4. VIII. 1883, 09, 13. 
.\\s: wieś Zdżary 1348, wieś Sołectwo 42. ho!. Micha- 
łówka 37, ,ko!. Sth.i 
79, Mo.czydł.a 83, ZwierzY'l1iec - Kaflarni:! 62. 
L. W. 5.729, ak. 9, żyd. 321.
		

/img0054_0001.djvu

			- Si- 


Szle pow. w miejscu, DubidzaJch, Kruplltlie rau!Jlłhz
lail- 
skim, Za/krzówku 5zllaiclieclkim. Kuźnn,cy, Prusichu. 
Kł d., p. w. św. Stanisława R. M. w Sbrej 
Brzeźnicy. 
Poczta loco k J Radomska. 


'} DWORSZOWICE, \V., Kł p. w. św. Micha- 
ła Arch., m., zbud. 18,34 r., kons. 1838 r. 
przez Bpa Włod. Wal. Hończa Toma- 
szewskiego. 
Prob.: Ks. Stanisła\\ Pabicb, 7. II. lKó6, 
O
, 17. 
Ms: Bociamek 16, DworszoW'i,ce 513, I>worslowice k()1. 
191, Grabiec 13, Łą-żek 117, Orczuchy J{), Pieńki 
[)worszoWlskie 36, PI,alozki 45. PI,alsl.czYLl};l 69. 
Stocziki 83, Wola Jallliko\\1ska 403, Zimna W.o"la 4(), 
Zy;chy 2{}. 
L. W. 1.696. ak. 246, żyd. 53. 

z
.. pow. w miejscu, Łąi.ku i Woli Jalnkowskicj. 
Poczta BrzcźnicJ. kRadomska. 
3. .łEDLNO, W., Kł p. w. Wszystkich Świę- 
tych, d., zhud. 1709 r. przez .Jana .Jedliń- 
skiego. 
Adm.: Ks. Jan Placek, 	
			

/img0055_0001.djvu

			- 53- 


Nall;:l:z Russ\ ana. hons. przeL Bpa 
ufr. 
h:
nal:CRO Sargusz Koziorowskiego. 
Prob.: Ks. Wawrzyni(;c Kowalski, 6. VII. 
IS73, 96. 06. 
Wik : K s. S t c f a n J o n i a k, 25.XII. 
1910. 37. 
1\\": Lgota IZ .kol. i DąhrÓ\V"K4 129, Antoniów -:.?, Bie:iki 
146. Bl'Udzice i liulauka 1100, Drl1
ie 2:?3. Wjewió- 
;ów z Dąbrowami 996, Wola Bla.kO\\-1a 7 W,rze'>ina 
J 13R, Wo
nfrki 609, ZaJes';,ce R1. 
L. W. 5.]70, żyd. 7 rodz. 

zk pow. w miejscu, Brudzicach, Dąbrowlie. Wiewióro- 
wie, Woli Blalkowej, Wożnikach. 
Poczta Dobryszyce kRadomska. 
.:;. MAKOWISKA, W., KI p. w. Opieki św. Jó- 
zefa, m. zbud. ]H4? r., kuns. 
Proh.: Ks. Władysław Wilczyński, H. IX. 
J
7.:;, Ol, 31. 
1\1S: .l\ld,kowiska (Ma.ko w iSlk.a , Gzerkiesy, MuroVtanicc 
Ladzi'nek i Łęż;ce) 1104, Gajęcice (Ga5Gdce wieś, 
Ga,jł;cice I1mI., Gajędce Okup., GłuszYUla) llS5, ta_ 
dzil!1 396. Pa.trzylków &39, Jam.ki 31B, Torzc!>ea 251'. 
L. \N. -ł.100, ak. fi, żyd. 12. 
KalIJlica 'PubI. p, w. św. Stau1i.slawa B. M. w .1a.!lkilĄ:h. 

zk. pow. '\\- mif.iscu, Trzeboalch. Ga1ec;cach ko!, Pa- 
tUy1kowie, Galjęcic,ach Stao-Y'ch. 
Poczta Pajęczno. 
6. PAJĘCZNO, Os., KI p. w. Wniebowzięcia 
N. M. P., m., zbud. ]753 r. staraniem Ks. 
Prob. Franc. Dziurkiewicza ,kons. przez 
Bpa Chełmskiego Wal. Wężyka. W koś- 
ciele jest obraz Matki Boskiej, cudami sły- 
nący. Parafia erygowana ok. 12.30 r. 
Prob.: Ks. Aureliusz Chwiłowicz, Dziekan, 
13. IX. lH7,ł, 98, 23.
		

/img0056_0001.djvu

			- 54- 


Wik.: K s. ł:: d war d S o w 11 I a. S. 
VI. 1908. 34. 
Mieszka w par.: Ks. Tadeusz Oj.czyt'tski, j. 11. 
Ms: P.ajęcZII1o 2602. Bi<1'ła Szlachedka 1208, B:ł!r<1ny 56. 
Dylów kol. ISS, Dylów Sz),alolwClki 272. Dylo)\V Rzą- 
dowy 613, K!Ur
11eki,m ..Łęrol1". Lipinie i Siedku. 
Poczta loco. 
7. RZA
NIA. W., KI p. w. św. Macieja Ap" m.. 
zbud. 1 fi67 r. staraniem Macieja Płacz- 
kowskicgo i parafian. kons. 1867 r. przcz 
Bpa KicI. Majerc.wka. 
Prob.: Ks. .Julian Konieczny, 9. XII. 11'197. 
24.37. 
\Vik.: 1. Ks. M a r i a n M i n () r. 2h.1. 
1912. 35. 3S. 
2. wak. 
M:.: ł(zaślnia 1E, AUj:;u!'tów 147 BQdk6,,- 56,.3, Broszęcin 
ll6, BTl1tus 356, Chruśdńskie 14Q, Czwora.kl liro- 
'izeckie 127. Galwlłów 594, Orabowiec 62, J.izefba 67, 
Kodrań 14D, Kol. Kiekzygt'o\V1slka 86, Kol. Sucho wola 
2{)5, Kopy 101. l(rysia,ki Hędkor\vs,kie 126, KTysi.łki 
BroszC;'okie 
{), M.2lrcelin ! 54. Otok 71, Pa:włów 31. 
h'e'kle 
i43. RYiOhłowit;c 9-1.. S.kocly)asy łiS. St:lwki 

17, Studzierm:ca 2
,2, Sucha 68 Sl1chowoia 369, 
TlJ"zcinica 14, Zje,leci'n 61-8. Ża,ry 263. 
L. W. 6.t\t-.9. ak. 30. iyd. ISO. 
Kaplica ,puhl. d, ,n.a ,cmelnt. 
Szkoły pov.
 w miejscu. Gawlłow
ie. Będkowi
. 13ro3ZC;'- 
,ri:n.ie, Brutusie, S'koczY!laiS.alch, Rekla.ch Suchl1woli 
i Zielecin'e. 
Poczta loco k. l
adomska.
		

/img0057_0001.djvu

			-55- 


1". STRZELCE WIELKIE, W., ekspozytura na 
prawach parafii, eryg. 30. VII. J937 r, 
tymczasowa kaplica drewniana. 
Ekspozyt: Ks. Witali s Banasiewicz, 13.XII. 
1906, 35. 37. 
J'h: Andrzejów 53, Aintoni.na 190, Górki Zamojskie. 278. 
Marzc;rice 270. Ostrołęka 223, Skąpa 153. Strzeló:e 
Wielkie 865. \\listka 663. Zamoście M:tre 432. Za- 
moście WieLkie 116. 
L. W. 3.248. 
52'JJ... powsz. \V miejscu, GórkadI ZamojSikich. W'..tce i 
Zamościu Małym. 
Poczta Brzl'Źnica k l
adomska. 
9. SULMIERZYCE, Os., KI p. w. św. t:razma 
B. M., m., zbud. 1800 r., kons. 1886 r., 
1934 r. częściowo ')palony, obecnie jest 
odnawiany. 
Prob.: Ks. Zenon Cwilong, Kand. S. T., 
Kan. hon. Kal., 14.1X. 1865, 90, lR. 
Wik.: K s. A l e k s a n d e r K o n o p- 
k a, 29.11. 1912, 37, 38. 
M.;: Bogumiłowice 631, Eligi6w 2'V3, Ksawer6...., 51, Sta_ 
nisław6w 135, Chimek 164, Kodraf\ 111. f).lhrówka 
122. Kuź!!ica 235, Now,a Wieś 198, Ostró".c!< 4, Suł- 
mierlyce wieś ó80, Su.lmie.rzyce 'k'olonia 496, Anie- 
low 85, fi'ipowlZil1ia ;«0. Dąbrowa 261, Wola Mydrzy- 
ma 524. Piekary 595, Łęczyska 096, MaIJ1ko\,\,lw	
			

/img0058_0001.djvu

			- 56- 


Prob.: Ks. Stanisław O
łaza, 21).111. 1
8t-1, 
24,36. 
Ms: Wiewiec 921, 
ę
(J\Viee M!lJry 510, Dębowi
c Wiel- 
!ki 253. K,rzywat!1iice 551, Mrowisko 89. OtoC
(; 611, Po- 
mialry 63, Praca 112, Wola Wiewiecka 186, Zarn0ś- 
cle kol. 38.3, Pielb.1{i Krzyw-łll1idde 10, Brota Kruplifl- 
skie 11. Magdalenka 30, kol. Wiewiec lOil. 
L. W. 3.83], ak. 42, żyd. 38. 
5zk. pow. w miejscu, Dębowcu, K,TZy\V1aJnicd.-c1t i Woli 
Wie'wieckiei. 
Poczta Brzeźnica k. Radomska. 
Pow. Wieluński. woi. Łódzkie. 
] 1. DlIAI..OSlYN, Os., Kł p. w. św. Marii Ma
- 
daleny, m., zbud. 1803 r. przez Annę MQ- 
cifIską z Głogowskich, pośw. 
Prob.: Ks. Ignacy ChartIiński, 26.VII. IS66, 
89,19. 
Wik.: l. K s. B o 1 e s ł a w L i s, 4.JI. 
1912, 35, 37. 
2. wak. 
Mieszka w par.: Ks. Antoni Rawicki, j. w. 
Ms: DziaJroszy:n 2.155, 1 ręb;iki 435, Kapitulia 112, Sęsów 84 Lisowice 
lB9, Brarszko\V1l.zna 31, Sadowiec. Wrzosy 263, Sa_ 
-dowiec folw.ar'k 129, S;;dowiec Niwa 1
, SaJowicc 
PilIki 116, Posmy,ko\\oizna 54, Wójtostwo 31. Wy- 
drzYJlów 242 :;t	
			

/img0059_0001.djvu

			- 57 - 
12. KIELClYGLÓW, W., Kł p. w. św. Antonic- 
go Padewskiego, dr., parafia eryg. 1924 r.. 
.lbud. 1924 r. starankm Ks. Prob. Antonie- 
!{o Wróbla, pośw. 
Adm.: Ks. Stanisław Dąbrowski, H.V. 1
<)9, 
25. 
.\b: J)ryg	
			

/img0060_0001.djvu

			5R- 


\'. 
OF.KANAT D \BROWSKI. 
Powiat Będziński, woj. Kieleckie. 
L DĄBROWA GÓRNICZA, M. 
I. Kł parafialny p. w. M. B. Anielskiej, m., zhud. 
1
75 r., rozbudowany lR98 r., kons. 1912 r. 
Prob.: Ks. Stefan NiedźwiedLki, lt{. VIII. 
1886, lO, 33. 
Wik.: 1. K s. S t a n i s ł a \\" K o w a I- 
ski, 26.111. 1904,3],35. 
2. K s. l( o 111 :l n Jar o s, 9.VlIJ. 
1903, 30, 36. 
MicsLkają w par.: Ks. Zy
munt fliso\\ski, j, w. 
Ks. Józef Baranowicz, j. \\. 
.\\s: ozęść m. Dąbrowy Górn, 
L W. 19.926. 
Kapl. pub\. na 1k101J)13.Lni "P.ur}ż". 
KI3J)\. pólpub\, w szp. św. Wj.ncente
o a Pauio i \\ 
zp. 
św. BarbalTY P. M. 
Szk ś'r. 15. pnwlSrl. 1. 
Poczta loco. te!. 6-KO-76. 
II. ekspozytura p. w. św. Józefa, na prawach 
parafii, erygowana o.VII. 19J7 r., tymcz:1- 
sowa kaplica murowana. 
Prob.: Ks. Włodzimierz Rosso. 12.1. IS97, 
23,37. 
Mieszka w par.: Ks. Stanisław Grzybek, j. w. 
Ms: część m. Dąbrowy Gónn. 
L. \\T. 8.600, ak. i żyd. ok. 300. 
Szik. powsz. I. 
Poczta loco. 
m. F.kspozytura p. w. Chrystusa Króla, m pra- 
wach parafii, erygowana 6. VII. 19J7 L. 
tymczasowa kaplica murowana.
		

/img0061_0001.djvu

			- 59- 


ł:::kspozyt: Ks. franciszek Strzelczyk, 7.1. 
1905, 30, 37. 
L. W. 4.UOO. 
Poczta laca. 
2. GOLONÓG, W., Kł p. w. Naradzenia NMP., 
zbud, 1675 r., razbud. 1882 r., kans. 
Prob.: Ks. Leon Olczakowski, Dziekan. 
18.11. 1878, 05, 29. 
Wik.: t. K s. R u f i n W e i s s, Zgro 
Misi. św. Wincenteg-a a P., lQ.XI. 
lH90, 16, 35. 
2. wak. 
Ms: Bogoria, 33\'3. Ba:bkt La:w.a 347, Dziewiąty 1.012, 
DZ;ailiki 387, florowsk.a 351, JaJI]ki 235, Krasowa W9, 
Lal'>ki 825. Łę:kni'ce 
17, Pieklo 264. PiaJski 209 Podla- 
,sie 760. Stau'a \V,ieś 1.699, Tworzeń 655, r rz
'-d7.iesty 
1655, Za,iaJc 745. 
L. W. 9.989. 
Szk. IJOWISZ. 3, 
Paczta locO', tel. laca - Posterunek P. P. 
.1 GRODZIEC, W., Kł p. W. śW. Katarzyny 
P. M., rn., zbud. 1729, kans. 1744 r., razb. 
1933 r. 
Prab.: Ks. Stanisław Bilski, 22. II. IS92. 
16,30. 
Wik.: I. K s. M i e c z y s ł a w W a 1- 
k a w s k i, 7.V. 1911, 35, 37. 
2. K s. S t a n i s ł a w S a p a t a, 
15.IX. 1909, 36, 3R 
Ms: Grodziec 9.658, Grod,ków R16 
L. W. lO.474, ak. 50, żvd. 40U. 
Kł p. w. św. Da roty, m., zbud. 1!),14 1"., kOl1s. 
1631'1 r. 
S,zJe !lOWSZ. 5, 
PocLta loco. kI. 7-1',.1-61.
		

/img0062_0001.djvu

			- 60- 


4. LAGISIA, W., KI p. \\. Nicpokalanego Pocz. 
N. M. P., m., zbud. 11)24 r.. pośw. 
Prob.: Ks. Roman Ramus, 26. VII. 189fJ. 
21.37. 
J\\!-: StaJra Ła.pisza z ul. Bt	
			

/img0063_0001.djvu

			-€iI - 


L. W. 2.507. 
Szk. powsz. 2. 
Poczta ł3<;:dzin, tel. Klinkiernia Grodków 4-60. 
K. STRIEMIESZYCE. W., KI p. w. N. Serca 
P. Jezusa, m., w budowie O'd L 1901, akta 
st. cyw. od r. 1911. 
Prob.: Ks. Mieczysław Maria Rogójski, 
T. Szamb. J. 
w., 13.1. 1874. 98, 2!i. 
\\Tik.: t. K s. J a n B i e I a, 13.XII, 190n, 
35,38. 
2. wak. 
Mieszkają w par.: Ks, Stanisław Kociuba, j. w. 
Ks. Feliks Piątek. j. w. 
I\ls: Strzemieszyce Wie,tkle 4.920, Ora!bocion 2.3D!, S'1.I:- 
no 731. Ciem;e,c 2m, SZ'31IowiZlllc\ 38, fa'bryka 30, 
Strzemieszyce olwark 5.346, Woichowizna 441. 
Strzemieszyce MaJłe 1.556, Anna 122, Kawa 62. Za_ 
oka\\ie 140, Każdębie 301. Lipówka 78, 
nderczy- 
zna 193. 
L. W. 15.421, ak. SO, żyd. 1.720. 
Ka,pl. publ. p. w. św. Stamisla'wa Kostki w s7k. powsz, 
w Strzemieszyoa,ch Ma'łych. 
KarpI. pófpub!. p. w. św. Józefa w d{)mu zgro 
S. Pasjo- 
'l1istek. 
Szk. powsz. 4. 
Poczta loco. 
9. WOJKOWICE KOMORNE, W., Kł p. w. św. 
Antonieg-o Pad.. m.. zbud. 1936 r., akta st. 
cyw. od m. lipca 1910 L. przedtem par. 
Czeladź. 
Prob.: Ks. Antoni Sewerynek, Sędzia pro- 
syn., 21.111. 11)95, 19, 2R. 
.\ls: WojkoWlice Komome 4.500. 
L. W. 4.400. ak. 1.:;. 7yd. 120. 
Szk. powsZ. 1. 
Poczta loco,
		

/img0064_0001.djvu

			- 6'2 - 


10. ZABKOWICE. Os., KI p. w. św, Ducha, m., 
zbud. 1907 r., pośw., :łkta st. cyw. od 1907 
roku. przedtem p:lr. Gołonóg. 
Prob.: Ks. Józef Pluciń!'ki, Wicedziekan, 
22.111. 1886. 09, 16. 
\\s: Ząbkowice z Antoniowem 3.434, Bielowizna 902, 
StaJrosiedle 88. 
L W. 4.424. ak. 20, żyd. 250. 
SZ!k. powsz. 3. 
Poc.da loco. 
Pow. Za wierciański. woj. Kieleckie. 
11. BŁEDÓW. W., KI p. w. św. Trójcy, d., 
zbud. 1920 r., pośw. 
Prob.: Ks. Eugeniusz Maślankicwlcz, 26.X. 
1901, 28, 37. 
,\\s: Brędów 440. KuŹtlica B/ędo'Wska 606, KULr'ica ;7. 
Ka'P!. pub!. w Blędowie, 
L. W._ 1.123. 
Szk. powsz. \\ miejscu, 
Poczta Sla\V ków. 


.;. .;. * azem wiernych w dekanacie: 
8.928. 


VI. 
D t: K A N A T G I D E L S K I. 
Pow. R:tdomszczański, woj. Łódzkie. 
J. BORIYKOW A, V\'., KI p. w. św. Ap. Piotra 
i PawIa, m., kons. 
Prob.: Ks. Adam Kra!ewski, Wil:cdziekan. 
.17.XII. 1881, 08. 26. 
\Vik.: Ks. \Va I e r i a n B) I k a. 14.XII. 
1911, 3(i. 3fi.
		

/img0065_0001.djvu

			- 63- 


,,"s: Grodzisko 640, Fol\\'. Jarzębilllla 2. Jatno Dl. Łabędź 
226. Łys.,ny 452, Łys.iny iolw, 93, OkołowI':" 546, 
folw. Okolowi<::e 66, Sta'Iliis/.awi<::e 279, Stam-;Ia,wice 
fol\\'. 15, Bor.zy.kówlka 365, Rorzyko'\\'\SiZ. w m;ejscu. 
Poczta Żytno. 
3. UABROW A ZIELONA, V\T., KI p. w. św. Ja- 
kóba Ap., m., zbud. 1.554 r. przez Ks. Sta- 
nisława Dąbrowskiego, Prałata Krak., 
przebud. 1910 r. z ofiar parafian, staraniem 
Ks. Prob. l
ysz. Jasieńskiego, kons. 27.VI. 
1911 r. przez Bp:1 Wloeł. Stan. Zdzitowie- 
ckiego. 
Prob.: Ks. Franciszek Rzykiecki, 13. I. 
18R1. 06, 29. 
Wik.: Ks. f r a n c i s z e k O l e k, 1O.VII. 
1912, 12, 37. 
Ms: Borowce 234\, Dąbek 3M. MiJjonóv. 73, Bi>cian gaj. 
4. Dąbrowa Zielooo 1.079, 
niej.a tolw. ,14, Lipie 133, 
,Ma'u<;zyce folw. .3	
			

/img0066_0001.djvu

			- 64- 


Clew folw. l2u, S\\lięta Aiblld 2%, Ules!e 521. Zalas- 
hier!y 49. lel.aIZ111a Sbr'Uga tJO, 
L. W. 4.52
, żyd. 1. 
Kaplioa Dub\. m. p. w, św. JoaJCItin.a lI,J. c'JTIenta'TZU J?;u:eb. 
S:zk. pOWSiZ.: Da!browa 
ieloua 3 kl.. 
w. Anm l kI. D:\- 
bek l I1d. Nowla Wieś l .kI.. 01hra 1 chcice 2 kI. 
Poczta Juli
nka, tel. Gidie 10 - Zarz. Gm. 1><\- 
browa Zicl. 
4. GARNEK, W., Kł p. w. Niepoka\. Poczęcia 
N. M. P., d.. zbud. 1775 r. przez Kajetana 
Bystrzanowskic};o. chorć\Lcgo l
ad()m- 
szczańskie
o, pośw., parafia erygow:ma 
1919 r., akta sto q'w. od 27.. IX. 1903 r. 
Prob.: Ks. Kazimierz Znamirowski. 22. II. 
l R
4. OR, ] 9. 
.'\\s: Gaimek 954. K,ajetalnowice JOR. Karcze,wice 653. Ku- 

n'ica 201. Pia's:ki 540. 
L. \V. 2.668, żyd. 7. 
Szk. PO\\1SZ. w miejsou i Piaskach, 
Poczta Aurelów. te\. Aurc\{,w l S
 - Zar/ąd 
Gm. Garnek. 
S. GIDLE, W., Kł p. w. l\\. Boskiej Holc
ncj, nt,. 
zbud. 1767 r. przez 00. Kartuzów, kons., 
od r. lK
4 oddall
' do użytku parafian. 
Prob.: Ks. Franciszek Maciaszek. Kan. hon. 
Ka\., Dziekan, 21.IX. ]863, 87. 25. 
Wik.: Ks. F i d e I i s L a b ę d o w i cz. 
24. Iv. 1913, 3
, 31). 
j\ls: Gidie 1268. Cicż.kowice 759, Wojno'\\ice 571, Boro- 
\V.a 670. Ruda 332, Stęszów 3...,JO. W,łY'llce 518. Kol- 
win 295. Zaibrodzie 238. Gó'r:ka 1'85. Gmhy 183, Oj- 
I'zeń 174. Midl.allopol 136, Chroslowa 132, tlU9V Kol- 
witiskie 89 Skrzypice 81, Niesalów 7S, Budy 61. 
MIYJlle« 50. Spalastry 28, Ewi'na (i. 
L. W. 5.986, ak. 68, żyd. 312. 
KI d., p. w. św. Marii Magd., zbuu. 1059 r.
		

/img0067_0001.djvu

			- 65- 


KI i klaszt. 00. Dominikanów p. w. Wniebo- 
wzięcia N. M. P., m., zbud. 1616 r. kons, 
Sz'k_ pow.sz. w miejscu, Stęszowie, Wojnowi.::ach, Cięż- 
ko.wi, ca,ch WłY1nj,ca,ćh, KotwiJnie, Borowie i Grabach. 
I )oczta loco. 


6. KŁOMNICE, W., KI p. w. św. Marcina B. W., 
m., zbud. 1789 r., kons. 1801 r., odnowiony 
i powiększony z ofiar p
rafian, staraniem 
Ks. Prob. Romana Kossowskiego. 
Prob.: Ks. Marian Kubowicz, 2. VI. 1885, 
09,35. 
Wik.: walc 
Mieszka w par.: Ks. Stanisław Anzorge, j.. W. 
Ms: Jamrozowl.z'TI!a 97, Jaum.szów 70, K
ol11.[Joice 1,340, Li- 
'picz'e 272, M
ohalÓlw 209, R'zęlmęcyce 1.036, Rzeki 
Wiel
kie 0545, R.zeki Malle 606, Os,ada Aurelów ] 12, 
iBmrtkowffce 344, Kon.aITY &')8, Pa.cierzów 668. 
L. W. 6.057, ak. 5, żyd. 32. 
Szk. PO\\1Srz. w miejscu. Konaorach, I('Lelowch, AureIowie 
i l(zerzęczYCaich. 
Poczta Aurelów, tcL 25. 
7. MALUSZYN, W., Kł o. w. św. Mikołaja B. 
W., m., zbud. 1773 r. przez Ks. Jakóba Ko- 
chankicwicza, kons. 17. IX. 1903 r. przez 
Rpa Włocł. Stan. Zdzitowieckiego. 
Prob.: Ks. Feliks Kobielski, 25. V. 1865, 
87,34. 
Wik.: Ks. T e o d o r W i ś n i o w s k i, 
12. VIII. 1915, 38, 38. 
1\ls: BarY1cz 1.35, BudJzów 2H2, 0ięż'lwwi,cz,ki 1':i9, Cz,aiI'TIY 
Las 97, Kęty ]35, MaIuszy.n 516, Mosty ,391, Sill1icz- 
Ika 854, Stidz1n MS, Sudzi1n1eik 220, Wola L;Ycińs,ka 
245, Ła,zów 541S, Blonie 57, ł'erdYiJ1amdów 119. 
L. W. 3.892, ak. 60, żyd. 47. 


3
		

/img0068_0001.djvu

			- 66- 


Szle poWISiZ. w miejs.c'I. Sudzi
likłl. WIOH L;yciil<>kie.i. Ła- 
zowie i SiJ,1liiczce. 
Poczta Silniczka. tcL 2 - Dom. Maluszyn. 
R. PLA WNO, Os., Kł p. w. św. Stanisława B. 
M., m., zbud. 1:-;::'1 r.. kons. 1904 r. przez 
Bpa Włocł. Stan. Zdzitowieckicgo. 
Prob.: Ks. Edward Mrotek, 16. V. 1:-;97. 
2.1.36. 
1\\s: PLa'WlJ10 1.{)40. Barbi'II'ice 19, Bobry 161. 1301'ki 119. 
GOWoalrzów 417. Kuźni-ca 52, Lud\\>j,kó\\ L53, Przerę- 
bów 6. Mękwa 51. Stamisfalwke 95, Strzała 53, We- 
soła 162, Zagórze lSD, Zieloł1lk.a 2. 
L. W. 2.492, żyd. 500. 
Szik. powsz. w miejscu i Oow1arrzowie. 
Poczta GidIe, tel. loco - Zarząd Gm. 
9. SOBORZYCE, \V., Kł p. w. św. Urs.luli P. 
M., d., zbud. 1724 r., akta st. cyw. od 1768 
roku. 
Prob.: Ks. Stanisław Urban, 6. VII. 187
. 
02.26. 
Ms: Sobor.zyce 1.420. Cudk6w 300. 
L. W. 1.720. 
Sztk. powsz. w miejscu. 
Poczta Julianka, tel. OidI
 10 - Zar7. Om. Dą- 
browa Ziel. 
10. ZA W ADA, "V.. Kł p. w. M. B. Częstochow- 
skiej, m., zbud. 1907 r., pośw.. parafia cry
. 
1919 r. 
Prob.: Ks. Jan Wójci.:ki, fi. \ II. I
l)fi. 17.29. 
Ms: Za!wlada 1.351, 
liwak6w - Gra.bie 162. ZlJe
esk:! Ił\. 
L. W. 1.588. 
Szik. JjJowsz. w miejscu. 
Poczta AureIów.
		

/img0069_0001.djvu

			- 67- 


II. ZYTNO, Vv., Kł p. w. Niepokal. Poczęcia 
N. M. P.. m., zbml. IR74 r. kosztem Fran- 
dszki Sicmicńskiej, kons. 30. V. 18X:i r. 
Prob.: Ks. Stefan Dominiak, 23. VIII. 1

4, 
07.2." 
Wik.: Ks. r' r y li c ryk P i c c h a, fran- 
ciszkanin. 19. X. 1<)07, 33, 38. 
Ms: Kozicpole 2126. Jaloków .1:; Ma-ta Wieś 6?O, E'\Vi,
a 
14'5. Rędzi,ny ]18, Rędzi'l1v kol. 169. Rędziny !olw. 
5.
. Rogaoezówek 139. ROR"a,czówek kol. 16:? Kępa 53, 
Zalal\\,ie 101. Sillli-ca 665, SiLnic"", folw. 111 Fryszer- 
Ika o. I/11t ].? Wymysłó\, i Za.hrody 169, ŻywO 996, 
L;yb1o foh\, 1.J9. Plruwid10 140, Nurek gai. 5. Gnr- 
"on W'd,L 7, BIIR"aj 
'i, Cze.ch 4R. Ma"dalenki 161, Se- 
,kmsko 538. 
L. \V. 4.972, ak. 141, żyd. 16. 
Kalpl pub!. p. w. św. Waleil1tej:('o M. 'Ila cme,nt. rzbuJ. 
1845 
. staJraJIJJiem Jal!1la Nep. SiemieńSlki

ł-). 
Szk. powsz, w miejsou, Silnicy. Malej wISi i Redzina.ch. 
Poczta loco, tel. H - Zarz. Gm. 
Powiat Częstochowski, woj. Kieleckie. 
12. PRZY RÓW, Os., Kł p. w. św. Doroty P. M., 
m., 7bud. 1911 r. kosztem parafian, stara- 
niem Ks. Prob. Edwarda Bentkowskiego, 
kons. 1911 r. przez Bpa WłocI. Stan. Zdzi- 
towieckiego. 
Prob.: Ks. .Józef Krzyżanowski, !fUli. 1895, 
22,35. 
Wik.: K s. A n t o n i T u r b a (I s k i, 
2. L 1911, 38, 38. 
1\1.5: Przy,rów 1.94.3, Aleksamdr6wkd 113. Bolesh:"ów 271. 
Kopa'ni:ny 149, St-a'!1is!.aJWów 24R, 5tawpolc 334. Sic- 
,raków 44:5, Sicr	
			

/img0070_0001.djvu

			- 68- 


przez 00. Bernardynów, od t
()4 r. w po- 
siadaniu SS. Dominikanek. 
Kapelan: O. Piotr Żaczek, j. n. 
Szk powsz. w miejscu, Zall'ębicach, BolesI.a'wowie. Sie- 
ralkowie, Staoropolu Wie,rci,cy i Sygonłce - Zalesi- 
oach. 
Poczta loco. 


* >Je * 


Razem wiernych w dekanacie 4:;..521. 


VII. 
DEKANAT GORZKOWICKJ. 
Pow. Piotrkowski, woj. Łódzkie. 
1. BĘCZKOWICE, W., Kł p. w. św. Duch3. i 
św. Andrzeja Ap., m., zbud. 1912 r. stara- 
niem Ks. Prob. Czupryńskiego, kons. 1920 
roku przez Bpa Sufr. Włocł. Władysława 
Krynickiego. 
Prob.: Ks. Ignacy Wesołowski, 31. I. 1890, 
12.30. 
Wik.: Ks. S t a n i s ł a w G r u n wal d. 
7, III. 1910. 3R. 38. 
Ms, AdaJIDÓW :210, BaJTtodzieje 446, Bęczkowice 435, 
tBęcz:kowke BoducholWlne 29, BomW'iec 17, Cieśle 
, Dą;bie iPodstol'sKiie 414, DąlbroWla Kirosno kol. 68, 
iGr,aJboWlie,c ,3.5, JaJnów 1412, Jel}j,oa 53. JelŻ6wka kol 
219. Kocamko'WIizma 283, K:roS1l10 58:1, Łego.j 6, Lcsio- 
!pole 144. budwilków :IDolI. 36, M.alr'i,ane:k 274. ,'V\olim, 73. 
iNow;y mlłYln 13, PiW:aJki, Pocieszona G6lrh, 25 Pod- 
,stolle 202, StaniS'łMV6w 518, Torzeprr-Ii,oa wieś i dwór 
8'58" T'l"zep
i'ca: !kol. 427, Wol,a: P,rzerebska 315. Wy- 
drymd'Wla 112. 
L. W. 4.595, ak 132, żyd. 78. 
Kaplioa publ. m. p_ w. M. B. Pocieszenia w Pociesznej 
06rce. 
5z!k. pOW.: 5. 
Poczta Gorzkowice.
		

/img0071_0001.djvu

			- 69- 


2. BOGDANÓW, W.. KI p. w. Trójcy Przenaj- 
ś\\'ictS,lCj, m., zbml. 1912 r., pośw. 
Prob.: Ks. Ludwik Paweł Muszyński, Kan. 
hon. KaL, Radc:!. hon., 25. I. 1%8, 02, 
20. 
Wik.: l. K s. S t a n i s ł a w S z m e j a, 
30. IV. 1906, 32, 37. 
2. K s. t: r w i n M a d c c k i, 
26. III. 1916, 3S, 38. 
Ms: Alinów 
, Benn.Jlrdów 19. BlizDn (wieś, dwór. kol.) 
245, BogdJalnów (wieś i kol.) 660, BOf1owa (wieś i koI) 
447, Bukowa (wi.eś i kol.) 535, Dobiecj.n (dwór) 131, 
Ga<;ika (mfyrn) 9. Góry BorowsITi:ie A i B 123, Janina 
109 Ja116w 204. Kaop'rów I i II 236, Karrnienna (wieś 
1 dwór) 191, Karczew (wieś i dwór) 23S, Koziewgi 
223. Lucynów 76, Ludwi!ków 102, Mą,koli.:e (wieś 
i kol.) 541. Michail6w 49. MiIaMw 173, Młyn Borow- 
ski 22. Moma.cz (wieś kil. i dwór) 73, Momk,j,v 203, 
Niedyszy;n.a 178, Piekarski 171, Piekary 321, POjtę- 
hlice (wieś i .koI.) UW, Radziątków 267, Spólne 29, 
Wólktorów 70, WlłaJdysl	
			

/img0072_0001.djvu

			- 70- 


Htlcisko 45. Klet'lli::ł 4..?, Kosóv.ika 
7 1, 
1(]Istow
ce 611), \\ ojcie;;hów ,,\
.
, \" ójciK 16. 
L W. 3.610. 
S.
\. POW'iZ. w lTIiei<;
1I i Koci('rz(),\'.lr;h, 
POl:zta Wojdcchó\\ k Kamieńska. 
4 GORZKOWICE. Os., KI p. w. Najś\\. Serl:a 
Pana Jezusa. 111.. "hmJ. jXlJ9 r., kons. 1902 
roku pr7ez SPd Sufr. Włod. Henryka Pio- 
tra I )0 łc;: g-I; - Kossowskicgo. 
Prob.: Ks. Jan Labęda. \Vkeuzickan. Kan. 
hon. Kal., .!
. I. I R77, 1111, 34. 
Wih.: K s. F a h i a n Z b i c S '/ l: Z Y k, 
.'\Is: Buj,lIi.ce 321. Bujnuc.tlki 341. Horzęci'lI 88 Hia.lek 80. 
Cieśli," 88, Czemo 167, Dą-bTlr\vra 84, Oorzknwice 
1544. Gorzkowi,czki (wid) 3.11. Gorzkowioczki (kol.) 
119, C1rabostó\\ 192, Józehna 441 Kallnienm' Most 12, 
1(0pa,Iillla 92, Kotków (wieś) ns, Kotkllw f,ololl.) 82. 
Krzemieniewice (Wlieś) 291, Krzemierniewice (ko.J2) 
S? Krzemienie'wice Leornów 57. Leszczyna 5. Pieńki 
Gorz;koWlSkie 68 Pieńki Stol.a,rskie 22. PClr
ba !
, 
Poręba Soba:kOl\\r
a IJ, Poros.la 61, PllIdce (wieś) 
:264. Pludce (kol.) 2S7, Rdllltowice (w.ieś) 85. Rd:tł- 
,toWli,ce (lkol.) 75. Ro.
wo 35, Ryszardów 73. Soba- 
Ików 232, Sobd.kó\\'ek l
 Szczuko\\ ice 206. TrzchĆtw 
l
, Wola KotlkolWska 332. Wielki 
t,IIW 7. 
l1chowice 
(wieś) 1
2. luohowice ('kol.) lR9, 
L W. 6.S75, ak. liS, żyd. 1015. 
Kap,Hca "J,aISilla OÓrlka" we WISi Gzem", 
Szik. pow. w miejscu. Kotkowie, Plucicach Szczllkoci- 
cadl, GorzlkowioaiCh, K r rzemienicwicaicll, t;nQa:!{ówku, 
Żuch owicalch. 
POl:zta loco, tel. 29. 
5. KAMIEŃSK. Os.. Kł p. w. św. Piotra i Pa- 
wła Ap., m., zbud. 1903 r., kons. 1904 r. 
przez Upa Włod. Stan. Zdzitowicl:kiew). 
Prob.: Ks. Tomasz Opasiewicz. 21. XTI. 
1H80, 09, 3S.
		

/img0073_0001.djvu

			- 71 - 


Wik.: I. K s. f c 1 i k s L i t e w k a, 
16. XI. 1909, 35, 37. 
2. K s. t> m .} n u e I H c r c d a, 
16. XI. 1906. 37, 37. 
Ms: AlełksaDldrów 24. BaJrozlkowice 521. Chrza'II-owice 
734. Chruścin 130 DaJnielów 4D, GaJkDwice ND\\ e 
III
, Oa.lkowice Stare 4
7. Getrmlów l70, GorzGdów 
7iR. KaJlTIień!;k 1714. Ka.)i
ka 12. Kl111ieciw'l i Hut:! 
:PytDwlSka 12, KO
l1i{'\\ kc 370. KUTlzymąka 20 Se- 
werYln 51, MOIkraJd'la 270, Ochocioce 360. Ol
zowiec 
!'.". Ozga 67. Pila \-(!,sz,czyrisKa 102, Pm.hikó\\ 164, 
Pi'rowy 70 PDdje7'oro 180, Pyt()1wi<:e 547. RUSLCZYII 
SlD. Scic
I1Y 1
1. SzpiIlJlkó\\ 111. Wesola 11. W.li-' 
szawlka 15, \\'IDdzimierL 160. Zy
mul1tó\\ S,3, 
L. W. 7}q4, ak. :0\17. 7yd. 673. 
Kaplica puh\. f1 w. Opieki św, Józefa w GDrzędDwie. 
S7k. pDW. w Ba'f'Czlkowicadl, Chrzall1DwicalCh, Get>rudu- 
\\-lie. K,annieńsiku. KU/mic\\ icach. PytDwica::h. I
.ltsz- 
ozYlllie, Wlf,o(\lJiónncru:u, PudJez,im Le, 
Poczta loco. tel. 5. 
6. KLESZCZÓW, Os.. KI p. \v. N. M, P. Królo- 
wej AnicIskici, d" zbud. 1920 f., pO ŚW., pa- 
rafia cryg. 1919 r. 
Proo.: Ks. Marian Jung, 31. II. 1901, 28, 38. 
37. 
Ms: Kle.szaz.ó\\ DS. 162, Kie
czów braniczyzna 19. Alek- 
sandrów 45, Będków 11. BDgUmiłów 174, ChOTzoni\:e 
,MaŹlTlickie vel BDgumiłDwickie 12. f'austynów I 76 
f'a1Jsty'nów II 10. f'Dlwa'l'lk 1'89, Gadka 46. Karoló'.v 
102, Ku'c6w ,82, Ła!\vlki '5(1, Łus,zcza'l1Dwice (wieś) 647, 
,LlIslJCz,aIIlIDWJi,cc (koL) 117. Ł11'sz,cz,aJnowicc (n.owe) 
Bujaczyzna 12[1 Modrzewiec (1), Rogowiec wi
ś 68. 
StaJwelk 1.36, llDbnica 361. RDgDWie.c pustkDwie 30, 
L. \V. 2.255. ak. 2.154, żyd. 229. 
Szk. pDW. w BDgumilD\\ie, f'an.tstYIIł{JIWie, Kuco\\ie, Klesz- 
Qzowie. LUSZ'CZ31110\\ri-calCh. Rogowcu, lłDbnky. i FDI- 
\\ ,a.r k,u. 
Puczta loco k I Piotrkowa Tryb.
		

/img0074_0001.djvu

			-72 - 


7. LUBIEŃ, W., KI p. w. M. B. Królowej Koro- 
ny Polskiej, d.. zbud. 1920 r. kosztem pa- 
rafian. staraniem Ks. Prob. Józefa Koza- 
kowskie
o. 1930 r. 
palony, odbudowany 
staraniem Ks. Prob. WIad. Borka i Ks. 
Prob. Józ. Ludwikowskiego, pośw. 
Prob.: Ks. .Józef Lmhvikowski, 17. I. lR9(,. 
24.32. 
Ms: Adelil/1ów 5.5 Bilsk.t Wola Stalra 251. Bilska, Wola 
Nowa 302. Brzezie 99, Dorotów 57, Karolinów 165. 
,K,h:
mentynów 90. Lubie(! 165. Miko!ajów 12, Piotiów 
40. Pi'la 332, Tomarwa 139 Wyk,no 152. 
L. W. 2.465. ak. 6011. 
Szk. JIIO\\ sz. w miejscu i Klellle,ntYlnowie. 
Poczta Su!cjów. 
8. LĘKIŃSKO, W., Kt p. w. św. Jana Chrzci- 
ciela, m., zbud. 1817 r. 
Adm.: Ks. Maciej Namysło, 23. II. 1892. 23, 
37. 
Ms: b;.kińsko 866, GrzY1n1311im.a Wola 373, Wolica 4il. 
CzyżÓW 387. Pialski 248, Adamów 10. Dabrow.l 7. 
Grabek 5. Stef1alnow,ima 46, CieślowjZ>łlJa 7, Slok 10. 
IIHł.gora1.i Ił. 
L. W. 2.581, żyd. 10. 
SzIk. pow_ w miejscu, Woli GrzymaJi.nej, Piask'JJch, Wo- 
licy. 
Poczt:l Kleszczów k , Piotr. Tryb. 
9. MIERZYN, W., KI p. w. Matki B. Szkaplerz- 
nej, rok zał. niezn., przebud. 1
36 r. 
Prob.: Ks. Adam Borek, 22. V II. 1886, 13, 
33. 
\Vik.: wak. 
1\1.s: Amtonielów 137, AJntonieloO'Wlskie Huby 1 t2. Bry
zll{j 
17 1 8, Cies.z.amowice 3012, Dam
lslzewice 265, Kuźnica 119 
,MierzYIł1 &54, Niwy 95. RJi
ko DULe 217. Raj<;ko Ma- 
le 305, Swzepal!1owice 261, Teklinów 130 Tomawa 
468, Wygoda 15, Zofiówik.a 37, Ze.reChO\\3 15.3, Ze- 
'rfoohoWJska Kol. 105. Zerecho'Wska Kuźnica 40.
		

/img0075_0001.djvu

			- 73- 


L. W. 3.909, ak. 92, żyd. 39. 
Szk. pow. 'W miejscu
 BryszkaJch Cieszanowicach. Szc.ze- 
panp\\ kach. TomaWlie, Zerechowie, Zofiów.:e 
Po
zta I
ozpr.la, tcL loco (Dwór). 
III. PARZNIEWICE, W., ths)1ozytura na pra- 
wach parafii. Kaplica p. w. Matki B. Kró- 
lowej Korony Polskiej. 
tkspozyt: Ks. Marian Brylski, 2. VIII. 
1904, 32, 3S. 

Is: BUzin kol. N. III 22, BiaJ.a Róla 96, Budy Pora-iskie 
23, H'1Ita Poraj ska 71, Juliopol wieś 30 Julil)pol młyn 
S, Napoleonów 116, Parz:niew:i-ce Duże 224, P<łJrz- 
Iniewi-ce Maie ]31. Pa,rXil1iewTice Ma:.iątek 49, Parznie- 
W:i,ce Iko"- B. 32, P,atr!l,niewice 'kol. N. II 27 Pa.rznie_ 
wiczlkoi 336, PawIłów Górny 24S, PaWIłów Dolny 112, 
PaJWIł6w SzikoJ:n)T 40, Porad 153. Przydatki 74. 5i.j- 
de
a 99. 
L. W. t.
SS, ak. 416, 7vd. 31. 
Szk, powsz. w Hucie PorajskieL Par
niewk.ach MaJy.:h. 
Pawłowie GÓ:illyJ11. 
Poczta Bogdanów k J Ph>trkowa Tryb., tel. lo- 
co -- Piotrków 290 
Zarząd Gm, Parznie- 
wice). 
11. RĘCZNO, W., KI p. w. św. Stanisława B. 
M. i Matki B. Pocics.lenia. m., zbud. 1725 r. 
kosztem parafian, po św. 
Prob.: Ks. .Jan Smaga, 22. XL 18
1, 06, 36. 
Wik.: wak. 
Ms: Br,zezie 189, HOliki 94. Dobre'llicz'ki Nowe 185, Dobre- 
miczki Sta.re 186, Dor<;;zyn 15S, Dąbro\wL 110. Elżbi- 
:nów 51. Felicja 119. I
naców Sz]alCheok: wies 92. 
Ignaców Szla'ch. kol. 1!7, Igna.c6w PoduC:lOwny 160, 
Kamielllna Góra 122, Łęki SzlachroOk;e 3ó9, Łęki Kró- 
lewiSkie 161. Łę
 Re: czyń ski 163. Łęg Maiko\
ski 45. 
Mlynek !.h'lTCjislki?7 I\::ynek Plrbań,ki 32. !\1ajko- 
w!ce 387, NaJk'i
llui'ki 53, Nowi,ulki 226. O!{rod.lona 
22-0. ObzY'IlY 1.19, P,1shrzY'l1 -167. Góry 40. Przewóz 
77, Placó,','ka ]07 Podole 98, Reducz 1.39. Ręczno
		

/img0076_0001.djvu

			-74 - 


kol. 506, Reczno fol\\. I lU, R
zno PoduLllOwne HI.? 

Je.ri
Lnica 74. T.rzy morgi 132. Wiel.kopol:: 154. 
L. W. fi.241. ak. 30. iyd. 74. 
Szli\:. pow w miejscu, Łękadł Sz]d.checkich. Pa";
rLYllil: 
DorsLY'nie Stobnicy, Makowica.ch. L>obrCl1ic!k:1ch. 
Poczta Ł<:ki Szlachcchie. 
12. ROZPRZA, Os.. KI p. w. Nawicdzcnia N. 
M. P., m., 7hud. 17() I r. przcz 
zYl11ona 
Zarcmhę, kons. 19. X. 1777 r. pr7C7 Bpa 
Jg-n. Kozicrov. skiego. JH/.ehud. 1922 r. 
Proh.: Ks. Romuald Nowicki. [)7ickan, 
19. XII. J
'q.,. ..'
. JO. 
Wik.: K s. f e I i I, S <1 r c I a, 19. 1\. 
J 908, 32, 3fi. 
Mieszha w parafii: Ks. 
hnisław Z
uda. 2fi. IV. 
1910, 36, 
"... Adołfm6w [olw. "22. B.1
n(). 111. Rlrtnikó", 10.3. B.I- 
zar 112. Białodn ,
S.? UOgumi'Ó\\ 98, Budy 65, Dzil,:- 
ciall"Y lJQ Gościnna wieś 296. Oo...;.cilIDa d\\ or 44. 
Gieski 42. Jgnaców 423. Jad\\ inów fohv. 45, Jei.ów 
\\ieś 213. Jeżów d\\ór i młyn 123. Kesz}'n 235. Ki- 
siele 241. La,<;ki 13'R. t.ochyitsko \\oeś i d"'{,r 325 
Mal
dallenlka 151, Niechdce 26R. Nicahcir;1{a kol. 5t<1.- 
,ra !Sł, Niechciaka Kol. Nowa 314 No\\a Wieś 169. 
Pieńki 161. Romamówka 211. Rozprza 951 Swa 
Wieś 490. Stefamówka ,
, Stra,szów W'i
ś 273, Str3_ 
szów d,\ór 74. Stra.SZÓ\\ e'k folw, 3() 
ZHll"J.oIIÓ\\ 
m'Yl1 7. 
wiarczyńsko wieś 121. S\\ iedc;:Yiisko foh\. 
39. TtTa.szcza.nek 26. \Vilkoszewkc dwór i wie!: 239. 
Wroników wieś 214. Wronikó\\' d\\ór 1?1. Zmożn1 
Wola 24 l. 
L. W. 7.fi41. ak. 4,
O, żyd. fi4	
			

/img0077_0001.djvu

			-75 - 
VIII. 
I) C K A N A T KŁa B U C K I. 
Pow. CZl;stocho\\'ski, woj. Kieleckie. 
B()R ZAPILSKI. W., Kł p. w. św. Jaeb. d., 
zbuu. IlJ!1 r. po
\V. 1921 r. przez Spa Sufr. 
Włocł. Włauysława Krynickiego, parafia 
cryg-. IlJłlJ r. 
P rob.: Ks. Wincenty Kłódkowski. 14. I. 
1 :-i911, ].3, 33. 
Wih.: wak. 
hb: Uideń wieś i le.śjJ
c7ówiko folw. 20, BrzóZ/ki os. m'y,isk. 11, Górni.k 22. 
,KalTTlieńsz,clyzllla 215. KarrnieńszczyzlI1a o
. mlyń,
ka 
lO, Lyżmiaki 2, Rf'mbielice K!rólewlskie 476. 
L. W. 6Ji.!O.
		

/img0078_0001.djvu

			-76 - 


Szle paw. w Lipiu. Albertowie. Natolilnie Lindowie. 
RembielicaJch Szłacheoki-oh. 
Poczta Krzepice. 
.1. I\ŁOBUCKO, M., Kł p. w. św. ,'\'\ardna B. 
M., m., zhud. 11.1S r. kosztclI! Piotra I )uni- 
na i powiQksz. 14S4 r. kos..':tcm Ks. Prob. 
.lana Długosza, )\ons. prl.:ez Bpa Krak. 
Kard. Zhig-niewa Oleśnickiego. 
I }mb.: Ks. Władysław Gacek, Ma
. Ś. T.. 
Konsultor diec.. 17. VII. IK77. OJ. .30. 
\ \' i k.: I. K s. f r ,1 n e i s I.: e k J> () l- 
e I.: y II S h i, l. IV, 1905, .13, ,
S. 
l. 1\ s. !VI i e c z y s ł a \\ .I a II c- 
e k i, 14. IX. 19U5, ,l!, .3
. 
Ms: Wn:,czy'oa, Wje]
>a 11180. WJręc!J:yca, Ma,la l5-ł. Kfo- 
,bUClko miwstu 41660, Brody M:JIiIl'a pusiko\Vi
 lI.l. 
Upie - J'irzybyl"ów 101, NiwJa 224. Osoki -- Pust!io- 
w.ie 15. Smugi Iprzedmief.-cie 3211. Sik.rzcsz6w pus
ko- 
wic 98, ZdlR"Órze pr.zedmieśde 11151, Za,krzc\\ przed- 
mieście 432, Grodzisko 763. Grodzis,ko fOlW 67, IJru- 
szewJllia 2<25. K.mTIyk @, Kannyk foJw 10, Libidz:i 334 
L.bidw. f OlIw. 53. PierzdulO 1
7. Pit'rz.ch,no fowa:r L)- 
stwo 91. Przybylów huI. 125, "I cof,lłów ko1. 50. Wra- 
l.IY'Sr
:wów kol. 49.hrYJllJda os. d,vol'ska 8, Jlllianó\\ 
kol. 149, M.ako5Z os, mrynska 6. R
'b!1O \\lle!. i fatw. 
235, Wa,lelllczów wief. i folw. 635 AalTtk()wk,l ()
. leś- 
'na 16, Łobodl!1o 1471. - 
L. \V. 13.620. 
S-zk. PO\\sz. ,\\ miejscu, Zaikrze\\ie, UbldJzy. ł 4 obodme, 
W.ręczycy \v.ielkiej, ZJ
6rz'lJ. Kamy,ku G!"Od.dski:, 
}(yb[]ej. Pierzchnie i WalC!TJczo\\ ie. 
Poczta loco, tel. 2. 
4. KRZEPICE, M., KI p. \v. św. .Jak6ha Ap., m., 
7bud. 1357 r. przez Kal.:imierl.:a W. krÓla P. 
kons. 
Prob.: Ks. Zygmunt ZawadJ'ki, Konsultor
		

/img0079_0001.djvu

			-77 
 


uie
., I )ziekan, Kan. hon. Kal., 9. V. 
1876. 99, 23. 
Wik.: Ks. E d war d S t a s i e w i c z, 
23. I. 19J4, 37, 37. 
Ms: IKirzepi-ee m
aJsto 3119. K1.1L.nIezka ()r.zedmieście 561. 
Kuków przedmieście 500, KU:lJlti.ea osada młyńska 6, 
.Magreta os. 3ł11yńska 7, NO\VlO-Kluepice przedmieście 
!6i8 Podkwinia os. 1Il'
 (Iska 17. Pącha!'y os. mlVli.,ka 
9, Siekiery os l11
yńska 7, Da:n:ko\\-ice I 601, Da11ko- 
\\.jce II 626, DaJltkowioce folw. 55, KUŹlli;:Z'ka kol. 4, 
lutra" ..kie 180. Aleksandrów 110, IJeski puc;tkowie 18. 
LJollisko IOU, Dzirurki pustkowie 14\5, Janiki 156, Je'e- 
nice fol\\. państw, 38. Kolamy pustkowie 73, Zwierzy- 
nicc J56. 
Iusalfze 356 SluS	
			

/img0080_0001.djvu

			- 78- 


Prob.: Ks. Roman Kossowsld, Nlg-. Ś. T., 
Kan. hon. Kal., 16. n. 1875, 03, 35. 
Wik.: Ks. S t a n i s I a w I) li d a, 10. IX. 
1909, 36, 37. 
Ms: Miedźlllo 191,3 BOIro'Wla 4ilO, RujeoClko 117, Doły kol. 
24 Dt:birrliec pust. 13i? Gderelwo kot 1212', Izb
<:k
, ko1. 
410. Kołlalozlkowke !kol 823" Kulewo o,sa,da 7, Ma;ria- 
iJIÓIW!kOł. 143, Miedź,no os. I 7, MiedŹ'niO OSd,jd II 10_ 
Mokrr-'a 1045. Molklra O'
a>da le
lI.a i 'kol. 4S, r
embiclice 
osada leśna lO, Skowronów osada 11l1iyńs1{F. 9, Sudów 
osada leśna 5, WJapieu1Ul.iik Ikol. 130. WatPicnaik os. leś- 
m
 4_ W'itkó'w .kol. S3, WI,adY's,I'	
			

/img0081_0001.djvu

			-79 - 


Prob.: Ks. Władysław Verbis, K Vłll. 1901, 
28.36. 
Ms: Ostrowy 2001, .M.łlZó\\1ki lilII. Młodz
ł10W.l 20, Nowy 
,foJ\\'a
k 25_ RYI\\1a,07iki 19-1, S.wieroz 5. 
L. \V. ,H4S. 

zk. pow", miejscu. 
Poczta Miedźuo h Kłohucka. 
9. PANKI, \V.. KI p. w. św. l(odi'iny, m.. zbud. 
1925 r.. kosztem parafian. staraniem pierw. 
Prob, Ks. Alltolli('g-o Mictlińskicgo, kons. 
1929 r. przez pierw. Bpa CZGst. Teodora 
Kubinę. 
Prob.: Ks. Stanisław Kopeć, 21. II r. ] R94, 
.? l. .3(1. 
Wik.: K s. l
 o m a n P i c t r li s i ń ski. 
23. X. .1!)] 3, ,
x, 38. 
Ms: Piall11	
			

/img0082_0001.djvu

			- BO - 


Napoleon e77, Pa 105, Br,zeZlilllJ' 'kOił 2165, Gailińsiku 93, Górki 
469, Kuźni.:a, NOo\v.a 250, il(uŹlni'ca Stialrla 509, !\1.icha
i- 
mów 105, Mrówcz'ak łkal. 261_ PDd
ęże Szłacheckie 476 
6tailly 369, WddraJWla 70, Wi'l:cza GÓina 369, WrzD'rY 24K 
L. W. 5.916. 
Kap
ica !J)1JJbl. iW Pod1ę,żu Szk1ichecl	
			

/img0083_0001.djvu

			- 81- 


że KlróleWlSkie 211, SVaJlliki 170, KnstrzY'ua 723. Kos- 
trzyma folw. 57, Ko1
IrY 51. Bobrorw	
			

/img0084_0001.djvu

			- 82- 


15. ZAJĄCZKI, W., Kł p. w. św. franciszka 
Seraf., m., zbuu. w 192-1 - 19.11) r. z ofi:1r 
parafian star,lI1iem Ks. Prob. A. Oozdka, 
kons. 7. VIII. J 932 r. przez picrwsleg-o Bpa 
Częsł. Tcpdora Kuhin
. 
Prob.: Ks. Stanisław Ciempka, 7. V. IK9S, 
22,32. 
'"o;: Z: Ztochowilce 1.'L77, Zwicrzymec !4
. Posa,dówka 411, 
L. W. 1.615. 

zk. 'pow. w lI11iej'iCu. 
J>oc7ta Krzepice. 


... '" ... 


Ralcm wiernych \\' dehanade: 78.241. 


IX. 
Dł::KANAT MSTOWSKI. 
Pow. CZl;stochowsJd. woj. Kieleckie. 
I. CYKARZEW, \V., KI p. w. św. Stanisław
 
B. M., d., zbud. 177S r. kos.tŁem 
S. fran- 
ciszkanek Krak., powiękS/'ony 1 RI"O r., pa- 
rafia ery,",. 1909 r. przez Bp:. \Vłocł. Sta- 
nisława Zuzitowicckic,",o, akta stanu cyw. 
od 1909 r. 
Prob.: Ks. Leon Izdebski, 3. III. 11"96, 18, 3e;. 
Ms: C:\'ka:rlCl\\ St..l,ry 301. Cykalrzew Pnłl1dni\l',vy 305.
		

/img0085_0001.djvu

			- 8.3 
 


CY'haJrzew ,p{)łnocn}" 160. Cylk:lJrze\\ Pu.stko.."ie 205, 
Kocin Stary 600. Lemańsk 59, Pakie 129, 
B.rol1iszelw StlaJry 56J, Pnzedikoci,n 85. 
L. W. 3.00S, i;yd. 56. 
SzOc pow. w CYlkr.ur.zew'e StaJrym. KocilIlie Sta'l'y,n. Brp- 
aJi
ze.\\je Sta,rym, 
Pm:zta loco k C/l;stodlOwy, tel. 1. 
) MSTÓW, Os., Kł p. w. Wnicbowzicda N. 
M. P.. L.hllll. 1(,16 r. przeL. Kanoników Re- 

ularnych. kons. 
Prob.: Ks. !\Iichał Maniewski, 27. IX. IssJ, 
(I(), 2,t:;. 
\V1h.: ł. K s. W i n c e n t y U U L. i k. 
14. I. lY()(), .14, 37. 
2. wak. 
,'\"1:;: Mstó\v 140U, WIaIlIICe,rZÓ\\ 34(), 
a:jsko 1(j, Kuc:la,ry 
31,8, Kłobu!lmwice 111'\8, K,ra	
			

/img0086_0001.djvu

			- 84- 


1\1!,: MYk.am.ów 813, Kocin No\\ y 45
. Kokawa 475, My- 
kamów kol. 35. My1k:amów okUJ)niki 134. I
yblla 452. 
,RyblJlJa NOWla kol. 37, Radostków ?i1l, Rado,tlców- 
TopoIów pustkowie 4/3, Radostków - P!1stkowie 
39. 
IkurP- 
morki 203, Rudni'ki folw. U. Rudni",.i osada j:łbr. 34S. 
RudniJki strucia kol. 93, RząsaJwy 36'.;, Rzą
a.w.\i 
fo.Iw. 92. 
L. \V. 5.778, ak. II'), żyd. 93. 
SzI!e pow. w miej
cu, Rud[]ljka.ch, Mirowie, I'	
			

/img0087_0001.djvu

			- 85- 


Adm.: Ks. Mieczysław Wagner, Lic. 
. T., 
8. ITI. 1902, 24, 36. 
Wik.: wak. 
Ms: Zuraw 1126. Figur.a W4, Zagórze 200, Lu..lawice .3140, 
Okrąglik 100, Lipni,k 200, Kobyłczycc 700, Kuśmjer- 
,ki .200. Wola lvlokrze\\ ska 400, Ban-aJnów 50. Dębi- 
niec 60, Sosnów1ka 100, Mokrzesz 800, Jaźwiny 220, 
Pni.aoki 00, WYI!;\\ ;,zd{)w 30. Malinów (.h"ór) 16, 
S\a,lk.a 30, StJa:\\olki 7. Zlotol.a.sy (dwór) 26. 
L. W. 4.789, ak. 3 rouz., żyd. 2. 
K.aiPlice 'P'ubl.: p. w. śv., Rarrb.arry P. M. lila :mcnt., m.. 
Mdltki B. \\o Mokirze
y, i Woli Mokrzeskiej. 
S
k. ,pa\\'. \V miejscu, Mnkrzeszy, Kobykzycach Lu:;la- 
'wjcJch, WIOH MokrzeSlkiej. 
POl:7ta JuIiallka. tcl. Nadleśnictwo Zag-6r Le luu 
Lipnih. 


Pow. RadolJJszczaiiski, woj. Łódzkie. 
(I. BOROWNO, W., Kł p. w. św. Wawrzyń
a 
M., 111., 7huu. IH46 r., kOlls. 29. V. 1904 r. 
prJ.:C7 Bpa Włod. Stan. Zuzitowic
ki('go. 
Prob.: Ks. .Jan Patłorski, Kan. hOli. K:łI., 
I Jl.ickan, 24. n. ]
71, %. 17. 
Wih.: ł. walc 
2. \vak. 
Ms: Bom\\RloO 1.
I3I:). Bdiby 121, Bo,guskll\\ice 730, Cho,ze- 
,l\Iice 436. JJudik1 105, Dzia.dowie:c 10. Grabowa 435, 
Omh{m1k,L 460, Jr.uoków 486, KalTOli
la 109. Kośd<:lec 
9]9, L'Uboienlka 297. Luboj,lIia 611. Łoohyii 230, Ma- 
da
rn 1.39, Niezał.aRlice 664, Ni\\1ki Hl, PrzybyłÓw 81. 
Witkowi'ce 4&1, Wymyslów 21, Zdrowa 841. 
L. W. 7.6]2 + lłI79 razem 8.69], ak. 5, żyd. 12. 
Ko,plice ['ubl.: w NiezI]I;joJIicach, Chorzenioac
I i Luhoj.lli. 
Szlk. po'\\
z. w miejscu, JdJOkoW\ie, Gr.aoowej, Lubojnie, 
Kościelcu. Witkowioach, Zdrowej. 
PocLta Aurelów, tel. 10.
		

/img0088_0001.djvu

			- 86- 


7. KRUSZYNA, W., KI p. w. św. lVladeja i 
\\. 
Józefa, m., zbud. 16'-3 r. przez Zy
m. Dcn- 
hoffa, kons. 
Prob.: Ks. Bolesław Kotnowski, iS. XII. 
lS84, 09. 32. 
\Vik.: p. o. K s. Z y g In U n t P o In i a n, 
2. XII. IS92. Ib, 38. 
'\\s: KmSiZyna 1159, Ad.am6w 64, Bdby 572, Cegie!nia 90. 
Cegielnia D\\'orska 28, JaJCików P.ustkowi'; 126. Jam- 
lue 46, Kijów 2.24, Łę
 ,331, Osiny 29, [
nsinó\V 68, 
Saldzaw1ki I(j9, W
kJów 3nS, Chmielówlk,a 9, Da'lielów 
40, K'alroJinów 47, Lgota 566, Lgota foll\\ _ 49, Sate'r- 
IJlUS 29, Szyszków 5. TekJi'l1ów 31
, Wiuzów w. i r. 

O, Widzówek 174, Z.1widzó\\ek 9, A,ronisl
\\ No- 
\\-y .2'70. Jamów 18. Klekoty 17, Szclepocice 13U. 
L. W. 5.627, ak. 65, żyd. 61. 
Ka,pJioa pn'b1. p. w. NaJwiedz. N. i\'\. P v. Widzo'.\ ie, III 
Szik. pow&:. w miejscu. Lgocie M.tlej i Will'wwic. 
Poczta Aurelów, tcl. ]3 - Zarz	
			

/img0089_0001.djvu

			- 87 - 


) KOMORNIKI. W., KI p. \v. Narodzeni:.! N. 
M. P., III.. /bud. lóJl r. przez Andrzeja 
WeIichicgo, Iwns. ]632 r. przez Bpr! Star- 
czcwskic
o. 
Prob.: Ks. Wincenty Nowak. 3(1. \ I. 1
96, 
2.!, .l.l 
M!o: KOJlHlł'll,j'ki 117.3, KIJloJli,1 110. 
L. W. 1.2KJ, 7yd. 10. 
K.IIPL pólrmhl. IW SleTocincu SS. Ur
zU),Jmek w I\lImor- 
'JIi kach. 
SlIk. PO\\ sz. w miej!o.uu. 
Poczta Mokrsko k Wici unia. 
,l OŻAROW. \\I,. Kł p. w. św. Marii Magdale- 
ny, d., spalony l!) I h r., nowy \V budowie. 
Prob.: Ks. .Jan Szyca. 3. II. 1895, 23, 37. 
\b: OŻaJrów 151}9, Brze7j'JlY 143, Si kornik 16, Go:boki- 
I
UCZd.j ls.. DobijcloCZ 75. Lasek 65. Koci\ew 53, Sło- 
niny F.!, BaaJ.aL5ie 30, Mor,zY-Kobyła 26. 
L. W. 2.107. 
Szik. po\\"sz. w miejscu. 
Po
zta lo
o h J vVicluui,l. 


4. PRASZKA. M., Kł p. w. Wnicbow.lięcia N. 
M. P., m., 7hud. ]1'73 r., kons. ]H84 r. przez 
Aleksandra l3crcśuiewicza, Bpa Włocł. 
I-'roh.: Ks. Stanisław Rychlewski, ] l. IX. 
1:-11'10, O(), 35. 
Wih.: I. Ks. L e o n P o p r a w a, :?8.VI. 
I QOC), 37, 3
. 
2. wah. 
i\\s
 Ar.w.zka 2f<,')(), AlexaJndrów 210. Brzezin:/" 593, Ko- 

1a
e 1.s.?1, Kierm3Jsków 32, O..una 1150, KUŹJnicz,ka 
16. Prool\la 360, R'3lsochy 220, r
()ste,nk 52, Skotnica 
657. Strojec 1.?64, Szyszków 510, Wygieldów 350. 
ZdJ\\isna <:16. 
L W. ]11.131.
		

/img0090_0001.djvu

			- 88- 


KaIPJ. vubI.: 1. lP. w. św. Wojciedla 'w Kowala,;:h. 2. św. 
K,
taJrr,l;ymy 'w Stroj.au, 3. św. JaJIlI	
			

/img0091_0001.djvu

			- 89- 


Ms: Wier
bie 1352, Lacho'\\1Skie 249, M3Irki - Sołty- 
8Y 396. 
L. W. 1.997, żyd. 10. 
Szk. powsz. w miejscu. 
Poczta Ożar6w k, Wici unia. 
S. Ż\'TNIÓW. W.. Kł p. w. ŚW. Marcina H. W., 
d.. zbud. ] K 17 r., pośw. 
I >rob.: Ks. Stanisław Sukiennicki. Wice- 
dziekan. 8. V. 1
75, 97, 31. 
\Vih.: wak. 
Mieszka w parafii: 
Ks. Józef Uryszha, z U. S. A.. j. n. 
Ms: BugaJ. Borek, Pieil;ki 854. Cieciuróv., Stawki Ciec.. 
Żu:r:aJwie 1390, JaJIOI
ki W:yJtoka BamraJSiówlk,a, Kuź- 
Ulica 59-1, lytl
iów. Glnwry. Stalwki lytn. Z718, To- 
kaJry. Ignalchy, CegróWlka 141, Brzeziny 593. 
L. W. 6.356, ak. 6, żyd. 1. 
Ka.pJi.ca publ. na oment. 
S
k. PO\V1SZ. w miejscu, Cieoiurowie i Jelonkach. 
Poczta J
lIdniki k WicIunia. 


* '" '" 


I
azem wiernych w dekanacie: 32.002. 


XI. 
DEKANAT RADOMSZCZAŃSKI. 
Pow. Radomszcza(lski, woj. Łódzkie. 
1. RADOMSKO, M., Kł p. w. Wniebowzięci:t 
N. M. P., zbud. 1
75 r. kosztem parafian, 
hons. ]t;76 r. przez Wincentego PopicIa, 
Bpa Włocławskiego. 
Prob.: Ks. Marian .Jankowski. Kan. hon. 
Kal.. Konsultor diec., Dziekan, 15. VIII. 
lR74, 97, 20.
		

/img0092_0001.djvu

			- 90- 


WiJe: 1. K s. J a n S m o g o r z e w s ki, 
29. V. 1905, 31. 3t-i. 
2. K s. L u d w i k S () Ś 11 i c r z, 
30. IV. 1903. 32, .1ft 
3 i 4. wak. 
Micszkai<\ w parafii: 
Ks. Franciszek B:ł rdc.l , j. w. 
Ks. Stanisław Okamfcr, j. w. 
Ks. Jarosław ŚJaski. j. n. 
Ms: Wygoda 109, Bwdowla' 85, Cemk.a,Wrbzm 39, Dąhr.jw- 
Ika 209, :NLatkotowe Ikot 'i mly:n 44. LiPie 30, Podsmo. 
,le 11, Józ.efÓ!w 18'1, Stobieoko Sz,llalch. 405. Stobieoko 
tko!. i ml'y:n 216, TomarSiZÓW 81. ł(ożny Iko
 176, SZCI.C- 
IPocice 490. .naaesie lr6, Mrwrcr,alnlka 25, Okrajszu'"v 211. 
Baa-todz,jcje ,376, Barrtodlzieje dwór 3136" Barrtouzicrj,-, 
lasy ,356, BalrtodJzieje Wllośc, 4604. RraJdomsko 17.143 
iBogw,iz.uowy 671, roh
1arrrki 1370. Borowe 33, Kle- 
Ikowie,c 66, Podborowe 57, PodcerJwwi'z.na 22, Ou- 
lalwy 50, oMlod:zowy iko1. 9510, .J\Uordz()lwy \V. 360. 
iBęcm:ów 
lOIlw. '8, SarOlilki 4:24, Snoba Wieś.. 
a!rte- 
rlicha., BYilisiko 570, S
CrzelPocice 2,54'. WymyslÓ'we], 
1512, ZraikJr:zóweik 44'8, Blżbictów 164, 
L. W. 26.671. ak. 218, żyd. 7.366. 
KrupI. ,pub!. d. lP. w. św. Ma/rH Malgu. i ŚW, Rozalii. 
Kł 00. Franciszanów Konwentualnych p. w, 
św. Krzyża. 
Szrk. śr. 3. .]JOWl!>Z. 4 w miejscu OT131Z: w Sto1}ieoku SzL. 
WymYisló",ik,u. BalrtodlzliejralOll, t'o1W1ar,kach, Suchej 
Wsi, Sz,czepoci'cadl plrywrat'lly,C'lI rządowycn i Mlo- 
td!zo"'
aloh 
Poczta loco, teL 100. 
2. BĄKOWAGÓRA, W., Kł p. w. św. Trójcy, 
m., data zbudowania nieznana, kons. 1567 
roku przez Piotra Mieszkowskicg-o, Sufr. 
włoeł. 
Prob.: Ks. Kazimierz Secomski. Wkcdzic- 
kan, 27. II. 1876, 02, 19.
		

/img0093_0001.djvu

			- 91- 


Wih.: wak. 
.\1:.: B.
ko\Va Gord .H I. ncjlh.o
1d (ii)rd poduch. ił. Bąkv- 
\\"1 Góra folw. 220, T<łIrtaJk - Rąkowa Góra 20, Wil- 
,kowice l1:,alj. 9, Korytno .131, KOTytno Ma.re £1)1. 11, 
HlIby - KOTytno 13, Wiola Koryciń
,ka 10. :-Jiwa Ko- 
,rydlisk.! 2.2 Jaluhów 4';), lialrki 17, KonstantynÓw 

I, B.1Jr.dJk fołw. 3, Sow
nice 12, Reitam l, 2 173. Ka- 
linki JII. Bldzyal 1-15, Poduch. Będzyn 14. Zbvro- 
\\ice J99, WYT."bel 24. Majstry 129 Dęb.1 345, Py- 
nice 437, Huta NO\\d 61, Dąhie Dobryniokie ]33. 
sowIa 13, Ma,jkowice falw. 8. Zall1:robla 1%. Dobry- 
Sta:ra Huta 168. Piw1atki 71. Góra,le 177 Wie.rzbo- 
wi ec 3S. 
I.. \V. J.70K. 
S/lk. POw.sz. w mie.isl.:u, J Il;hej i Korvtnic 
I )OC.lta Pr .lcdh(lr/.. 
.1 CNEł-MO. W.. Kł p. w. św. Mikołaja B. M.. 
m., zhUl.l. 1
47 r., hons. 
Prob.: Ks. Leon Zaremba, 4. v II. Is62. 
7, 
:?O. 
Wik.: Ks. A n t () n i Kań t o c h, 17.11. 
1909. 36. 3K. 
,\ts: 	
			

/img0094_0001.djvu

			- 92- 


4. OMENIN, W., Kł P" w. 
w. Ap. S7ymona i 
ludy, m., zbud. 1746 L, kons. 174t:> r. przez 
Franciszka Kobielskiego, Bpa Łuckieg-o. 
Prob.: Ks. Marian Kołodziejski, 15. VIII. 
1
96, 21, 38. 
1\ls: ŁOWlj,ez 11515 PGsadówllm 22'1. GOSlI:aJwd,ce, Z..łJblode 
Za/lesie, PIl1aJOhoWlj,oe, K'11'olIraf1'Y 4164, Amielin 134, An- 
topol rJ I 6, tDn1elnin 9124, Józefikra 38, W
laJdysłalwó'\V .54., 
Buga!j Dmeniński 69, DZ1ierJUlłć 41.3 Diziepułć f Oliw. 21, 
Smotrys:zórw W, SmotrY1S'zów folw. 9'.5, TeGdorów 
419, Largielwlnli!ki 1,34, Bug,au Z,a!k'Tzewlsiki l8. 
L. W. 2.934, ak. 462, żyd. 9. 
Ka'PJ. iPuhL d_ lP. w. św. rLeOltJJalr,da 'w Lagiew.nikadI. 
Sz1k. IPOWlSiZ. w lll1ie:jl':),cu, iDz,ieplu'ł:oi i Gosłajwicach, 
Poczta Radomsko, tel. 141. 
5. DOBRYSZYCE, W., Kł p. w. św. Bartłomie- 
ja Ap., m., zbud. 1830 r. kosztem parafian, 
po pożarze 18. III. 1875 r. odnowiony, kons. 
19. IX. 1881 r. przez Wincentego Chości:łk- 
Popiela, Bpa Włocł. 
Prob.: Ks. Stanisław Milewski, ] 6. r. 11)96, 
22,36. 
Ms: .lialnów 161, Borov.1aJ 186, iBorl1d 5, Borowiec'ka 304, 
[)obrys'zY1ce bloik 61, DohryslzY1ce 133i1, Dobry;;zyce 
!koL 316, Oiżyizltlla ]Q, iK,alr1koszlki 5'
8, KoUewy 218, Le- 
,
ranó'\V ,
, 'Ruda ,82. MaJlrurlJkie 1813, nailesk:oki 364, Ża- 
Iby 2318, Ż'aJr1ki 180, ZdraJ!lJia 236, GaJloniki 310, r
ażny 13
. 
L. W. 4.314, ak. 79, żyd. 16. 
Sz/k. 'PIO\WlSIZ. w lll1ie.js,ou, Borawej, Rorowie,cku i Żahach, 
Poczta loco k I Radomska. 
6. KlETLIN, W., Ekspozytura na prawach pa- 
rafii, erygowana 2. VII. 1937 r., KI d. p. W. 
śW. Trójcy. 
Ekspozyt: Ks. Jan Depta, 20. VI. 1904, 32, 
37. 
Ms: P'Iorenłynów HO, J'ardwunówłka 109, Kietliu 38.5. Kon-
		

/img0095_0001.djvu

			- 93- 


radów 123. Kozyrów1ka. 94. Rózia 52, 03toia 63. 
Pi	
			

/img0096_0001.djvu

			- 94- 


Wik.: K s. K O n s t a II t v B e d n a r- 
s k i, 16. IX. 1911.38, 3R. 
\'Is: Kod,r<\b 540. A'lJIl1	
			

/img0097_0001.djvu

			- 95- 


Prob.: Ks. jan Prawda, l. III. IS96, 23, 35. 
1\\s: Nied
ieIin 1.68, J(aJrczów 345, RoŻlkowa Wola 420, 
Klooiiki 68. Nowy Wlidok 151 Od-rowąż 1S6, Popie- 
,Iarnia 164, KUŹlniewtSlka Wola 219. 
L. W. 2.321. 
Szik. POV.
SIZ. w l!1liej,sou, Woli KUllliielwlslkielj I
ożkowej. 
Pm:zta WieIgomłyny. 


12. RADZIECHOWICE, W., Kł p. w. św. Ro- 
zalii P., m., 7bud. IS
O L, POŚW. 
Prob.: Ks. Aleksand.er Bielawski, 26. I. 
l 
93, 15. 36. 
Ms: R'J.d'ziechowicc I 6114, R..,	
			

/img0098_0001.djvu

			- 96- 


lS. V. 1937 r., akta st. cyw. od 4. VI. 11)3& r. 
Prob.: Ks. Marian Wróbel, 6. IX. 19U2, 29, 
36. 
Ms: Stobie.cko ,Miejs
ie 20W, ŁadV'ice 21.!, 
L. W. 2.222, żyd. 5. 
S
k. pOWlSZ. w miejscu. 
Poczta ł(adomsko ,skrz. p. 1)9, tel. 10\:0 - Po- 
sterunek P. P. 
15. STRZALKÓW, W., ehspo/yhtra na pra- 
wach parafii, crygowana 14. \ L 1937 r.. 
Kt P', w. Nawiedzcnia NMP., m., zbuu. 1411 
r. przcz Leonarda Strzałkowskit:g-o, poś\\-. 
t:kspozyt: Ks. Edward BanaszkiewkL. 
20. L 1907. 31, 37. 
Ms: Str.za
'ków 1139, StrziJl11ków ,kol. 71, Skzai,k6w ioh\, 
.97, O:rrze,chów 395, Or,Zflchów kol. JOli, 5ieców:Ka 
17. Grzebień 179, Grzebień os_ Jeśn. 13, Wrony 
miłym 9. O:nzecl1ówek 19.?, Kamioruka 62. Pokraka 9, 
L. W. 2.289, ak. 23. 
Szik. PO\\>1SZ. w miejscu i OrJ:echo\\ ie. 
Poczta Radomsko. 
HI. WIELGOMLYNY, W., KI p. w. św. Stani- 
sława B. M.. m.. zbud. 14&5 r. przez Jaku- 
ba Koniecpolskieg-o, Prcp. Koleg. św. Flo- 
riana w Krako\\ ie. i Dorot<; Siennicką. 
Prob.: Ks. Franciszek Bieniasiewicz, 25. I. 
1878. 07, 38. 
Wik.: K s. S t e f a n O o g- o I a, 3. X. 
37,37. 
Ms: Wie'igornll
ny 97'7 MyśH\\1CZÓW 863, jl.l1.'{symów 
90, BOii/:uslalwów 52, AiI1ieIjll1 90. Rogi 358. Krzętów 
lZ7l. Rudk.a 669, .Ar.atlkolWice 411, Sokola Góra 3&5, 
1ir.zebce 5218. Krus.zY'na 383, Z:lJlesie 158, 130mwiec 
3U. 
L. W. 6.345, ak. 85, 2yd. 106.
		

/img0099_0001.djvu

			- 97- 


Szk. po'W,s.z. 'W miejscu, lK.rzętowie, Kruszynie, Trzeb- 
,c3Jch, Sokole.j Górze, Rnatlkowiocacl:i, Rudce, My- 
ŚlJiowczowie, MaksYTnOlwde i Ro
c\h. 
Poczta loco. 


>I< 


>I< 


RaLcm wiernych w dekanacie: 78.,1511. 


XII. 
DEKANAT SACZOWSKI 
Pow. Bcdzitiski, woj. Kieleckie. 
1. BOBROWNIKI, W., KI p. w. św. Wawrzyń- 
ca M., d., zbud. 1669 r., pośw. 
Prob.: Ks. Władysław Marcinkowski, 1,15. l. 
1888, 12, 29. 
,Ms: Bobrowlnlilki 3053. 
L. W. 3.053, żyd. 11. 
Poczta Bobrowniki k Będzina, tel. l (Górn. 
A. S. O.). 
2. SĄCZOW, W., Kł p. w. św. Jakóba Ap.. m., 
zbud. 1873 r., kons. 1893 r. przez Bpa Kiel. 
TomasLa Kulińskiego. 
Prob.: Ks. Stanisław Luphiski, Wicedzir- 
kan, 17. XII. 1893, 18, 31. 
Wik.: K s, J ó z e f J a n s o n, 24. XI. 
1910, 34, 38. 
Ms: Sączów llf6, Celli,ny 1-35, .Mys.zlko'W1iec 317. Niezda- 
ma 412, Ossy 250., OżwTOwi,ce 104U, PyJr.lOwice 5.30. 
Tąpkowlice 7'54, NOWJal Wieś 8516, Zendek 900. Sra- 
Ików 7.2. 
L. W. 6.431, ak. 1, żyd. 45. 
Ka(J)1. 'p. w. ZOOJ!ezienia św. KTzyro. w Ożarowlca.ch, 
w Nowej Wsi p. w. św. Antol1Jego; w Zendku p. IW. 
iŚiw. S
sl'afWa B. M. 
Sz:k. .pOWSZ. w miejsou, 
wlleJ1k]'ań.ou, Tąp.kowi.;aiCh, No- 
.wej WI
,i. ZellldkiU. 


4
		

/img0100_0001.djvu

			- 98- 


Poczta Swierklaniec, Górny 
I., tel. 71.093 
Dąbr. A. 5.). 
3. SIEMONIA, W., KI p. w. WW. Świ
tych, m., 
zbud. 1882 L, kons. ]t-\
3 r. 
Prob.: Ks. Bolesław Pieńkowski, T. Szam- 
belan J. Ś., Dziekan, 16. IX. lt:i74, 94, 
20. 
Wik.: Ks. P r a n c i s z e k O I e k. 10. 
VI. 1912, 37, 38. 
Ms: Dovies:zowice 1707, Wesof.a 102, :'fiT'z
"żo\Vh::c W2, 
Rogo
n.ik 1160, Siemonil..!J 7'SI, Brzęlkowi
p. 490, Gó- 
,ra SiewiCd'Slka 56U, 'j1wlalrdowie.:: 436, Wymysłów 
257. 
L. W. 7.]42, żyd. 20. 
Szk POWISZ. 6. 
Po\.:zta Grodziec k U
dzina. 


4. WOjKOWICE KOŚCIELNE, W., KI p. w. 
św. Marcina W., rok bud. niezn., konsekL 
Prob.: Ks. józef Sokołowski, 23. XII. ]879, 
03. 11. 
Wik.: Ks. W I a d y s ł a w S o b o li, 
9. V. 1911, 36, 38. 
MS: Chrobla.kol\\e 1,75, Dąhie 542, Go1aSlz.a 398 I'v\alino 
wiec 331, Mal]'jarnlki 120, Tulis:zów 113, UJejsce 1120, 
Wa,ręl:yn, Kuź'IlDca" RatoJlli,ce 627, Wojl!wwi.::e Kośc. 
1450. 
L. W. 4.
76, żyd. 12. 
S
k. -poWISZ. w mieiscu, C.oL\szy, MalinowICII, D4bi:J, 
Ujejsou. 
Poczta Ząbkowke, tel. lo\.:o (Post. P. p.). 
5. ŻYCtlCICE, W., KI p. w. M. B. C/.t;stochuw- 
ski ej, m., zbud. 1904 r., pośw. 
Prob.: Ks. jan Pile, 13. XII. 1
6
, 02, 21. 
Ms: Żychcice Kośc. 42D. ŻYC I JOice Moszyńsko 230, St3lra
		

/img0101_0001.djvu

			- 99- 


Kol. 
7U, Kol. Pid:J<.i .3c\J, lletoJlY ZJu. K.łimyc
 5U5, 
Pustkowie 9S, I(.rzyżan1k.a 12'5. 
L. W. 2.261. 
SLk. J)OW1SZ. w miejscu, 
Poczta Grodzice k 13ędl.illa. 
Pow. lawicrciański, woi. Kieleckie. 
6. SIEWIERZ. M., Kł p. w. św. Macicja Ap., 
m.. zbud. \v XIV w.. kons. przez Tom:\sza 
Kuliliskicgo, Bpa KicIcekiego. 
Prob.: Ks. Jan Szczepka, 19. X. 1 X65, 
9, 
25. 
Wik.: K s. A n t () n i W o d I. i s ł a w- 
ski. 24. VI. 1904, 32, 36. 
,,"s: Brudzo\\
ce IO
). BO'guchWiWIO\'\l!jce 45.1. Dziewki 
66(\. DzierŻlal\\a 43, Duje Cł:mielO'wskk 70. OO'lu- 
'Cho\\'ice 521. K'lJŹJnic:1 SlI.JiImw<;,ka 300, Kt1Ź!lica św. 
Jama 1415. Leśnilalki 260. Lysa Oóra (nad!.) 6, PiwO'ń 
416. SIIHkó\\ h\. i f.) 3J. Sicwierz 2520, Trzcbiesla- 
'Wice fI('I5. leliiS'l,alwice 90.'i. 
L. W. H.OIS, ak. 3, żyd. !HO. 
KI m. p. w. św. Walcntego w Siewicrzu. zbud. 
1611" r. 
KI m. na cment. p. w. Ści
cia św. Jana Chrzc., 
zbud. w XII w. 
Ka'PJice m.: \V lelislalWi,ca1Ch i 'J
l1zebiesl:aJWk:łc'J. 
Szk. pO'W.5Z. w miejscu. BrudzO'\\ io.110h, bo
uchw3"O\Vi- 
ca!ch, Dmewł)mch. OoludlO\\ icach, LeŚinialk.lcb, T.rze- 
biesf,aJwi'caJoh i leHst.aJWlicaJoh. 
Poczta loco. 


7. TARGOSZYCt. W., Kł p. w. 'św. Mikołaja 
W., m., zbud. w XVI w.. kons. 
Prob.: Ks. Czesław Chodorowski. 6. X. 
] H77, 00, 30. 
Wik.: Ks. W I a d v s I a w K a s p r z :1 k, 
Dr Ś. T., 7. 'XI. 1909, 36, .3H.
		

/img0102_0001.djvu

			- 100 - 


1\1.s: Talrgos.zY'ce 81, Mierzt,;olee 1681, Przeclyce 1203, 
Sa.dowie 284, Toporowiee 869. Zawada 142. 
L. W. 4.266. 
Szk. powsz. \V Mie,rzęci{;ach, TOIJOTowdoaoh. PiTleCzy- 
cad} i Ni'WIi
l1moh. 
Poczta Mierzęcice, tel. 2. 


* * * 


Razem wiernych w dekanacie: 36.047. 


XIII. 
DEKANAT WIŁ:LUŃSKI. 
Pow. Wicluński, woj. Łódzkie. 
l. WIELUŃ, M., KI p. w. Nawiedzenia N. M. P., 
m., zbud. w XIII w., przez króla Kazimie- 
rza W., przebud. i powiększony. Od 1420 
do 1827 r. Kollegiata i Archidiak. WieI. Kii- 
kakrotnie spalony. Ostatnio 1927 r. stara- 
niem Ks. Prob. W. Przygodzkiego od.r
- 
staurowany; data kons. niezn. 
Prob.: Ks. Wincenty Przy
odzki, Kan. hon. 
Kal., Szambelan T. J. Sw., Dziekan, 
21. I. 1870, 93, 18. 
Wik.: 1. K s. J ó z e f M a l e k. 6. I. 
1908, 33, 37. 
2. wak. 
Mieszkaj'ą w parafii: 
Ks. Stefan Banasiński, j. w. 
Ks. Maksymilian BinkiewicL:, j. w. 
Ks. Ignacy Rabsztyn, j. w. 
Ms: Miasto W,ieluń z przedmieśdami: Bugai. Błonie. 
Jalnów, ,I<;*llk 10.707, GalSZYl!l wieś 1091 Dąbrowa. Kol. 
DąbrowSIka, KaJZimierz, St	
			

/img0103_0001.djvu

			- łOI - 


Kł p. w. Bożego Ciała (niegdyś 00. Augustia- 
nów), m.. zbud. przez króla ,Kazimierza W., 
1921 r. oddany 00. Misjonarzom św. Ro- 
dziny. 
Rektor: Ks. Witold Drzewiecki, j. n. 
Kł p. w. Zwiastowania N. M. P. i św. Fran- 
ciszka Seraf., m., zbud. 1629 r., odd:,my 
00. Wdormatom. 
Rektor: O. Augustyn Gabor. Gwardian, j. n. 
Kł p. w. św. Józefa W., (dawniej 00. Pijarów), 
m., budowQ rozpoczął w 1748 r. Hieronim 
Niemojowski, 'Zakończono w 1750 r. 
Rektor: Ks. Maksymilian Binkiewicz, j. w. 
Kł SS. Bcrnardynek IJ Zak. św. Pranciszka. 
p. w. św. Mikołaja B. W., m, zbud. na po- 
czątku XIV w. przez 00. Paulinów, kons. 
Rektor i Kapelan: Ks. Ignacy Rabsztyn, j. w. 
Kł p. w. Imienia N. M. P., d., wc wsi GaszyTI. 
KI p. w. św. Wawrzyńca M., m., w Dąbrowie. 
Kalp,]j.ce IPUtJ\.: ś.w. BaJrbalry P. M. lJ]a staJr. cmentarzu i p. 
w. WS'ZYlStIldah Swiety.cb w rs
pita!lu. 
Szik. śred. 3, :pow. w miejscu 4/, GaJslzYIJ]ie. Dąbrowie, 
!Ni e d:z.j e1siku. 
Poczta loco, tcL 111. 


2. BIAŁA OSTRZESZOWSKA, W., Kł p. w. 
św. Piotra w Okowach, d., odbud. 1743 r. 
przez Franciszka Psarskiego, pośw. 
Prob.: Ks. Andrzej Muchański, 29. X. 1869, 
94,02. 
M.s: iBi,aJa 2034" BT!zoza 408, KOPIec 438, Wiktorów .3417. 
L. W. 3.227, 3.k. 23, żyd. 21. 
Ka,p.Ji.ca d. -we wisi \V,ilktorÓiw, 
Szk. prOIW'S'Z. IW miejscu, Brnzozlie i Wi:ktorOlw!c. 
Poczta Naramice k _ Wielunia.
		

/img0104_0001.djvu

			- 102 - 


3. CHOTOW, W.. KI p. \\I. św. Marcina B. W.. 
m.. Lhud. 1616 r. przez Ks. Prob. (jr/cg-o- 
rza Manickie
o. kons. ta. IV. J623 r. pr/c/. 
Hpa Adama Górskie
o. 
Prob.: Ks. Wincenty Czarnecki, J. IV. 
IK76. 99. 21. 
Ms: Chotów 1'F(l, Mątewlki 15,1, Srebmica 1.,0, Mokro- 
I
ze 9l, Pi.a.slki 126. Brzezinv 12.1. K-aI.!:ilJllicrL 15, Słup- 
Slkio 44,8, GÓl1alle .'56, Kiurów 1194, GrodLiskn 24, Zwie- 
dlY 64, TIUrów £2. 
L. W. 3.794. ak. 20. żyd. 7. 
Kapl. pub!. m. lP. w. św. RaJrhary w TUJrO\\ ie, Laud :91111. 
Si71k. PO\\
SZ, w miejscu. S
I
J)Sku, Rn:ezilllid/ch, KUfowie i 
TlIifOwie. 
Poczta Mokrsko k WicIunia. tcl. h6. 


4. CZARNOŻVL V, W.. KI p. w. św. Barttomie- 
ja Ap.. m.. /.bud. ł7 26 r. pr/.ez Barh:m; 
Brzosłowską, powicksz. staraniem Ks. 
Proh. W. Przygodzkicgo. 
Prob.: Ks. Adam Żor, 2S. XII. 11'\h'J. 1)-1, .
łI. 
Wik.: K s. M i e c z V s I a w P i e g a, 
S. \'11 1911, .17. ,37. 
Ms: CzaoJ1llOźyiły 18911, Kąty OroPlloży'iskie J4.
, Michałl{o"\' 
I2&, EimaJIIJuelil!1a 1,37, K.la,tka 133, Choimy 465, 11
lt,1 
CZlall1TIo7Y'Is!ka 6116, NietJus.zYlna 6R4, D7i:ah 114, Gro- 
madzice 515. Stawek 35'8. Wy.drzYII S3'i, 0plJjowke 
1217 Staw 2')9. Bieniądzice 275. 
L. W. 6.KSIJ, ak. 24. żyd. t4. 
S7k powsz. w miejscu. Kąta.ch, C!JOi,lIw:h, tiud
 Cz,a'r- 
'IIJOiżylskiej. Nietus.zymie, GromadzicaJch, Wydrzynie. 
Pnczta loco k I WicIunia. 


,t;. DZIETRZNIKI, W.. KI p. w. Najśw. 
crca P. 
JCZlIsa. m., zbuu. 1911
 r. shraniern Ks. 
Proh. Waci. Kokowskieg-o i I-<'el. Kobiel-
		

/img0105_0001.djvu

			- t03 - 


skiego, kons. 1909 r. przez Bpa Włoeł. St. 
Zdzito\\ ieckiego. 
Prob.: Ks. Edward Dyja, 13. X. 1894, 18,36. 
Wik.: wak. 
Ms: DIZietr.zln.i:ki ]749. Orębień 936, 
hl
ki 210. Ka:luże 
4'_Yl, Zailęoze 195, GrnJbown 137. 
L, \\T. 4.314, żyd. 45. 
KI p. w. Tr6jcy Przenajśw. we wsi Orębiell. 
KapUoa viUbL d. w Zallc;'czu Wlieil/kil!11. 
Szk. pOWiSZ. w miejscu, Grębieni.u, Zalęcz1l. K:.tlu7:l;;h. 
Poc/.ta P,ttn6w k WicI unia. 
(.. KADŁUB, W., KI p. w. św. Andrzeja Ap.. j., 
zbud. \\' XIV W., dawna parafia ponownie 
ery
. 1920 r., akta st. cyw. od 20. IX. 192U 
roku. 
Adm.: Ks. .Józef KruszYliski, 23. X. IR77, 
04,37. 
Ms: K,a.dllub 900, POpo\\TbCe 762, Józefów 26S. 
L. W. 1.93U. ak. SO. 
KI p. w. Wsz\Tstkich Świ
tych w Popowicad1. 
S7'h. pOV.1SZ. w l!11iej
ou, Popowicaoh i Józefowie. 
Poczta WicIUIi. 


7. KONOPNICA, W.. KI p. w. św. Rocha. m., 
/.bud. 1642 r. przez Hicronima Konopni- 
ckiego, kons. lóóu r. przez Bpa [nfI. Ol- 
szewskiego. 
Prob.: Ks. franciSzek Szuba, 16. I. 1896, 
22,38. 
Ms: iKonopni,ca 990, O!,u,chów 500, SaO)hlliÓW 160, A'Jtic- 
I!ÓW la? 
L. W. 1.812, ak. I rodz., żyd. l rodL. 
KJPlica pub!. d_ 'p. w. f.w. M3Jrii M:IJ.e:d. .na cment. 
SzIk. POV.1Sz. w lJ1Iiej,s,cu i Ol'uchowie. 
Poczta loco.
		

/img0106_0001.djvu

			- 104 - 


8. KRZYWORZEKA, W., Kł p. w. św. Piotra 
i Pawła Ap., m., zbud. 1264 r., kons. 
Prob.: Ks. Marian Zbierski, 28. Xr. 1874, 
04.34. 
Ms: K,r.zyworzelm 1589, KOTLstaJntY1nó\\1ka 248. 
L. W. Ui37, żyd. :3 nil.!.!.. 

k. powsz. w miejscu. 
Poczta WieluII. 
9. Ł YSKORNIA, '\1\'., Kł p. w. św. Marii Mag- 
daleny, d., zbuu. 1660 r., odbuu. 17R" da- 
wna parafia ponownie c ryg. 1908 r., :Ikta 
st. cyw. od 1908 r., pośw. 
Prob.: Ks. .Józef KrawczYliski, 20. lir. 19(10, 
24,36. 
Ms: Łyskomia 11418, Miłymisko 000, Poręby 190. Ja11O- 
wiec 110, Koryta 50. Przychody 55, Pieńki 120. Dę- 
rbim 100, Góry 40, tliuby Młyńskie 415. 
L W. 2.726. ak. 36. 
S.zk 'DOI\VISZ. w miejscu i 'Młymisku 
Poczta Naramice k, Wielunia. 
10. MIERZYCE, W., Kł p. w. św. Katarzyny 
P. M., m., zbud. 1
93 r. kosztem parafian, 
kons. 1R95 r. 
Prob.: Ks. Apolinary Karczewski, 13. VIł. 
1876, Ol, 35. 
Wik.: Ks. I g n a c y D r z a z g a, 30- 
IV. 1906, 32. 35. 
Ms: Mierzyce 1110, BroniJk6w 210, Buikowice 55, Nila.n- 
Iwo(w;ice 520. JaJiczralki 352. J.a'l"ząbie 84, Krzecz.Jw 
338, Lasze:w 1027, Przywóz 429, Strugi 322, Top 0- 
rrów 00, WięolralWY 128. 
L W. 5.862, ak. 54, żyd. 105. 
J(;aplica .pub!. m. w Toporowie. 
Sl!k. powsz. w miejscu, .Kirzeczowie, Łalszewit:, 5
rt:
a1:h, 
TO'Porowie. 
Poczta loco k . Wielunia, tel. 4.
		

/img0107_0001.djvu

			- 105 - 
11. OS.JAKÓW, Os.. Kł p. w. św. Kazimierza 
W.. 111... zbud. 1914 r. kosztem parafian, 
staraniem Ks. Prob. Bolesława Michni- 
kowskiego. kOllS. t 919 r.. przez Rpa Sufr. 
Włocł. \\'ładysława Krynickiego. 
Prob.: Ks,. Emanuel "adaś, 25. XII. 1874, 
02.29. 
Wik.: K s. T a d e li s z L LI h a s, 21. III. 
1908, 37. 38. 
M<;: Os, O!>i'a.ków 863, Kol. Zofia 256, Ga,])a-ie1ów 193, 
Kuź'ni,ca Ługow\Slka 261, ,Kuź,niQa' Strobiń,.ka, 1134, 
,lul: PabniJrw 1275, rBiel!1liec Duży 54:5, Pąbnówek 65, Bie- 
Ill'iec .Mra
y 115. 
L. W. 2.000. ak. 5, żyd. 2 rodz. 
Szk .pO\\
sz. '\v lITIiels.cu i Bień,cu DUlżyrn. 
POL:zta loco.
		

/img0108_0001.djvu

			-106- 


13. RACZYN. W., Kł p. \\'. św. Mikołaja l3. \V. 
i Tekli M., d., rok zbuu. niczn. 
Adm.: Ks. Kazimierz Walenty "amerlin
. 
14. II. IHf;7, lO, 3S. 
Ms: 
acz
 n 719 tlalR"iev.mtki 1011, Platoń 217, fekliI1.l 
9fJ, J(opydi'Ówek 1216. Kopyd/ów 436, Kla,pka 110. Ra- 
czyńskie Poczęcia N. M. P.. m., zbuu. około 
17 lO r., pośw., parafia eryg. 1927 r. 
Adm.: Ks. Kazimierz Rożnowski, .!I). L 
11)03, 2R, .11". 
Ms: 
aidoszewłi'ce I 24JR, nnIYL
IO'II,,1 J6.1, KaldrlyuuP3Ic 
i29S, Pieńlki 219, Tondle. Kije, BugJ.,j 123, .'VIieua.nó'v 
Dolina, Borkow.e. Szev.1czyki, J.a.rząb l2J. 
L. W. 2.474, ak. 14. 
S/'k. PO'\\1SI.. w miejscu i ZmyśIOllu:i. 
Poczta loco. 


IS. RUDA, \N., KI p. W. śW. Wujdccha B. M., 
In.. 7blld. 1142 r. prLcL Piotra Dunina. da- 
wna Kołc
iata i pierwszy Id Zicmi I
udz- 
hicj później Wicłuńską naJ;wanej. I
. I-QO 
Arl:. Onicźn. Mikołaj Trąba przeniósł 
Kolcg. do WicI linia, od tcgo czasu kł pa- 
rafialny. 
Proh.: Ks. Wacław Chrzanowski. 20. IX. 
IH74, 99, ;
,c;.
		

/img0109_0001.djvu

			- 107 - 


\Vih.: K s. E war V s t S z o p i ń s k i, 
2(). X. 1910. :37, 37. 
.\\s: Ruda 14/52, Karmiolll1m 613, Rych
o\\ice ]46, Nowy 
S;wiat 261, Olew
n 653, Widoradz 50U, Stauenice 
450, M«lys-zy,n I6Ił, Urba:nti'ce 215, Przyda:J
r ]3R. 
Jod/owiec 500, Sieniec 7185, Boro\\ iec 131) M3",lowi- 
,ce 1150, 
L. W. 7.062, ak. 44. żyd. 13. 
Szik. powsz. w Il11'iejs,ou, .Kamionce, Rychlowc!l, Ole\\ i- 
'nie, W'idor>aidz.u, J'Od,loWlCU, Sień,cu. Maslnlwica.:h 
Poczta Wiclut'l. 
16. RUDLICE, \V., KI p. w. Trójcy Przcnajśw.. 
d., zbud. 1 S07 r. pr Lez Nepomuccna i Ce- 
cylię I
adłowskich, 25. VIII. 1933 r. spalo- 
ny, 11)3ó r. zbudowany nowy, m., kosztem 
parafian, staraniem Ks. Prob. fr. \Vtor- 
kiewicLa, poś\\.. 
Prob.: Ks. Franciszek Wtorkiewicz, Kan. 
hon. Kal., !). X. 1:-\71, 97, .32. 
Wik.: Ks. J a n B r z c z i e c k i, 3. VIII. 
1913, ,1
, 31'1. 
Ms: Rudolice 3508, B01ków Kol. A. 67, Bolków Kol. B. 87, 
Bolobi.n 1:96, DoboSlZy.ny .?i2I, Dębiec ]61, Gw i L(Ja,I,k i 
l ' SU. Ok.aJlew 671, SkrzY'uno 1175, Jamów 610, !\	
			

/img0110_0001.djvu

			- 108 - 


t:kspoz.: Ks. Marian Iwański, 2.1. I. 1903. 
35,37. 
fAs: SzY1l11kielów ]4132. .DYI111ek 414 Bębnów 234. 
L. \V. 2.210. 
Szik. POW1SZ, w miej.sou, DynlIku i Bęh71'o\\lie. 
Poc/ta Konopnica k. Wiehmia. 


18. WIERZCftLAS, W.. Kł p. w. św. Mikołab 
B. W., m., data erekcji niczn. 
Prob.: Ks. Wawrzyniec Głogowski, Wice- 
d,;;ickan. t:KANAT Wlt:I{USZOWSKI. 
Powiat Wieluilski, \\ oj. Łód/kie. 


l. CIESZfCIN, W., KI p. \v. Ś\\. Wojciecha 
B. M. d., "bud. 17t'9 l'. kosztem parafi:tn. 
Proh.: Ks. ftipolit Zielhiski, Kan. hon. Kal.. 
Dziekan, odzn. krzy jem ..Pro Ecdc- 
sia et Pontifice", 12. \'HI. 1873. 9ó, 
20. 
Wik.: K s. J ó z c f K li b i c a, l. I. 
1911, 35, 38. 
Ms: CieSiZęcilIl $20. Osiek: 1680, Kol. Jezioma :NO. Osów 
J Kol. OsO'wsk'iI '597, KOWlailówlkra .!I()i5, Sopel JUS, Por-
		

/img0111_0001.djvu

			- 109- 


wity 50, Kostr.zewy 105, Toklaczew 13'5, P,)l
sie 
Wier.1.łszo'W'Slkie 30. 
L. W. 3.717, żyd. 60. 
SZIk. pOWiSZ. w miejscu, Osieku i Oso
 ie. 
Poczta WieruszÓw. 


2. CZAJKÓW, W." Kł p. w. św. Stanisława 
B. M., d., zbud. IlJ19 r. kosztem parafian, 
akta st. cyw. od l. XI. 19]9 r. 
Prob.: Ks. Roman Pytlawski, 12. II. 1886, 
19, 36. 
Wik.: w:lk. 
Ms: CZ<\Ijlków 1361, KIUŹ[1ilOa GnabowlSik,a 859, l\1.idcuchy 
!
33, Kllon 7140, .Mudhy 671, SalomollY 7'89, 
L. W. 5.75.3, ak. 50, żyd. 60. 
SIZk. pOWISZ. w miei';cu. MielOUlClhadl Kloll\iJe" M'twh:łciJ, 
SallomOOLac:h, · 
Poczta loco k I Wic1unia. 


3. GALEWICE, W., KI p. w. N. Serca P. J., 
d., pośw. 
Prob.: Ks. Bogusław Tuora, 4. I. 1902, 
27.35. 
Ms: Gallerwke A. 619, GaJle1Wice iB. :523, KU1rza.j 6ó4. Ni- 
Iw:ilslka 3019, 
myślOlllia 363, SteIalllelk 1119. 
L. W. 2.597. 
Szik. powsz_ w miejlsou, K1.1JTlZlalju .i iN
wislImdl. 
Poczta Wieruszów. 


4. KRASZEWICE, W., KI p. w. św. Ap. Pio- 
tra i Pawła, kons. 1906 roku przez Bpa 
Wloeł. Stan. Zdzitowieckiego. 
Prob.: Ks. Franciszek Strugała, 23. III. 
1904, 29, 37. 
Wik.: wak. 
Mieszka w par.: Ks. Leon Kempski, j. n.
		

/img0112_0001.djvu

			-110 - 


Ms: K,ralszerwke 25...,?IR, GIUS7YIOla .R29, Je,lem
e lOJ.? KUL- 
l!lJi,ca GrabowSIka 12159, Kllon 115, Smol,aJm:.l 3.12. 
L. W. 5.955. ak. 12. żyd. 132. 
S:zIk. pOV,'SlZ. w miejs,c'u, GI'lI'szYiJllie, Je,leniu i KULniey 
Gnaib. 
Poczta loco k Wielunia. 


5. LUTUTÓW. Os.. KI p. w. św. Ap. Piotr3 
i Pawła, m.. zbud. 1917 r. kosztem para- 
fian, staraniem Ks. Prob. Kazimicrza 
Ucieklaka, kons. 1927 r. przez pierwszc- 

o Bpa Czt:stoch. Teodora Kubint:. 
Prob.: Ks. Wincenty Glass. \Vil:cd.dckan. 
!S. III. 1
72. 9fi. 26. 
Wik.: 1. Ks. C z e s ł a w M u s z k i c t, 
2J. II. 1914, 3(1, 36. 
2. wak. 
MS
 I.Jututów 2113. Augustym6w 341, I3ielamy 262, arzo- 
tZowiee I
, Dobrroslałw 390 Dymki 405. f}u:na. Do- 
braslaJv, Kol. ..JS7 Kluski 
5. Kn.aD
 ł..;ki 484. Ostry- 
ch
rze 123, Pia.ski 7'82. Ropieli,na 4911. J	
			

/img0113_0001.djvu

			- 111 - 


SzJk. PO\\lSZ.:W miejscu i ZdJbfociu. 
Poczta loco k' Wielunia. 


7. OCNĘDZYN, \\i.. Kł p. w. św. Anny, d., 
zbud. w Xv w., pośw., ahta st. cyw. od 
lipca 1922 r. 
Aum.: Ks. Wincenty Sliwiński, 15. \ II. 
1900. 25, 36. 
Ms: OchędzylU 1394, 
L. W. 1.394, ak. 4, żyd. I. 
SZJk PO\\'sz. 'W miejscu. 
POl:zta Sokolniki k. Wicłunia. 
H. OSTRÓWEK, W.. Kł p. w. ŚW. WawrzYłi- 
ca M., d., zbuu. 1727 r., pośw., akta st. 
cyw. od 1922 r. 
Prob.: Ks. Bolesław Sokół, 24. IV. 1907, 
3I,3t). 
.'\1s: Os
r6\\"ek 4160, OstróweJk Wt;
le\\icki 1.2'S, ŻeJ:r:w 
1265, Pr.zybY'lów 266. Dabie 186. KaLZimierzów 160. 
KliliSJki 4ó-J. D:\bró\\'ka, Konaty ?l9. 
L. W. 1.744. ak. 2. 
Szk \1iO\I, ,SIZ. W Im'iejs,cu, KO]J.d,taoh, KaISlki1lc;h. 
Poc.da WCRlcwicc k, Wielunia. 


9. SOKOLNIKI, W., Kł p. w. św. Mikołaja B. 
W.. d., 7buu. 17.ł! r. przez Aleksandra 

ułkowskie
o, pośw. 
Prob.: Ks. .Jan Massalski, 1., II. IS9S, 18, 
.!H. 
Ms: SokoLnri'ki. Br.!lg"dtelka 13.16, .(jllmll'iS'k
, Kopaniny 211. 
Mol'l1ch, 
y1bk,a 2:7'5, Sok oLn.ilk i Kolonia 3612, Tybla, 
Zalgór.ze 811, Borlki. Dąbie, Zdzie,rcZy1ZllIla 318. 
L. W. 4.477, ak. 10, żyd. 36. 
SZlk. PO\\'sz. w QniejsclI, Tyhla,oh q Zdzie;rcz
 znie 
Poc.d<1 loco h I \Viclunia.
		

/img0114_0001.djvu

			- 112 - 


10. W ALlCNNOWY. W.. KI p. w. św. Marci- 
na H. W., zbud. 11:;75 r. hosztem parafian. 
Adm.: Ks. Zygmunt Lipa. Mg-. Ś. T,. L V. 
190.3, 2." 3". 
Ms: WwJichnowy 14'516, K;
ty f
r;ll. pjClhlice \(1N8. 
L. W. 3.201. ak. 5 rod!... żyd. I rod!.. 
K.alpJica P'Ubl. d. lila cmoot. 
SZk,POlWl
Z. w Dłldeisc,u, K	
			

/img0115_0001.djvu

			- 113 - 


Ms: Wieru
z6\\ 4154A. Ohob8ll1i'l1 825i. Pie;::zyska 710. 
K'latka. Grześka 315, 
L. \V. 6.000, ak. i i-yd. 3.UoO. 
SZlk. pO\\lS.Z. \\ miejscu, Ghobaminie. Pieczyska..:h. 
Poc/ta loco. 


". 


kazem wiernveh \\' dekanacie: 49.11.18. 


xv. 
DEKANAT ZAWIEI
CIAŃSKI. 
Pow. Zawierciapski. woj. Kielel.:hic. 


l. ZA WlfRCIE. M., Kt p. w. św. Ap. Piotra 
i Pawła, m., zbud. 19UO r. kosztem para- 
fian. staraniem picrwsz. Prob. Ks. fr:m- 
ciszJ..a Zicntary, pośw. 
Adm.: Ks. Bolesław Walzler. Kan. hon. 
Wiś!., Dziehan. .
1. L II'SI. II.
, 38. 
Wik.: I. K s. W i n c e n t y 
 z y m- 
c z y k. 26. IV. 190.1, 3D, 37. 
l. K s. W a w r /.. y n i c c D o- 
m a 
 a ł .l, 11. V I I. 1911, 35, 38. 
Mieszkaj" \\ par.: Ks. 
ewcryn Bcr
, j. w. 
Ks. Zyg-munt Całusiński, j. w. 
1\1s: Zatw.ierde, MaJrciszów. Borowe Pole. Knss()w,ska 
Ni w
ka. No\\ e Zawiercie, 
L W. 19.130, ak. 
94, żyd. 14.6011. 
S
k. śr. 5. poW!sz. 6, 
Poczta loco, tel. 40. 
2. CHRUSZCZOBRÓD. W., Kł p. w. Na\\ie- 
dzcnia N. M. P., m., zbuJ. 149
 r., prze- 
budowany 1915 r., pośw. 
Proh.: Ks. Lllc
an Kaczmarzyk, 23. XII. 
19U(), 14. .17.
		

/img0116_0001.djvu

			- 114 - 


Wik.: K s. C z c s ł a w M u s z k i e t, 
21. II. 1914. 36, 3N. 
Ms: Ghrrusz,czobrÓd 1741, Bory, Borowlielc l!ll'lyn, Bugaj 
164.. GllalsÓwlkaJ 1196, Grudki 104. Gzi,chów 46, Siknr- 
ik,i 169, Tlrlzeby,az!kra W4, T'LI0
ndJbdJba 18'11. Wi
sif)lka 
,
814" WYlso]m '87
, Wysoka f,arbr. lrOO2, Wa'ty 29, 
L. W. 5.694. 
Szrk. pOW1SiZ. 3. 
P
)Czta Łazy. skr. p. Nr. II ;tel. Wysoka, Po- 
sterunek P. P. 


.1. CIĄGOWICE, W., Kł p. w. św. Bartłomie- 
ja Ap., m., zbuu. 18K2 r., kO':Is. 
Prob.: Ks. Stanisław Ciećwierz, 22. XL 
18R4. 98, 20. 
Ms: Ci<\,gowke, Tus,z,a, K'UŹJllrica, 
L. W. 2.561. 
Sz:k. pOWlSZ. 'W 'miejs1ou. 
Poczta Łazy. 
4. KROMOł..ÓW, W., KI p. w. św. Mikołaja 
B. W.. m., zbud. w XVI w., kons. 
Proh.: J(s. Antoni Wróbel, 12. IV. 188.5, 
12. 
Wik.: Ks. Wal e n t y M a t u s /., e k. 
6. II. 1903. .12. 3K. 
Ms: Ka,nHn. BzÓw, TJLLglaJsówlkaJ, ,MeJrmerowli:zna \VYUfJ, 
Zie,Jol1la, IMaJrrkowiiZlna
 WraJrty, Lośl1Iice, Bla.n()wi;;
, 
IPOmnOLYlCe, Plieclki, Zenkorwirce. Kromo!!>w. 
L. W. .5.088. ak. 6, i-yd. 2KO. 
Sz'k. PO\\1sz. \\ miej'sou, Bzuwie 1
3JrI'iJnic. HIa'l1owkad. 
Poczta Zawiercic. 


5. ł..AlY, W., Kł p. w. św. Michała Arch., tym- 
czasowa kaplica, d.. zbud. ]918 r" parafia 
cryg. 1920 r., akta sto cyw. od 1921 r.
		

/img0117_0001.djvu

			- 115 
 


Prob.: Ks. Adam Opalski, 9. XII. 1R92, 1:=i, 
24. 
Wik.: K s. K a z i m i e r z W ą t r o- 
b i ń s k i, R. L 1905, 31, 35. 
M,s= Łalzy 27106, MłY\tleik 649, Rokit[]o Szlacheckie I!'OO, 
Mitirę.gta 91. K,alzimielr:zówlka 150. 
L. W. 5.006, ak. 5, żyd. 30. 
S2Jk. iPO'W1SZ, w miejs,c,u i Rokitnie S.z.ł.ad). 
Poczta loco, tel. 12. 
6. MRZYGŁÓD, Os., Kł p. w. Wniebowzięcia 
N. M. P., m., zbud. 1683 r. przez Kaszt. 
Krak. Stanisława Warzyckieg-o, kons. 
169.! 1". przez Bpa Sl}fr. Krak. Mikołaja 
OborskieRo. 
Prob.: Ks. Wadysław f'rąckiewicz, Wi- 
cedziekan, 10, VI. 1R81, 06, 25. 
Wile: K s. W ł a d y s ł a w N a c h t- 
m a n, 
Ms: Mlfzygłód 1,294. Mrzy\glód.ka :961, Niw/ki 730. Smu- 
Uiz'Ów'ka 9'6" Będ!lls;z 8172, Nierada 34'2, Kręcl\vilk 139 
iPu:stJkowie Rędu.sk,ie 241. 
L. W. 4.675, żyd. 74. 
SiZlk. 'nOWlSIZ. w mielj,scu, Bęoos.zu i Niwce. 
Po\,;zta Zawiercie ,tel. loco - Stowarz. Spo- 
żywcze. 


7. MYS1KÓW, Os., Kł p. w. św. Stanisława 
B. M., m., zhud. 1914 r., kons. 1935 roku 
f)17ez pierwszeg-o Bpa Częstoch. Teodon 
Kubinę, akta st. cyw. od 1911 r. 
Prob,: Ks. .Jan Kałuża, 13. IX. 1893, 16, 20. 
Wik.: K s. 
 t a n i s ł a w R a t o (I, 
14. VII. 1914, ,37, 37. 
Ms: Cz,3lnna StJrlU,g,;j 332. ,pol
omia 405, Oi.szówka 541.. 
iPohullalIJik'a 1139, Mys,zików Sta.) y 1179, Myszków No- 
'Wy 20(14. Mij.a1czów 2354,
		

/img0118_0001.djvu

			- 116 
 


L. W. tLU2U. ak. 53, żyd. WUJ 
KaipIica ,pub!. w MijlaJczowie. 
Szlo iPO'W\Sz w mde,js,cu, PobUll1aill,ce, Mija,ctlo\\ it> i Cza.r- 
,nej Sur. 
l 'oczta loco, tel. 2U. 
K. NIEGOWONICE, W., KI p. w. św. Fran- 
ciszka Seraf., m., zbuu. 1909 r., pośw. 
Prob.: Ks. Teofil Banach, 5. 111. IH92, lO, 
37. 
Ms: NiegowolIlJice m19, tNiegowOlnli,dzJki G03, Grahowa 
7'96, .RUlstkoWli,a: sr'otWlilllla 55, Dębina 82, Za,
6icze 
125, Niwa 193, ł30jec 4S, JeziOlrowice 35, Zawągródź 
31, Pi'alslki, Pms,ielki 15. 
L. W. 3.417. 
SzIk. POI\MStl. IW IIlliej,s,c'll i Oiralhowei. 
Poczta Łazy. 
9. PIŃCZYCE, W., KI p. w. św. Michała Arch., 
m., zbud. 1784 r., pośw., akta st. cyw. od 
1904 r. 
Prob.: Ks. Ludwik Leopold Klepaczew- 
ski, Kand. Ś. T., 1 n. XI. 1889, 13, 27. 
Ms: P>iiIczyce 1900, tlut!,a, Stall1a 300, KocHul 20(,- 
L. W. 1.400. 
Szlk. ,PO'W1S'Z. w miejs.cu. 
Poczta Myszków 


10. PORĘBA MRZYGLODZKA, W., KI p. \v. 
św. Ducha, m., zbud. 1901 r., pośw.. akta 
st. cyw. od 1908 r. 
Prob.: Ks. Kazimierz Czapliński, 21. IV. 
1890, 12, 19. 
Mieszka w par.: Ks. Franciszek l(ąpała, j. w. 
Ms: K,nzemodJa 3IOi2, Dzie,ohlCi'rurze 3133, Krarw,ce 202. ,Po- 
,ręha l, J,I, In 3204. 
L. W. 4.041, żyd. ] 20.
		

/img0119_0001.djvu

			- 117- 


Szk pOWISZ. w Porębie I, Porębie II, ! ,\1ol'sko 
J.JI. Piasectmo 2'S5 (PO\'" 0];]<.) 
l , \V. I .4311. 
Szk. 1100\ISZ. '\\ miejscu, Mors.ku i Żer'ko\\ icach. 
Pocl.ta Zawicrcic. skr. p. lS. 


I l. WLODOWICE, Os., Kł p. w. św, Bartło- 
mieja Ap.. m.. Lhud. 1703 r. staranicm 
Ks. Prob. Mariana Kcmpskiego, powięhsz. 
staraniem Ks. Prob. Jana Opary. hons, 
17I1S r. pf/CZ Bp:J Sufr. Krak. Mich. Szem- 
beka. 
Prob.: Ks. Aleksander Witczak, Kand. S. T., 
31. V. 18f;G, 09, 30. 
\\'ih.: K s. K I e m e n s A d a m i e c k i, 
2.3. XI. 1911, 37, 37. 
,\h: C7\voralld lU, Dąb.rov.a fol,w. 6. Debi[1.1 21. 
Góra WłodolwSJka (v.ieś i kol.) 640, Gl'Uchla 20, Iiuciska 
2.16, KOI1"nt,iIlIY 62, KotoWli,ce (,wieś. a-oL fohvJ 5211. 
,PalI1koslowi,ce 3,17 Rurdini!kli (Wlieś, młyny, Jwór) 
rfl,17, J{zl;diknwli-I.:e 395. 
klałllka 210, W1łodowice oS,lda 
1179, Wygoda 31. Żdów (I\\ieś, młymy, dwóI') 617. 
L W. ;).161, żyd. 8. 
S:ok. 1)0'\\ 
z, w miejscu, Riudnikwoo. Rzęda	
			

/img0120_0001.djvu

			- 118 - 


XVI. 
DEKANAT ŻARECKI. 
Pow. Zawien.:iański, woj. Kiclcckie. 
\. C"OROŃ, W., KI p. w. św. Jana Chrzcicie- 
la, m., zbud. w XVII w., kOl1s. 
Prob..: Ks. Augustyn Kańtoch, 10. XII. 1
97. 
23. 29. 
Will..: Ks. F r a n c i s z e kKo wal s k i, 
17. VIII. 1907,32,35. 
Ms: Bis:kiU,poilce 1038, ChOTO.ń 1200. Dębowie,c 1
7. j:>orad 
16rRO, 
L. W. 4.U25. ak. I, żyd. su. 
Szik. pOWISZ. w miejs,clU, RiskUlpi,clalO1l .j Por,aj'll. 
Poczta Poraj k Częstochowy. 
2. KOZIEGŁOWY, Os., KI p. w. Dożeg-o Ciała 
i św. Marii Mag-dalcny, 111., zbud. 1440 r., 
kOl1s. 
Prob.: Ks. Leon BrykaIski, U. I\' 1:-;G
, 
91, 20. 
Wik.: Ks. W I a d y s ł a w B i e 11 i a s, 
26. HI. 1905, 34, 3:-1. 
Ms
 CYllllków ] lOn. Ge11l1zY1I1 1600, On.i'alzdó'W 700, Kozic- 
,g.łowy 2600. M.zyikj JOli, Pustlkowia KuziegI()wski
 
3011. Siedl]ec 800 Woj.sJa1wice SIIO, WY']'1gi 100. 
L. W. 6.900, ak. GOO. żyd. 700. 
Ka.pl. pub!. p. w, 
w. Wmvrzyńaa 'W CYIlIIkowk i ś\\ 
BaJrbatry w Kozie
lo\1;1a1ch. 
SZIk. PIOIWIS'Z. w lTnuej.s.cu, CWllkowie, o ellllZ YIII i e, (j'lIia,z.do- 
wie, ,MzylkIWh. rPus
kowi'l1 Kaz.. SiedJlcll i Wohla- 
'Wircr3ICh. 
Poczta luco. 


3. KOZIEGŁÓWKI, \\1., KI p. w. Matki Boskicj 
Szkaplerzncj i św. Antonicgo Pad.. 111., 
zbud, 1907 r. na micjscu poprzcdniego z r.
		

/img0121_0001.djvu

			- 119 - 


14UU, kons. prZC'L: Upa Kieleckiego Augu- 

tY:la Łosiilskiego. 
Prob.: Ks. Wacław Kucharski, t). IX. IS
(), 
12. 3S. 
Wik.: K s. M a r c c l i 11 c w u d z k i, 
2. vI. 1913, .17, 37. 
1,"5: Kozieglówtki 950, Pustikowie Lgoakie 2<10, Pustko- 
wie Pińozyokie .?i..."8. Wino\\1no 58U UlilIlia.l1a G6ra- 
Ikzcz,iny .2:75. Osiek 150. 
rusin 154, Za,bil.lł. 231. 
L!(1oba Gć'ma 844. Markowice 450, Myslów 123. Po- 
stliP ,zM. 
L W. 7.42". 
Kapl. nuihl. lila -oIHc'lItdlmu i w ,MysIowie. 
::-zk. poIWIS7. w miejscu. Lgocie. MysłO\\
e. Wi!lownie. 
MaJr,kowicaiCh I Puo;tkowiu Pi ńcrzY'(:Jkim. 
Po colta Kozic
łowy. 


4. NIEGOW A, W.. Kł p. \V. 
\\. l\\iholaja B. W., 
m., hons. 
Proh.: Ks. Władysław Borek, h. XII. ISSh, 
20, ,l!. 
Wik.: Ks. J a 11 W a c ł a w i a k, .!l). Xl. 
lY 11. 3t;. 3S. 
M
: Antol.kd 92. BohoJi.ce 264. Brzczi'IIY I?-I łluo;is,ko 
115, K'atCilIl 51. Dutow1iec 3';9, Mi,rów 286, !w1o.::z:.rdla 
.!46, Mzrurów 425, Niegowa 7'56. Niegów.ka 118 Ogo- 
,rzelniIk 354. Po<;taiS7owice 433, T om iszo wice 3
6, 
r.rzeolbiów 418- 
L W. 4.311. żyd. 211. 

31(, IJOWISZ, w niiejsou. Bobolicach LutIJWtcu .\1irowic, 
MZi!l.ro,\\1ie, Ogorzet1l1iku, PostalszowioaJch. Tomisw- 
'wka'oh i T'I1.lehniowic. 
Poczta Lirki. 


5. PRZYBYNÓW. \V., KI p. w. ŚŚ. Piotra i Pa- 
wła Ap., m., zbud. 1569 r., kons. 
Proh.: Ks. Władysław Smolarkiewicz, 
17. "l. 11";"'6, 09, 3b.
		

/img0122_0001.djvu

			- 120 - 


Ms: P,r:zybymów 8()0, W%oka iS4I5, OStrów 308. Piec 
MatS!{)ński. Smairdzów i koł- laJrki 3
O, Zaborze .¥lO, 
Pustko\\< iIa: RaITa81owirzml3. i ,Maslowil7ma 70, Su li- 
szolwi<:e 602. 
L. W. 3.345. 
KaJp!>ioa publ. .p. w, Miail1ki B_ Nieustaóącej Pomocy \\ 
kol. Ża'Toki, 
bud, 1936 ,r. przez hr. RaJczyńskit'
i) Le 
Zlot. .Potoka. 
S7JK. po\\"sz. w miejscu, Pi
u Mat<;łońskim, Suliszowi- 
oa,ch, WY'sdkiej i Za,bor
u. 
Poczta Żarki. 
fi. ŻARKI. Os., Kł p. w. św. ApostołówS/ymo- 
na i ludy, m., zbud. 1.,22 r. przez kaszte- 
lana Myszkowskicgo. kons. 1777 r. przez 
Sufr. Gniezn. I3pa Ign. Koziorawskiego 
Prob.: Ks. Stanisław Ufniarskl. nr
. T., 
1,1. \'II. 1R99, 21. 34. 
Mkszka w par.' Ks. Eerafin Opałka, j. w. 

<;: 2a'J'ki 2500, JI3IWOTzI!1ik 13..79. NoWla Wies 11-16, r e
- 
.niów 4 1 80, Połom
,a 441. DzieTzalo .,-t4. Ja.roszów 331, 
Oz,alt,alchowla 2911 Zalwada 2?9, Pll"ze,wodliszowi::e 
1'.'58, tIerle.nów1]m, 129, Koza ,}6. Ż:
'rk]-Ogróu 14. 
L. W. 7.4.15. ak. 6, 2yd. 3.500. 
Ka.pI. pubI. p. w. Ś'w_ Ball'oory w ŻalT'kach zbvd, przec 
11'. 1
43. 
Sz.k. PO\\1<;Z. \\ miejsou, Nowej wisi. J,I,wIITz,niku i ZaWla- 
d)zie 
Poczta loco, tel. 12. 
Pow. Częstochowski. woj. Kieleckie. 
7. .JANÓW. Os., KI p. w. Narod/cnia N. M. P.. 
m., zbud. 1921 r., kons. 1931 roku przez 
l>icrwsL. Bpa CZt;stoch. Teodora Kubin<;. 
Prob.: Ks. Leon Kuchta. 3. \'11. 1894.20.29. 
'"s: Janów osada SclS, Czepurka .369. D7iaJdówki os. leś- 
na 20, Julia'!Jika 199, K'lIźle p0J'7vsióle.k 19, Uo;b:'ów 
ąs. leśna 7 Pia,sck 400, POlli,k 3-1,,>. Sko\\'rnlló

' 221- 

miertelny nil h p,r:zysiólerk vI\), WygwizdÓ\\ 55.
		

/img0123_0001.djvu

			- 121 - 


L. W. 2.539. ak. i żyd. 250. 
Szk pOWSiZ. w miejsau i w P.iasku. 
Poczta Złoty Potok k I Częstochowy, teL w 
micjscu - Posteru:lCk P. P. . ZŁOTY POTOK, W., Kł p. w. św. Jana 
Chrzciciela. m., Lbud. w XIII w., kons. 
Prob.: Ks. Stanisław Wdowicki, 7. V. 1898, 
23.34. 
Ms: Złoty PotOk 11i89, A'Polorulm. 149, B1JIk6W1ka os. les- 
ula 21, Uąbrowa OlS. leśna 12, Dzirudówlki 20, iiucis- 
!ko 70, Koł.ac.lóW ,)s. młyńsk-a 4, Kępa os. leś
a ł!, 
OstręŻJni.k os. leśm 9, Pabiatnlice 
3, ZI.Jty Potok 
fO
lw. 199, Palr:ko	
			

/img0124_0001.djvu

			- 122 - 


KSIĘŻA EMERYCI. 
1. Ks. Broszkiewicz Józef. 1881, 05, 30, War- 
szawa. ul. Smolna l U m. 33. 
2. Ks. Degen Stefan, 23. ITI. Hm
, 00, 3H, Po- 
znań, ul. Seweryna Mic1żył-lskicg-o. 
3. Ks. Duda Stefan, L VII. pą5, 01, .11, l),\- 
browa Gór;1icza, ul. Narutowicza 44. 
4. Ks. Orzeliński Witalis, 1. VI. L879, U5, 3
, 
Częstochowa, "Hospicjum". 
5. Ks. Hlawsa Lcon, 7. 111. ISSO, 03, 37, Rab- 
ka Zdrój'. "Pa tria". 
G. Ks. Kempski Leon, 2H. III. 1
67, 90, 37, Kr
l- 
szewice. 
7. Ks. KosicIski Ant., 9. 111. IS6L, H7, 35, Czc;- 
sto chowa. ul. Najśw. M. P. 
8. Ks. Lubecki 19-nacy, 10. XII. 1860, 86, 38, 
Poznaii, ul. Polna 52. 
9. Ks. Maderski emanuel, 19. VII. 1Hól, H9, 
37, Jedlno. 
lO. Ks. Nuszkicwicz Stan., 10. V. 1864, 88, 3.5, 
Ułosków, p. Gołków k I Warszawy. 
11. Ks. Paterok rranc., 2. IV. 1ti6l., 84. 38. .Je- 
ziorko. p-ta Wójcin k Bolesławca. 
12. Ks.. Sikorski \Vład., 14. IX. 1H70, 93, 37, 
Częstochowa, "Hospicjum". 
13. Ks. Stradowski Rolesław. 8. H. 1896, 19, 3H. 
Częstochowa, "Hospicjum". 
14. Ks. Wenikajtys Antoni, 22. 1. 1873, U3, 2S, 
Częstochowa, "Hospicjum". 
15. Ks. Witek Sta;1.. 12. XI. 1
66, 94, 36. Lcś- 
niów, p, Żarki.
		

/img0125_0001.djvu

			- 123 - 


KSIĘŻA POZA DIECEZJĄ. 
I. Ks. l3roszkiewicz J6zef, emeryt j. \v. 
2. Ks. Duuzik Jan, 2ó. IV. 11''83, 119. .33. Tn;- 
bowla, ul. Zaścianecka. 
.t Ks. Pluta Włauysaw, Mg-. Ś. T., 26. II. 
19m.;, 34, 37, Witkowice, Sanatorium Ko- 
lejowe. 
4. Ks. Sojka t:manueI. 24. III. 19m.;, 37. .19. 
S. Ks. Grahowski Wawrzyniec, K. VIII. IH93. 
Il), .14, Orzcsze, pow. PszC'zyński, G I ŚI. 
h. Ks. Nuszkicwic'Z Stanisław, emeryt, j. \v. 


KSIĘŻA Z OBCYCłI DIECEZJI. 
I. Ks. Bardcl franciszek, prefekt, z diecezji 
Krakowskiej. j. w. 
} Ks. Gałązka l
waryst, orionista, j. w. 
.1. Ks. Gryszha J6zef, z U. S. A., m.: w Żyt- 
niowie. 
4. Ks. Kubica .J()zef, paulin, j. w. 
S. Ks. Nachtman Władysław. jezuita, j. w. 
(). Ks. Pajak Włauysła\v. Zgrom. Mis. M. B. 
Sald.. j. w. 
7. Ks. Piecha Feruyna:1d, francis.lkalłilł. j. w. 
K. Ks. PO'llliaJl Zygmunt, z uiec. Mohy1.. j. w. 
(). Ks. l
eliga Marcin, emeryt, z die-c. Kiel., 
IKM, hl). .13, m.: Czt;stochowa. ul. 7-miu 
Kamienic 17. 
lO. Ks. Weiss Rufin, ZgrojTI. Mis. św. Wincen- 
tego a Paulo, j. w. 
II, Ks. Wierzyński LCOIł, cm. z uiec. Włod., 
IKOO, '87, 34, m.: Częstochowa, ul. Paulil'l- 
ska 20. 
12. K's. Włosirlski Adam, cm. .l dicc. KicI., lKó l, 
K6, 1 S, 111.: C.lęstochowa, ul. Lisiniccka.
		

/img0126_0001.djvu

			- 124 - 


ś.tn. 
KSIĘŻA ZMARLI 
I{ W LATACtl 1937. 193H. 193«). 
I. 
Tadeusz Pechc, ProbOS7C7. &,'-Ci7i ń \d,i . 
1882. 08, t 29. VII. 1937. 
C- K
. Mikotaj-bt łmwirn. - Kdll. IM1. Kc".. 
F.m cryt . 1862 . 
7.-'- 1. VII1. 193'r. 
.=J. Ks.-JBzet bOOfS-krPioh
z-cz 1(Tm1'Inłow=- 
skf,1876, 99. t 7. X. 1937. 
4. Ks--Ałttoni -Orochov. ski. Kan.-lum.--K.a.Li 
y; Łódzki...... odz:1. krzY7em ..Pro I:cclesia et 
.PonfIfice". [me ryt. 1 R60. fi4. t 7. XII. 1937. 
S. Ks. Piotr Aug'ltstynik. Probos.lcZ przyby- 
nowski, 1889. 12, t 16. XII. 1937. 

. f(:5>:-Dr Wła
ław Toma1ka. Proboszcz 
par. św. Antonieg-o w Częstochowie. 189
, 
22. t 4. II. 193
. 
1-.- K&-łgTIacy-Łacho\\ic.l, 1
71), Ol. t 5. II. 
193H. 

. Ks. francisl..ck: Zicntara. Prał. DOili. J. Św., 
Dziekan, ProboslcZ Zawien:iański. 1862, 
K9. t 11. IV. 1938. 
9. Ks. Kazimierz Muurkicwil:z, emeryt, 
1fi7H. Ol, t 10. I. 1939. 
J.H. Ki. Mieczysław Gracwkowski, lfi76. 99. 
t 19. I. 1939. 
I Polecając dusze 'ZlIDaJfllye:h !k'3!P ' I.amów modlitwom du- 
chowtieństwa c.aJlej diece2,jli, prrzypomJi,n,a się Z1IJ1'a.zenn 
obowiązek ZlaJStJrzeżony IpraJW'CIIIl l!lJaiSZei prowincii. we- 
dlru,g którego ik.aJżdy k3IP,taJn obowią.ZIaJny iesi za zma'r- 
lego konfratra w dekall10cie od-J}J1alwić trzy Msze ŚW.. 
iTlui 1IJatomiaJSt kaplwui - jedną Mszę św. 


l)J.. 


'V( q 


I I 


J,\\r 


( ,
		

/img0127_0001.djvu

			- 125 - 


ZAKONY I ZGROMADZENIA MĘSKIE. 


l. Zakon św. Pawła I Pustelnika. 
I. Częstochowa, Bazylika N. M. P. na Jasne4 
Górze. 


Ci e n c r a ł Z a k o 
 u: O. Pius Przeździc- 
cki, ] Ro5, 90, 92, 37. 
W i kar i u s z (1 c n e. r a l n y: O. Augu- 
styn Jędrzejczyk. 1865. 98, 92, 93, Idefin. 
O. Walerian Barski, 1R79, 15, 07. 37, mieszka 
w Leśniowie. II defin. 
O. Alfons Jędrzejewski, ]H6S, 9,15, 92, 93, rn 
defin. 
O. Tomasz Prączek, 1891, 14, 20, 21, VI defin. 
i sekret. 
O. Bernard Dudziński, 1874, 99, ]3, ]4, ekon. 
gen. 
p r z e o r: O. Norbert Motylcwski, 1885. 08, 
25,26. 
Ojcowie: 
Bonawentura Nipocki, 1905, 32, 27, 28. 
Maria:ł Paszkiewicz, 1877, 00, 14, 15. 
Ambroży Mendera, 1897, 24, 16. 17. 
R.omuald Kłaczyński, 1907, 37, 27, 28. 
Polikarp Sawieki, 1909, 34. 28, 29. 
Ignacy Szurek, lRR], 09, 30. 31. 
Wiktor R.echciński, 1876, 03, 30, 31. 
Bogumił Natkański, 11')89. 24. 31, 32. 
ł3raci laików - 14, postulantów - 5.
		

/img0128_0001.djvu

			- 126- 


II. Leśniów, p. Żarki. 
O. Walerian Barski, defin., j. w. 
P r z e o r: O. Justyn Marczewski, lKI)S, 22, 
29. 30. 
M a 
 i s t e r N o w i c j a t li: O. Stanisb w 
Nowak, 1902. 28, 20, 21. 
Braci laików - 6. 
Braci kleryków nowicjuslY - III, laik6w 
w nowicjacie - 4. 


2. franciszkanie. 
I. Zakon Braci Mniejszych \V Wieluniu. 
Kł J}. w. Zwiastowania N. M. P. i św. francisz- 
ka Scraf.. m., zbud. 1629 r. 
Tcl. Wieluń 70. P. K. O. 6O.3.SIS. 
G war d i a n: O. Aug-ustyn Gahor. 1t'7K. 04. 
38. 
Ojcowie: 
Kapistran Holte, \Vikarv. 11'94. 2.-J, 3X. 
Józef Zai<\c. Definitor Praw. i Mag-. no\\'. 
kler., 1905, 29, .3S. 
Jacek Hoszycki, 190H, 33. 36. 
Tomasz Wolny, 1907, 33, 3
. 
Aloj'zy Jallski. 190H, ,37, 3H. 
Braci kler. nowicjus7v - 6. 
laików - 10. 


II. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnycb 
w Radomsku. 
Ci \V a r d i a n: O. t:dward KustrOll, 26. XL 
IHH9, 14, 36.
		

/img0129_0001.djvu

			- 127 - 


Ojcowie: 
Au
ustyn Hamielec, prefekt szkół powsz.. 
27. XI. IX88, 14, 18. 
fide lis Hytry, Dyr. III. Zak. i Straży Hon. 
N. Serca P. J., 13. V. 19m, 32, 3S. 
Herman Stt:pień, 21. IX. 1910, 37. .3S. 
Braci laików - 2. 


3. Zakon 00. Dominikanów w Gidiach. 
Kł p. w. Wniebowzit:cia NMP., m., zbud. 1622. 
P r z t: o r: O. Marcin Strt:ciwilk, ISS4, 12. 32. 
O. An
t:lik Matula, 1t-i74, 98, 3t-i. 
Braci laików - 2. 


4. Zakon Towarzystwa Jezusowego 
w Częstochowie. 
Dom rekolek
yjny dla hapłanów i mt:żezyzn. 
S u p c r i o r: Ks. Józef Pachucki, JH92, 22. 36. 
Ksi<:ża: 
Tomasz N:lwroeki. 1
77, 11, 37. 
Tadeusz Magoezy. 1906, 34, 39. 
KI. ahol. Jan Borkowski, 1912. 
Braci laików - 3. 


5. ZgfomadLenie XX. Misjonarzy św. Rodzin} 
w Wieluniu. 
Kł p. w. Bożego Ciała, zbud. 1217 r. (po August.) 
P. K. O. Nr. 2\J1.344. Tel. 112. 
I
 c k t o r: Ks. Witold Drzewieeki, 1906, 34, 
37.
		

/img0130_0001.djvu

			- 128- 


Księża: 
Stanisław Stcfaniak, 19U7, 34, 34. 
I
omuald Szczeciliski, 1909, 34, .37 
Marcin Łochocki. 1905. 34, 35. 
Jan Wiśnicwski. 1910, .-36. 3(J. 
Józef Jaworski, 1911. 37, 3K. 
Jan Wujek, 1906, 37, 3H. 
Braci laików - 4. 


6. Zgromadzenie Ksh;ży Salezjanów. 
I. Zakład Wychowawczy, 


CIt:stochowa, ul. SobicskicKO II. 
j) V rek t o r: Ks. Jan Pietrzak, lXS5, 20, 24, 
37. 
Księża: 
Andrzej Sicja, 1877, 13, 19, 3S. 
Jan Duda, 1889, 12, 18, 37. 
Stanisław Domino. 19m, 30, 34. 3S. 
Kleryków - 2. 
Rraci Koadiutorów - 2. 
Wychowa':lków - 115. 


II. Uniwersytet Ludowy i Zakład 
Wychowawczy, 
Kopice, gmin
 Kamyk, pow. CLcstochowa. 
n y rek t o r: Ks. Aleksander Ziobro, lR9!i, 
29, 33, 38. 
K a t e c h e t a: Ks. Bar. 190R, 34. 3R, 31'. 
Kleryk - l. 
Braci Koadiutorów - 4. 
Wychowanków - 12.
		

/img0131_0001.djvu

			- 129 - 


7. Towarzystwo św. Pawła Ap. 
w C z ę s t o c h o w i e, al. Wolności 56. 
Instytut Misyjny dla apostolstwa prasy. 
S u p e r i o r: Ks. Jan R.obaldo, 1896, 23, 36. 
K s i ę ż a: Tarcyzjusz R.awina, 191O,3
, 36. 
Jakób Ricolfi, 1907, 34, 38. 


8. Zgromadzenie, Braci Szkół ChrześciUańskich 
w Częstochowie, ul. Pułaskiego 71. 
Szkoła powsz. p. w. św. Stanisława Kostki. 
K a p e I a n: Ks. Teodor Popczyk, j. w. 
D y rek t o r d o m u: Br. Gabriel Kierśniok, 
1879, 07, 37. 
Braci - 12. 


9. Zgromadzenie Braci Albertynów 
w Częstochowie. 
Dom noclegowy dla bezdomnych mężczyzn, 
Aleja N. M. P. 45. 
P r z e ł o ż o n y: Br. f'idelis Telma, 1907, 
36,38. 
Braci - 4. 


ZAKONY ł ZGROMA WZENIA .zt:ŃSKIE
 


l. Zakon SS. Dominikanek. 
Św. Anna, p. Prz
rów. 
K a p e l a n: O. Piotr Żacz6k, Z. K., 16. .IX. 
1865, 89, 26. 


5
		

/img0132_0001.djvu

			- 130 - 


P r z e ł o ż o n a: S. Stanisława Falkenstein, 
1875, 02, 38. 
Sióstr chór. - 16. 
konw. - 8. 


2. Zakon PP. Bernardynek w Wieluiiu. 
K a p e I a n: Ks. Ignacy Rabsztyn, j. w. 
P r z e ł o ż o n a: S. Serafina Przybylska, 
1890. 23, 38. 
Sióstr - 15. 


3. Zgromadzenie SS. Nazaretanek 
w Częstochowie. 
J. D o m p. W. O p i e k i M a t k i B o ż c j. 
Liceum ogólnokszt., gimnazjum, szkoła powsZ. 
i przedszkole (także pensjonat dla uczenie za- 
miejscowych), ul. Dąbrowskiego 19. 
K a p e l a n: Ks. Władysław Karlik, j. w. 
P r z e ł o ż o n a : S. Alojz:\ Konieczna, 1 
99. 
27.38. 
Sióstr chór. - 12. 
kanw. - 18. 
.. postuJ. - 3. 


II. D a m p. w. O p i e kiś w. J ó z e f a. 
przedszkole i bursa dla uczenie. 
p r z e ł o ż o n a: S. Maria Józefa Waskiewicz. 
1866, 1910, 38. 
Sióstr chór. - 3. 
.. konw. - 5.
		

/img0133_0001.djvu

			- 131 - 
4. Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek 
w Częs
ochowie, III Aleja 60. 
GimnazhllTI i Liceum Handlowe Ż., szkoła po- 
wszechna, przedszkole (także internat dla uczc- 
nic zamiejscowYch). 
K a p e l a n: Ks. Ludwik Gietyngier, j. w. 
P r z e ł o ż o n a. S. Józefa Komarnicka, 
1900, 29, 3R. 
D y rek t o r k a: S. Benhma Pi1chowska, 
1881, 27, 28. 
Sióstr - 45. 


5. Zgromadzenie Sióstr Magdalenek 
w Częstochowie, ul. św. Barbary 9/1!. 
K a p e l a n: Ks. Jan Tomaszewski, j. w. 
P r z c ł o ż o n a: S. Augusta Spis, 1888, 1
, 
23. 
Sióstr - 20. 


6. Zgromadzenie SS. Służebnic N. Maryl P. 
I. Częstochowa: 
a) Zakład wychowawczy dla sierot, ul. Pio- 
trowska 12 17. 
P r z e ł o ż o n a: S. Joanna Zelkówna. 18Q2, 
13,38. 
Sióstr - 6. 
b) Szpital Miejski, aleja 17. 
P r z e ł o ż o n a: S. Loretta Lachowicz, 1
79, 
90.37. 
Sióstr - 6.
		

/img0134_0001.djvu

			- 132 - 
c) Żłóbek 
 Schronisko dla niemowląt, ulica 
św. Barbary. 
p r z e ł o ż o n a: S. Antonina Kiełbasa. 1910, 
30, 37. 


II. B ę d z i n. 
Szpital Miejski, ul. Małachowskiego 12. 
P r z e ł o.Ż o n a: S. Rufina Swirska, lR93. 
14,36. 
Sióstr - 9. 


III. S a r n ó w. 
Zakład wychowawczy dla sierot. 
p r z e ł o ż o n a: S. Jadwiga Kozimorówna, 
1895, 14, 35. 
Sióstr - 3. 


IV. S i e w i e r z. 
Szpital i Sanatorium dla dzieci. 
p r z e ł o ż o n a: S. Sylwestra Konieczna, 
1893. 12, 15. 
Sióstr - 5. 


V. W i e l u ń, 
Bursa dla uczniów gimn. i lic. diec. 
p r z e ł o ż o n a: S. Emanuela Bojakowska, 
1901, 13, 37. 
VI. Z a gór z e, 
Ochronka dla dzieci. 
p r z e ł o ż o n a.: S. Bogusława Krac6wt1a, 
1901, 21, 36. 
Sióstr - 2.
		

/img0135_0001.djvu

			- 133 - 


VII. Z a w i c r c i e, 
Zakład wychowawczy dla sierot. 
p r z e ł o ż o n a: S. Sydonia Łaskówna, 1892, 
13.36. 
Sióstr - 3. 


7. Zgromadzenie Sióstr - Szarytek. 
I. C z 
 s t o c h o w a, ul. Wieluńska 1. 
Zakład dla paralityków. 
K a p e l a n: Ks. Dr Antoni Marchewka, j. w. 
P r z e ł o ż o n a: S. Aurelia Pomierny, 1879, 
07,.34. 
Sióstr - 6. 
II. C z <: s t o c h o w a, ul. św. Barbary 43, 
Dom rekolekcyjny. 
p r z c ł o ż o n a: S. Helena Maciejewska, 
1885, 09, 32. 
Sióstr - 2. 
III. n ą b r o w a U ó r n i c z a, 
Szpital p. w. św. Barbary. 
K a p e l a n: Ks. Józef Baranowicz, j. w. 
P r z e ł o ż o n a: S. Józefa Denisz, 1885, 28, 
37. 
Si6str - 5. 


IV. W i e l u ń. 
Szpital p. w. Wszystkich Swiętych. 
p r z e ł o ż o n a: S. Felicja Szafrańska, 1882, 
03.30. 
Sióstr - 6.
		

/img0136_0001.djvu

			- 134 - 


8. Zgromadzenie SS. Józefitek w Gidiach, 
Ochronka. 
p r z e ł o ż o n a: S. Maria Henryka Buczko, 
1890, 26, 38. 
Sióstr - 2. 


9. Zgromadzenie Sióstr Albertynek. 
Dom noclc
owy dla bezdomnych przy Tow. 
Dobr. dla chrześcijan. 
C z ę s t o c h o w a, ul. Wesoła 14. 
P r z e ł o ż o n a: S. Gerarda Grzywm\, 1883, 
31,34. 
Sióstr - 4. 


10. Zgromadzenie Sióstr św. Pawła Ap. 
Instytut Misyjny dla apostolstwa prasy. 
C z ę s t o c h o w a, aleja Wolności 32, 
P r z e ł o ż o n a: S. franciszka Pistal11i
lio, 
1908, 37, 36. 
Sióstr - 3. 
Aspirantek - 5. 


11. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dz. J. 
S o s n o w i e c, Wiej'ska 25, 
Przedszkole i Szkoła powszechna. 
K a p e I a n: Ks. Brunon Magott, j. w. 
P r z e ł o ż o n a: S. Teresa Kierocińska, 
1885, 34. 34. 
Sióstr - 12. 
Nowicjuszek - 5.
		

/img0137_0001.djvu

			- 135 - 


12. Zgromadzenie SS. Służebnic 
N. Serca .Je,zusowego. 
I. R a d o m s k o, Szpital św. Aleksandra. 
p r z e ł a ż a n a: S. Saturnina florcntyn:t 
Ołpińska, 1887, 3, 37. 
SiÓstr - 11. 
II. R a d z i e c h a w i c e, 
Przytułek dla starców. 
p r z e ł a ż o n a: S. Narberta Wiktoria Kun- 
dera, 1
96, 1925, 38. 
Sióstr - 3. 


13. Zakon Sióstr Urszulanek. 
C z ę s t o c h o w a. ul. 3-go Maja 4. 
P r z e ł a ż o n a: S. Maria Garztecka, 1884, 
31.37. 
Sióstr chór. - 1. 
kanw. - 5. 


14. Zgromadzenie Sióstr Pasionistek. 
l. D ą b r o waG ó r n i c z a, Sierociniec. 
p r z c ł o ż a n a: S. Dolorosa Nawotarska, 
lH94, 29, 37. 
Sióstr - 8. 
II. B ę d z i n, Sierociniec. 
p r z e ł a ż a n a: S. Wiktaria Bcrnadetta 
Giętkowska. 1895. 30. 32. 
Sióstr - 6. 
III. G r a d z i e c - "Pekin". 
p r z e ł a ż o n a: S. Anna Do.minica Bizo.ń, 
1898, 31, 35. 
Sióstr - 3.
		

/img0138_0001.djvu

			- 136 
 


lV. G r O d z i e c - "Dorotka". 
p r z e ł o ż o n a: S. Marcjanna franciszka 
Sonik, 1874, 29, 31. 
Si6str - 4. 
V. S t r z e ID i e s z y c e, Sierociniec. 
p r z e ł o ż o n a: S. Magdalena Kudlikowska, 
1899, 29, 33. 
Si6str - II. 
15. Zgrom. SS. Franciszka'nek Rodziny Maryi. 
I. R a d o m s k o, Schronisko sierot. 
p r z e ł o ż o n a: S. Ewa Kowalska, 1880, 
1905, 36. 
Sióstr - 4. 
II. P i a s z c z y c e, Schronisko sierot 
"Chrzśc. Tow. Dobr. w I
adomsku". 
p r z e ł o ż o n a: S. Władysława Jurasz, 
1878, 97, 37. 
Sióstr - 3. 


16. Zgromadzenie Sióstr Fełicjanek 
Praszka, Prywatne Przedszkole. 
P r z e ł o ż o n a: S. Maria Hiacynt3 Dobrak, 
1899, 28, 36. 


17. Zgromadzenie SS. Urszulanek 
N. Serca P. J. Konającego. 
Komorniki, Zakład wychowawczo-opiekuńczy 
Sejmiku Wieluńskiego
 
p r z e ł o ż o n a: S. Alojza Wielowicysb, 
1882, 07, 39. 
Si6str - 11.
		

/img0139_0001.djvu

			- 137- 


EGZAMINY WIKARIUSZOWSKIE 
i KONKURSOWE. 


Egzaminy wikariuszawskie I i II odbędą sil: 
w bieżącym raku w Częstachawie w Księżym 
Damu, dnia 22 listopada, a gadz. lO-eJ. rana; 
wik. III i kankursawe tamże dnia 23 listopada. 
Program Egzaminu l-go. 
1. Pismo św. Histaria natchnienia Ksiąg św. 
nazwa, akreślenie, rzeczywistaść, charak- 
ter, rozciągłaść araz sprawdziany na- 
tchnienia. 
H e r m e n e u t y k a biblijna: abjaśnienia 
wstępne, wielaraki sens, adnajdywanie 
sensu, rodzaje wykładu, wykład katolicki. 
Histaria Kananu ksiąg StaregO' i N. Te- 
stamentu. Wulgata łacińska, przekłady 
polskie. 
Histaria wykładu Pisma św. - Wykład 
katalicki. 
Czytanie Pisma św. w języku własnym. 
2. Teologia dogmatyczna. De vera religiane. 
3. Teololda moralna. De ultimO' fine actuum 
humanarum. De actibus humanis, de can- 
scientia, de legibus et de peccatis. 
4. Prawo Kanoniczne. De clericis in genere 
(C. J. C. can. 108-214). De beneficiis aliis- 
que institutis ecclesiasticis nan callegiali- 
bus. (Cadex Juris C. can. 1409--1494). De 
banis Ecclesiae temporalibus (C. J. C. can, 
1495 -1550.
		

/img0140_0001.djvu

			- 138 - 


5. Ulstoria Kościoła. Od początku Kościoła do 
założenia państwa Kościelne
o (w. VlIl). 
6. Liturgika. I
ubryki Brewiarza. Rok koś- 
cielny \V świetle ważniejszYl:h tekstów 
brewiarzowych. 
7. Katechetyka - Pedagogika. Poj<;cia i zada- 
nia chrześcijańskiego w y c h o w a n i a ze 
względu na naturę człowieka oraz jego po- 
dwójny cel: przyrodzony i nadprzyrodzo- 
ny. Niechrześcijańskie zapatrywanie na 
istot<; wychowania - naturalizm, racjona- 
lizm, humanitaryzm i eudemonizm. 
Konieczność, możliwość i 'Zakres wycho- 
wania. Znaczenie wychowawcze dla życia 
indywidualnego i społecznego, doczesnego 
i wiecznego. 
Czynniki wychowawcze świadomie, nie- 
świadomie dZiałające: natura dziecka, oto- 
czenie materialne, otoczenie społeczne. 
Rodzina i wychowanie. Kościół i wycho- 
wanie. Państwo i wychowanie. 
Pormy wychowania: wychowanie rodzin- 
ne, wychowanie zbiorowe. S7koła, jej 
stosunek do rodziny, Kościoła i Pail- 
stwa. 
Osoba wychowawcy: rodzice, n:lUczyciel, 
kapłan. Przymioty nauczydela: ciele- 
sne i duchowe. 
Wychowanic moralne. Wychowanic indy- 
widu:łlne, je
o potrzeba. Temperamen- 
ty. 
Wychowanie społeczne. 
Wychowanie a charakter. 
Podręl:zniki: Ks. Dr Zygmunt Bielawski -
		

/img0141_0001.djvu

			- 139 - 


"Ped3-
o
ika reli
ijno-moralna", Lwów. 
bibl. reI. 
Ks. Stan. Podoleński, T. J. - "Pod- 
ręcznik peda
o
iczny", Kraków, Wyd. 
XX. Jez. 
1)0 przecLytania: .Fr. Forster - ..Reli
ia 3- 
kształcenie charakteru", nakł. Księgar- 
ni św. Wojciecha. 
Ks. [)r Ciemniewski - "Poznanie i 
kształcenie charakteru", Poznań, Księ- 

arnia św. Wojciecha. 


Program Egzaminu II-go. 
l. Pismo św. Pięcioksią
 Mojżesza, Księgi 
prorockie St. i N. Testamentu. Dzieje Apo- 
stolskie. 
) Teologia Dogmatyczna. Dc Deo Uno et 
Trino, Creante et Elevante. 
3. Teologia Moralna. De virtutibus thcol. De 
virtutibllS moralibus. de virtute iustitiae. 
l)c contractibus. 
4. Prawo Kanoniczne. De delictis et poenis. 
(Codex J. C. can. 2195-2414). 
S. Historia Kościoła. Średniowiecze chrześci- 
jailskie (w. VIJI - XVI). 
cł. Liturgika. Rubryki Mszału. Rok kościelny 
\V świetle ważniejszych tekstów mszal- 
nych. 
7. Katechetyka. Dydaktyka ogólna z meto- 
dyką ogólną. 
Zagadnienia dydaktyki o
ólnej. Cel nau- 
czania. Przedmiot czyli treść nauczania.
		

/img0142_0001.djvu

			- 140 - 


Koncentryczne ujmowanie materiału, roz
 
kład materiału na lata, godziny, plan. 
Zagadnienia metodyki ogólnej. Metoda 
i jej znaczenie w zagadnieniu metodyki 
ogólnej. Metoda i jej znaczenie w naucza- 
niu. Podstawowe zasady nauczania: poglą- 
dowość, ciągłość, samodzielność. ]
óżne 
formy nauczania: wewnętrzne: analiza 
synteza, dedukcja, indukcja, zewnętrzne. 
formalne stopnie n
uczania, jednostka me- 
todyczna. formy nauczania: akromatycz- 
na. erotematyczna i heurystyczna. 
Pytania: \Vażność pytań w nauczaniu. Ro- 
dzaje pytań i ich \Vłasności. Odpowiedź 
ucznia i jej zalety. Zadawanie lekcji. 
L. Zarzycki - ..Dydaktyka ogólna. znajo- 
mość programu religii szk. powsz:'. 
Program Egzaminu lII
go. 
1. Pismo św. Wiadomości wstępne do N. Te- 
stamentu, Księgi historyczne N. T. Ewan- 
gelie synoptyczne - każdej po szczególe: 
autorstwo, układ, język, cechy historyczne, 
przeznaczenie, cel, data, miejsce po\\'sta- 
ma, treść, cechy nauczania, przeznaczenie, 
ści - Ewangelii. 
KSięgi dydaktyczne N. T. "Żywot św. 
Pawła, charakterystyka listów, liczba, for- 
ma. treść cechy nauczania. przeznaczenie. 
cel, powód, historia założonego Kościoła, 
charakterystyka nauczania. 
2. Teologia Dogmatyczna. De Verbo Incar- 
nato. De Deo Redemptore. De Deo l(emu- 
neratore.
		

/img0143_0001.djvu

			- 141 - 


3. 'reologia Moralna. De variis statuum obti- 
Rationibus. De praeceptis Dei et Ecclesiae. 
Dc censuris eccles. De Sacramentis in ge- 
Hcre. 
4. Prawo Kanoniczne. De 10cis et temporibus 
sacris. De cultu divino. De magisterio eccle- 
siastico. (Codex J. C. can. 1154-13R3). 
s. Uistoria Kościoła. Od refonnacji do Rewo- 
lucji francuskiej (w. XVI - XVIII). 
(). Liturgika. Rubryki Rytuału odnoszące się 
do sprawowania Sakramentów św. i Sa- 
kramentaliów. 
7. Katechetyka. Dydaktyka religii i metodyka 
nauczania religii. Metoda monachijska. Na- 
liczanie katcchizmu na tle biblii według 
wskaLówck mctodycznych ks. Thullie. 
Podręczniki: Ks. J. Boczar -- a) Kateche- 
tyka, Lwów: b) Mctodyka nauczania reI. 
katoL, P07ll"''!. KSięgarnia św. Wojcie- 
cha. 
Ks. Dr Wacław Kosiński - ..Metodyka 
nauczania religii czyli Katechetyka", 
Sandomierz. 
Roczniki Miesięcznika katechetycznego 
wychowa wczego. 


Program Egzaminu Konkursowego. 
l. Pismo św. Ewangelia św. Jana, przezna- 
czenie, cel, cechy nauczania, autorstwo. 
Listy Pasterskie i Katolickie, ich autor- 
stwo, przeznaczenie, powód napisania, sto- 
sunek do innych ksiąg.
		

/img0144_0001.djvu

			toł2- 


Przekłady polskie Pisma św. Czytanie 
Pisma św. w języku własnym. Jakie prze- 
pisy podaje co do Pisma :;w. Codex Juris 
Canonici. 
2. Teologia Dogmatyczna. De Ecclcsia: a) de 
Ecclesia vera. b) de hierarchica f.cclesiae 
c
mstitutionc. De t:ucharistia. 
3. Teologia Moralna. De Baptismo. De Con- 
firmatione. De SS. t:ucharistia. de poeniten- 
tiar Extrema Unctione, Ordine. Matrimonio. 
4. Prawo Kanoniczne. De matrimonio, (Co- 
dex J. C. can. 1012-1144). 
5. lIistoria Kościoła. Czasy nowożytT)C od 
Rewolucji francuskiej do czasów teraźniej- 
szych. 
Ó. Ilomiletyka. Wymowa święta. X. Bp. \VI. 
Krynicki (od str. I do 127). Zasady wymo- 
wy. X. tIaduch T. J. 
Uwaga: Stawający do konkursu piszą kazania 
do
atyczno - moralne na temat wskaza- 
ny w dzień egzaminu.
		

/img0145_0001.djvu

			- 143 - 


SPIS KSIĘŻY 
DiecezJi Cze8 t ochowskle). 


400miedd Klemel!!\ 
Adarnus W
aJdysłaiW 
Amticzyński Stefa71 23. 4 1 5 
Ba.naoh T eofiI l 16 
Bałr 128 
BaJlWiińs-ki Stefa:n 16. 21 100 
Bama.siewicz Wita1is 65 
Barna.sz.kewicz I:dW	
			

/img0146_0001.djvu

			Derbis Wla.dyslaw 
Dewudzki Mail"celi 
Domai&"a
a Wa'WIrzY'l1iec 
Dom>ałrańczyk Jan 15, 
DOill1
niaik Stefan - 
Drojewski Ronkm 
Drożdż Czesła.łW 
DrWJZ,ga IgJrLacy 
pz.ienia.rz Michal 
Duda Stamisl,aIW 
Dudla Stefam 
Dudek Ludw1k 
Dudzitk Jan 
DYija Ed waird 


79 
i19 
UJ 
II), 11 
16 
48 
41 
10-1 
46 
18 
li:? 
27. 41 
123 
16, 10.1 


P. 


Blis;o>wski Zygmunt 27, 53 
P.rąckiewicz Wlady:;:aw 24. :]5 


o. 


GaJązka EW'aJTyst 
Gaceik W1adysław 
Ga1Iązik,a, Stanisłalw 
Gak:zyński Stefali1 
GaJWilikoW'S'ki Klemens 


. 3
, i23 
H, 15. 76 
11, 22, 31 
10.') 
]5 
24 
'!I 
GalW1ron Wtadyslaw 93 
O
elbartow.ski Wr'adyslaw 28 
1i
tY'l1gier Ludv",jk l5. ]31 
ulass WincelJły 24, 11(1 
Gh>go\\:ski WiWWTzyniec "ą 108 
OłOW1ailia Paweł 2S 
Ootgola Stefam 96 
Godziszewski Antoni 
4 
. :n, ZZ, 
ł 
Gola FramlCiszek 14 
15. 23, 43 
Goła.szewski Stamisła,'Ii 60 
Gozdek Adolf ' 24, . 5 i 
Grabowski Waw.rzyniec:: 123 
Grela Feliks 14 


- 14.1 - 


Gmnwa.Id Stmnis/:arw 
Gryglewlicz feliks 
Gryglews.ki F'ran-ciszek 
Grysz1	
			

/img0147_0001.djvu

			---; 145 - 
K!allusiki Warc/ą1w 28 K:ra;wiecki ""MI ]lO 
Kia
lll'żla Jam 115 Kir,uJk Wi	
			

/img0148_0001.djvu

			- 146 - 


Magott BruTIO 19. 4f1 Ogbza Stani
hw 56 
Małek Józef 100 Okamfer StJaJllisła w ..?d. 90 
Ma:nieWlski .Mi,chał 83 Olr7łka Amtoni 15. :;3 OIejr.ik Wi'l1centy 
3 
Mardnkowski Wł
dY'iław 91 OpaIski Adatm liS 
Materny Antoni 94 Opałka Serrufidl :41, 120 
Ma'Zamek Miie,czystaw ..8 Opi1sewioz Tomasz iO 
Matus.zeik Wacren1y 4j. 114 Osm elalk J,am 24, 80 
MJaJssaIski Jam 11. j]
 
MaśLamkiewioz Bugt'Jl.U'!l 62 P. 
Metler Bona;wentu
a 79 
Mi,chalowski Józef 38 Pablch StJaJnisłlaw 
MietIiński Amton; 71 52 
Mieszcmński Stefan 77 P3Ijąk W 1 ł l 3Jdy\słlalW 42 
Mile\\lski Stanisław 92 Pa.raJS St3lnisław 17,2'6.
 
M
nor Ma.rtan 14.75 Aaterok FralndSiZek 15,4Q iZ! 
Mi>re,cki F'l1alilciszek 14. 1.5. 32 A3Itorski JaJn .n,85 
MondIry WQjciech 21. 22, 35 :P.a.ty1k!iewi,cz WtaJIel1ty 16. 4') 
MJrotek Edmund 61 Aatrzylk Józef .l2 
Muchański Andrzej 101 P3Iwlowski Bdwłillrd J 12 
MJus.z'kiet Czesla'W 114 Pędzich Fr3lnc' .,ze
 .2-t. 44 
Muszyński L. Pa,,-vel J5 69 .PerZ}lI]a Antoni 15. 16, 26 
Piąte,k Feliks 61 
N. Piecha rlryde'ryk 67 
Pie
a Mieczysław 102 
Naibrda!lik Emanme,I IlU Pie6koWlsi Bolesł'aJw 23, 98 
Nlaiohtman Władysław 1'- 123 PiekieIińslki Józef 16,86 
. ;), 
NaI111ysło Mateusz 72 Pietrus ński Artur 40 
Na!SsaJski Mariam J4' Pietrusiński RomJln 79 
IS. 16, .,2 Pilc JaJn 9S 
Nejm]a!ll St3lni'słaJw 26. ?4 PiWlni,oki Stefam 26, 32 
NeumaJn Alojzy 3,
 PI.a.cek Jl(jJn -, 
;)
 
Niedenna'll AIooll1s l J2 Pluciński Józef 24,62 
Niedz eIski JÓ7ef 29 PIucińslki Leon 44- 
Niedźwiedzki ::,tefal1 
 ?tIuta WIa:dY1słlaIW lZa 
NO\'l
k LII.:,jaIIl 60 PoIalk J:dwalrd 84 
NO\Vla 1 k \"incentv 87 POmióaJIł Zy gIillUJ11 t 86 p
 
-, 
Nowicki Romua.td l3. 74 Pomorski StefaJIl 29 
Nuszkięwl:2 Sta.ni..r
w 1!2. 12
 Popczy.k Teodor 15. 16, l4 
PorCZyilSk- fmlJ1,ci"le'{ 76 
o. PopraWia Leon 81 
Oj'rzyfuiki Post.rach Józef 26 
Ta:leIlsz 5--1 Poroszewski Stanis,a.\\ 46
		

/img0149_0001.djvu

			Arawda Jan 
Prudmioki Józd 
PrzY;I;odzki Winccnty 
15, 21, 
Pytlawski Roman 


Q:; 
16, 49 
14 
n. 10U 
11, 109 


R. 


l
,aobszty,n ł
,na,cy "m, HlU. 101 
Raczyński ,flr.amcis.zek 46 
l
al!T1us Izek 29 45 
ł
y'ohle'\\1s'ki StaJ1l'sław 16. R1 
Rzesze\\
ski M.aJrian !6 
1
,zY'kiecki fTall1ci"ze!< 6.3 


s. 


S3iPota Stamisł,a,w 59 
Salwi'c:ki Mwriam 31 
Senko Stanisław l-t. 16. 46 
Secoms'ki Kazimierz 24, 9n 
SeweI"}'Jn WładysIa w 80 
Sewer}'Jnek Anton: 15. 61 
Sierma'lltowski franc:szck 41 
Sikorski Wladysla w .34. 122 
Skiluczyński Mieczy
1:! \V 27. 42 

1a!S1ki Jarosłilliw 90 
:S;łit\viń
i Wincenty 111 
SJmga Jam n 
Srnogorzewski J,a.n 90 
Smol:alT'k'ieWl ,cz W.ła.dv iła w 119 
Smó
łm Stalnisla'W - 45  147 - 


Sobańs.ki Piotr 
Siobozyński Józef 
Soboń W.JadY'sla w 
Sojka 5maJILuel 
Sokoluws.ki Józei 
SaWluła Bdiw.ard 
SOkól I3oles,ł<łJW 
SOŚJ11etiZ LudwM!\ 

p
nra Wi'lllCenty 
Stasiński Leon 
St,'PICII Wadaw 
:,tradowski Bolesla,\\' 


16,26 
15, 21. 22 
93 
J.23 
16. 9S 
54 
]1i 
90 
81 
25, 41 
22.34 
15 
14, 122 
39 
HJ9 
24 
9 
17 42 
Y9 
2(j. 34 
69 
4
) 
71 
f/J 
lQ7 
94 
-11. 
n3 
fJ1 
li3 trze1czyk f'ranciszek 
Struga:Ja FlI"amdsilek 
SUl
ienm
ki Sianisla\\' 
"urna Julian I iJ. 
Szc'zepka Ja.n 

zew,czyk Józei 
::zmej,l SLallis.ła.\,; 
Sz.nai '_Ierski 'ly .tmun t 
Stasiewicz f.dwa:j 
"ztuka Maria/n 
Szof)iński E''\\ ary:>t 
Szpi,ko\\"sk: Ta1e:Jsz 
Szuba fnalnciszel;: 
Stzyca 1'a1l1 
S3y,m,:,z
1k Wi81.ceilIy 


T. 


TaJjber Mieczysfaw 
Tochow;rz 1
lalcy 
Tomaszew"'Ki Jam 
T.uora Bogn.;I.aJ\\' 
TurbańSIki Antoni 


63 
49 
26 
109 
ti1 


u. 


Uchto Antoni 
UfniaJrslki Stalniskł \" 
Ul'b3/11 
tatnisłlalw 


25. 41 
120 
66
		

/img0150_0001.djvu

			w. 


W,alClia\wJiaik JaJU ] 
 9 
WlaJcłal
Jk StaJUistaw 22. 34 
W 1 alg1ner Miec!Zysław 85 
Wrujlzler Bode,sł,ruw 15, 23, ] 13 
W,ailkoWlslki Mieczy
la w 59 
W\askiewicz Piotr ]5. 33 
Wątrobińs:ki ,Kazimierz ] 15 
Widowiaki Stanish w 121 
Weber Eman:uel 33 
Weiss RiuPIn 59, 
23 
WeIDJ
ka,jt% Alntoni 34, 122 
WjeslO!łov.1S i ki IgtIllrucy 68 
Wieczo.rek Strunislaw 193 
Wierzyński Leon 

, 123 
Wi1czyńskii Wiladyrs'ł.a w 53 
Wiś:rJJiew,siki Trudeusz ił2 
Wiiśrf.owski Teodm ffi 
Wiicl)ak Aleksander 11, 117 
WHeik Sta!nisłlajW J22 
Wlłosiński Adann .)3 i2'; 
W od1zisłlalwslki Antam 99 
Wojtall AJoi"zy 21, 4'3 
Wójdaki Jan 66 
W,róbe ' ] AI!I:ton.i ]]4 


14S 
 


W.róbel MalTial!1 
Wiróblewski Bole$ław 
15, 
Wróble wsk Michał 
Wltorkiewilcz fra.nci
zek 


96 
i4 
17.31 
50 
107 


z. 


naJbOT'ski Zyg:murJ t 
naJrem:ba LeGln 
nrusrudzicrl W,ł'adysłJ.,w 
LJaJW1aJdiki Józef 
Zaiwladzki Zy&,mun
 


4:5 
91 
43 
35 
14 
17, 2.
. 76 
liaJwadzki Wincenty 41 
Zibier.sk,i MiaJriam lfJ4 
Zbieszczyk fabia'n 70 
Zebrała Józef ]21 
ngoda Staln)'.sła",' 29, 74 
Zieliń,ski tHpo!it 23, JU'8 
Zieliński Rama	
			

/img0151_0001.djvu

			- 149 - 


Spis księży-zakonników. 


Bar framciszek 
BaiTski W	
			

/img0152_0001.djvu

			Spis parafii Diecezji Częstochowskiej. 


Mie J 'scowość II Sta.".ia. dl'.
, Autobus I P t P P I Poczta 
odl w klm. odleg. w klm. OS, . 
 
I Zł Potok 7 Częstoch. 31 Przyr6w P I zyrów 
Kłomnice 20 Radomsk. 34 
Bąkowa G6ra I Gorzkow. 24 Gorzkow. 24 Strzelce Przedbórz 90 
Bęczkowice Gorzkow. 13 - Ręczno GorzkDwice 68 
Będzin loco 1/2 loco loco loco 41 
Biała CZęstOCh. \ CzęstoCh. 8 Kłobucko Kłohu('ko 35 
Biała Ostrzesz. Wieluń 7 loco Sokoln. 9 Nau!ITJlce 101 
Blachownia loco l Częstoch. 17 loco loco 36 
Błędów .iSławków 10 Lęka Sławków 62 
Bobrowniki !B ze lO' Śl!; Będzin loco Bobr',wllilti 97 
Sza.rlej-PI
k. 6 Bobrowniki k.BęrtJ: nR 
Piotrk6w 16 Piotrk. Tryb. Lękawa Bogd. Piotr. 69 
Lęka 7 Czę"t-Wlel. loco loco 41 
Kłomnice 4 Częstoch. 18 Kruszyna Aurelów 85 
Koniecpóll1 Silniczk
 Silniczka 62 
Wręczyca 2 Częstocb, 30 Węglow. Węgl.kICzę.t. 
Herby Pol. 5 15 
Radomsko 20 Radomsk. 20 loco ,,,CO kiRadom 51 
Częstoch. 42 
Radomsko 22 Radomsk. 22 loco Rzeiowice 91 
Poraj 4 loco Poraj kiCz, 118 
Wie luń 10 Wieluń Skomlin Mokr.kgklWiel 102 
Lęka 8 Bolesław. Bolesl"wiec 41 
Lazy 1 Wysoka Lazy s' p. 11 113 
tazv 5 Zawiercie Lazy Łozy 114 
Radomsko 26 Radomsk. 26 Garnek Żytno 63 
Potok Zł. 16 
Podzamcze 5 Wieruszów Wierusz. Wieruszów 108 


Św. Anna 


Bogdan6w 
Bolesławiec 
Borowno 
BOrLvkowa 
Bór ZapiIski 


Brzdnica 


Chełmo 
Choroń 
Chotów 
Chrościn 
Chruszczobród 
Ciągowlce 
CielętnIki 


Cieszęcin 


Cykarzew 
Czajków 
Czarnożyły 
Czastary 
Czelad:t 


Częstochowa 
Często - Raków 
Dąbrowa-Górn. 


I
 


68 


Rudmki 10 CzęstOCh,118 \ MVkanów 
Grab. 16 !Pozo,) Lututów Ku:tn. Gr. 
Podzamcze 26 
Wie luń 4 Wieluń 
Czastary 2 Sokolniki 
Będzin M, 4 loco loco 
S Isnowiec 7 
loco 
Błellzno l 
loco 


loco 82 
loco 109 
loco 102 
loco 48 
loco 41 


loco 
Częstoch. A 
loco 


loco 
loco 


loco 31 
Częstoch. 4 34 
loco 58
		

/img0153_0001.djvu

			- 151 - 


M . . Sta.CJa. dr t. 1 Autobuq I 
leJscowość 001. w klm odl. w klm. Post P P. 
DąbrowaZielona ll 'otok Złoty 10 Czo;.t. ..An.31!Garnek 
Kt, IInice 22 RlIdoms'"o 21 
Dank6w Krzepice 9 Czest. 31 'Krzepice 
Dmenin Radomsko 11 Radomsko Kodrąb 


56 
Dźb6w-C:r.ęst. Częs'. 10 Często Częsł. 36 
Dzietrzkowice Czastary 13 Wieluń 3 Bolesław Woicio ki Boi. 48 
Wieluń 21 
Janin6w 7 10c,Cz.-Wiel Mierzyce 
Wierusz6w 
Kłomnice 10 loco 
Radomsko 12 Radomsk.121 loco 
Częstoch. 30 
loco loco Często ch 37 
Inco 112 Dąbrowa 2 loC'o loc 59 
Kam. St. 1/ 2 loco oiciech k/K 69 
loeo loco loC'o 70 
Będzin M. 3 loco Inco k/B. 59 
"'otok Zł. 6 Często ch. loco Zł Pot. Cz. 170 
Janinów 6 loco Rudniki RU<1 W ki 86 
I ki 'Plun'B 
Radomsko 14 Radomsk.14 Brzeźnica Ładzice 52 
Wie luń 1 Wieluń Mierzyce Wieluń s. p.13 103 
CZęstoch. 12 Kłobucko Często 37 
Nnwokam. 2 1 - loco loco 70 
Poraj 4 Czę	
			

/img0154_0001.djvu

			- 152 - 


Miejscowość Stacja dr t. I Autobus I Post.P.P. Poc2.ta .: 
odl. w klm. odl. '" klm. +' 
tu 
Komorniki II loco l - Skomlin Makr.ko kiW. 78 
Konopiska Częstoch. 12 Częstoch. loco Blachownia 38 
Klimont6w So,n. loco 42 
Koszelew Będzin 42 
Kietlin Radomsko 92 
Kowalowiec Radom. ko 
4 
Konopnica IWieluf1 26 Osjak6w 1 Osjak6w loco 103 
Koziegłówki IMyszk6w 10 - Koziegł. Koziegłowy 118 
Koziegłowy IMYSZk6W 13 Częstoch, 32' loco loco 118 
Kraszewice Grabów 7 Grab6w Kuźn. Gr. loco 10 
Krępa Radomsko 8 - Gomun.14 l	
			

/img0155_0001.djvu

			153 - 


M. ' e, ' scowo ' ć Sta.cja dr, z. I Autobus I P t P u I Poczta I !i 
.. odl. w klm. od I. w klm. os. , 
 . , v. 
I l zaWlercie 
Mst6w Częstoch. 14 Częstoch.14 I[co M. k/Częst. 83 
Mykan6w Rudniki 5 Często ch. loco Cykarzew 83 
Myszkow loco - loco loco 115 
Naramice ' Wie luń 9 Wieluń loco loco 110 
Niedośpielin Radomsko 21 - Wielgomł 'Wielgomł. 94 
Niegowa I M Y SZk6W 14 Mysz.-2arki Wielgom. Żarki 119 
Niegowonice Łayz 6 Łazy Łazy 116 
Niemce (expos.) Kazimierz Sosnowiec loco Kazimierz 
k/Strzem. 42 
Niwka Sosnowiec 5 Mysłowice 
Mysłowice l Sosnowiec Niwka Sosnowo 4 43 
Ochędzyn Czastary 1 Wieruszów Skomlin Sokolniki 111 
Wie,usz. Pod., 7 k/Wiel. 
Olsztyn Olsztyn 3 Częstoch. 14 loco loco 38 
Osiak6w Wieluń 22 Wieluil loco loco 105 
Ostrowy Russiec 14 C:r;ęstoch.30 Miedtno Miedźno 78 
Ostr6wek Czastary 10 Węglowice Węgl, kiW. 111 
Ożar6w loco :z Skomlin loco 87 
Opat6w CZęlt. loco loco 78 
Paięczno Radomsko 36 Radomsko 36 loco loco 53 
C:tę.tocb. 68 I 
Panki loco t112 CZęstoch.25 1 loco loco, 79 
Parzniewice (exp,) Gorzkow. 13 _ Łękawa Bogden6wP,ot 73 
Parzymiechy Krzepice 9 Częstoch.38 loco IKrzepice 79 
Pątn6w Pątn6w 3 Wie luń I lP. k/Wiel. 105 
Piaski. Będzin 5 SOlnowiec Czeladt 43 
Sosnowiec 5 I I Czeladź 2. 
Pińczyce MYlzk6w 10 - Siewierz Myszk6w 116 
Pławno Radomsko Ul RadomSk'lO I Gidle Gidie 66 
Poczesna Korwin6w 2 Częstoch.l
 Kam. P. I Kamien. P. 39 
POl!oń Sosnowo 1 1 /2 - loco Sosnowiec 44 
Porąbka Kazimierz ISosnow-Por Kazimierz Kazimierz 44 
k/Strzem. l j Niemce k/Strzem. 
Psary p-ta Będzin 60 
Poręba Mrzygł. Zawierci e 7 Zawiercie Poręba loco 116 
fraszka loco Często ch. 62 loco loco 81 
Przedmość Praszka 5 I - loco Praszka 88 
PrzJbyn6w MYlzk6w MYlz,.2arki 2arki 2arki . 119
		

/img0156_0001.djvu

			'- 154 - 


Miejscowość II 

"j; 


: I Oli
.1 Pos t. p, 
 \ Poczta 
Przyr6w 
Przystajń 
Raczyn 
Radomsko 
Radost6w 
Radoszewic<> 
Radziechowice 
Ręczno 
Rędziny 
Rozprza 
Ruda 
Rudlice 
Rudniki 
RZlI,śnia 


Skarżyce 
Skomlin 
Soborzyce 
Sokolniki 
Sosnowiec 
Stary Sosnowiec 
Starcza Poraj 9 
Korwinów 11 
Strze'ceWielkie 
Starokrzepice _, Krzepice 3 CZęBt. 39 
Stobieckomiejs.. Radomsko 2 - 
Strzalk6w Radomsko 4 
Strzemipszyce loco 
Sulmieuyce RadomBko 22 


Rzeiowice 
Sącz6w 
Sielec N ow y 
Sielec Stary 
Siemkowice 
Siemonia 
Siewierz 


Potok ZI. 5 Częstoch. 33i loco loco 61 
Panki 5 Częstoch.55i loco Panki 80 
Wieluń 3 Widuń 3 Czaro orz. Czarnożyly 106 
loco lcco I loco loco 89 
Czastary 8 BoleBlaw. Czastary 50 
Wieluń 28 loco 106 
I Radomsko 10 Radomsko 8 l Stob.Miej Ladzice 1 95 
Gorzkow. 18 - I loco Lęki Szlach 73 
II Rudniki 2 Często ch. I loco Rudn.Rędz. 84 
Rozprza - loco loco 74 
{ 
'\

: 6" Wieluń Wieluń Wieluń 106 
I Wieluń 10 Częstoch. I Ostr6wek 107 
Janin6w 2 - loco R. k,Wiel, 88 
Radomsko 40 Str6ża 5 I Paięczoo loco 54 
Siemkowice7 
Radomsko 21 Przerąb loco 
Sędzin 16 Swierkl..niec 
Sosnowo 21/4 ad pl. Stasz. SSieł.Ioco Sosnowiec 
A ut. ul.Barb. 
Sosnowiec 3/4 loco 
loco 2 Kielcz. 
Sędzin 12 Sosn,-Częst. Sączów 
Myszk6w 12 Sosno Częst loco 
Zawiercie 15 
Zawiercie 10 
Czastary 1'2 Wieluń 2 
KoniecpoliO 
Czastary 
loco 


Kromol. 
loco 
Garnek 
loco 
loco 


Hutki 


Krzepice 
loco 


loco 
loco 


b 
en 


95 
97 
45 


Sosnowiec 45 
loco 51 
Grodziec k. 8. 98 
loco 99 


Zawiercie 117 
k/Wieluoia 50 
Juljanka 66 
loco kI Wiei 111 
loco 45 
loco 46 
Kemienice Pol. 39 
Krzepice 80 
Br.eźn;c.. kiR. 55 
Krzepice 80 
Radomsko 95 
Radomsko 96 
loco 61 
loco 55
		

/img0157_0001.djvu

			- 155 - 


Miejscowość Stao a dr. \t. Autobus Post P P. Poczta. ..: 
dl. w klm. Odl w klm. "" 
rn 
Szynkielów Konopnica 107 
Targoszyce Ząbkow,22 - Mierzęcice 99 
Będzin 27 
Tarn.Góry 22 
Truskolasy Panki 6 Częsł. 21 loco Panki 40 
Walichnowy Czastary 5 Wieluń Soko'lI. Sokol.k/W. 112 
Wąsosz Mie żno 10 Częsł. 39 Pajęczno P"jęczno 81 
Węglewice Podzamcz.11 - lo o k/W'elunia 112 
W'elgomłyny Radomsko 28 Przedbórz I) loco IUlo 96 
Wieluń loco 3 Częstoch,67 loco loco 100 
Wieruszów loco 1 1 /2 - loco loco 112 
Wierzbie Janinów 9 - Praszka Oż"rów L I W 88 
Wrzosowa Częstoeh 40 
Wierzcblas WIeluń 10 Wieluń Mierzyce Wieluń 108 
Pątn6w 6 
Wiewiec R8domsko 17 - Brzeżn. Brzeżn. k'R 55 
Wilkowiecko Krze- ice 11 Częstoch. 27 Walencz. Krzepice 81 
Włndowice Zawierci e 7 Zawiercie loco Zawiercie 111 
Wójcin Lęka 12 Wieluń 2 Bolesław. W k/Bolesł. 50 
W,'jkowice Kom Będzin 6 1 /2 Będzin 6 1 /2 loco loco 61 
Wojkowice Kość Ząbkowice 7 - loco Ząbkowice 98 
Zagórze Dąbr. Górn.4 - loco k.IDąbr G6rll 46 
Sosnowiec 5 
Zawada Kłomnice 5 Kłomn. Rad. Aurelów 66 
Zajączki Krzepice 3 Częstock.39 Krzepice Krzepice 82 
Zawierci e loco - loco loco 113 
Ząbkowice loco - loco loco 62 
Złochowice Panki 5 Walencz6w 2 W lencz. Krzepice 82 
Złoty Potok Złoty Pot. 6 - Janów Złoty Potok 121 
Zrębice Częstochowski 
Olsztyn 4 Częst.-JHJJÓW Olsztyn Olsztyn 121 
st. Ciecierz, 
Żarki Myszków 6 Myszków loco loco 120 
Żdżary Czas tary 8 - Bolesław. Bolpsław. 51 
Żuraw Potok Zł, 6 - Janów Julianka 84 
Żychcice Szarl-Piek. 6 - Grodziec Gr' dziec 98 
Żytniów Bedzin 10 k/Będzina 
Janinów 5 Rudniki Rudniki Rudn. kIW. 89 
Żytno Radomsko 25 Radomsk 24 Silniczka 10(:0 67
		

/img0158_0001.djvu

			- 156 - 


ZESTAWIENIE OGOLNł::. 


Dekanatów 
Parafij 
Ekspozytur 
Kościołów nieparafialnych 
Proboszczów 
Wikarych 
Prefektów 
Księży świeckich 
zakonnych 
Alumnów w seminarium 
Liczba wiernych w diecezji 


17 
184 
16 
20 
183 
96 
53 
381 
49 
111 
1.144.138
		

/img0159_0001.djvu

			- 151 - 


Nuncj;!tura Apo!'tol"ka. W:auszaJWJa:, Alej.a 
zu.:ha 12, 
tel 836166. P. K. O. 23232, 
I\uria Pclowa, WaTszatW.a, ul Miodowa 24. tel. 11-70-91 
I(urla Arcybiskupia w Poznaniu, tel. 26-51. 
K3':1
r h ria Pryma.sa tel. 4009 
l(apel<.nJ Prymasa tel. 10-51. 
Biuro Episkopatu Polskiego 
"\
alrsza'Wla. Al. Jerozolimski e 14, m. 5, te!. 2-71-56 
Polska I(atolicka Agencja Prasowa 
WaJrS1JatWa, Miodowa 17, tel. 2-28-19. 
Dyrekcja Diecezjalna: 
I. Palpieskie,go Dzieła Rozikll"zew'ia:nia Wiwry. 
2. 
w. Piotra ApostoJ.a, 
,
. D
iecięctwa Jezusowego. 
-1>. Związku Mi<;yjlJ1eglO, I(leru - Kuria Diecezjalna. 
tel. 15-90. 
Konto P. K. O. Kurii 308.646. 
Rachunek czekowy Kurii 
w Bal!1lku BainJd1ol\VYllI1, Oddzrat w Częiwchowic. 
DiecezJalny Instytut Akc)ll(atotickieJ 
w Częstochowie. 
LI! N. Mwrii Paamy 64, tel. 17-10 konto P. K. O. 68.960. 
Dyrektor: I(s. Józef Sobczyńsk:. 
I(at. Stowar,zyszenie Mężów. 
I(at. Stowarzyszenie I(ob;et. 
I(at. Stowarzyszenie Młodzieży Mę;:kiej 
w Częstochowie. 
ul. N. Mairyi P3lIUlY 64. tel. 16-61. 
I(at. Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskie' 
w Częstochowie. 
ul. N. MaJry!i Pairuny 64, tel. 16-61.
		

/img0160_0001.djvu

			- 158- 


CbrześcłJal1skle T -wo Ocbrony Kobiet 
W-łll"oS:mJWa. ul. Cmckiego 10 m. 10, 
Polskie Towarzystwo Czerwonego KrzVl3 
WałrSZdJWIa, ul. MazoW1 ecka 9, 
Główny Urząd Statystyczny 
WlalI\5'Z1a'Wla, Aleje Jerozolimskie H, 
Tygodnik ..Gazeta I(o
cłelna" 
Lwów. ul. Zy'RitI1lUlI1t{)\wg,
a 4, konto P. K. O. 151.155. 
..Przewodnik Społeczny" I .,Wladomości 
dla Duchowieństwa". 
POZlnań, I(się3Jrnia św. Wojciecha, \Va.rszawa 
Księganmia Szczep'k:owskl ego, Al. Jerozoiimskie 39 
Czasopisma dla StowarzJ 7 szeń Młodzieży Polsk.: 
,.Kierownik Stowarzyszeń Młodzlezy" 
,.Młoda Polska", "'przyjaciel Mlodziery" 
PGZtI1ań, ul. PocztoWla 15. SP. Alko(:. ..O
loJa". 
TYl/;odnik "Niedziela", 
P. K. O. 63.751. 
Red.aikoj'a. ru!. N. M.31TYi Pammy 64, te1. 11-96. 
Czestocbowskle Seminarium Duch. 
w Kr3Jkowie, tel. 162-00. 
,
isslon Polonaise Catbolique en Franc" 
263 bis. Rue St.-Honor e, Pa.ri;. ie:-. 
Instituto Polacco 
Roma 
, 38 viJa Pietro GavaG\i.ni. 
Sollerdo Polacco 
Rom-ł, Piama Remurla l. 
Diecezjalny Dyrektor Apostolstwa ,\\orllitwv 
Przew. I(s. Józef Pacbucki, T. .1. 
OzęstoohoWla
 ul. Dl. Kbnrgi Tł. 
I(onserwator Okr. I(lel. 
Kieke. Urzad WOJew. 
Wydzia
 KorTIi1J1Hc Budowil.amv 
Od dzialI SzStu'ki (-uL Sienkiew cza. 2;5, II p
		

/img0161_0001.djvu

			- 159 - 


lmiany w czasie druku i dostrzeżone omyłki. 
Str. 8. Metropolita Wr.ltrS?;aJWIs1zk, pw. 
" Kwnieńs
, Ks. El11ainueI tiereda, '" ')zk. pw. j.n. 
.. Poręba Mrzygłodzka, Ks. Fr:aD1chzck R:łPała, 
w sz:k. ,pw., .2I8.IX.1910. :n, 3IS 
" WieIuń, Ks. Julian Nowaik, w sz1." pw., 16.11. 
1914, 38. 38. 
34. K5. Z. Ozechowioz, 2I.V.I906 32, 3S 
35. Mie'S
k. w pa'!". św. Jalkóba: Księża: Ladwik 
OietY1I1lgier, Józef Postr.ach Ij Piotr Sobarhki j.w. 
41. Czeladź, wik l. Ks. Błażej Kawa1cc, 1.11.1909, 
34, 
. 
57. Siennko\\-ice, '\Vi.k. Ks. Zygmul!1t Jaworski liii. 
]905, 32. 38. 
63, Dąbrowa ZieJ., wilk. Ks. M.ie,czysbw Taiber, 
5.x.191O. 38. 38. 
70. Kamieńs.k, prob. Ks. T. Opase"\1iicz. 
" 120. Lututów. wik. 1. Ks. Edl!l1umd NaJbrdahk. 26.m. 
1913, 38, 38. 
.. 1
0. lalrki. rn. w palr. I(;s. Semfin Opał'i{a. 
.. ]23 Ks. Pluta WladY'Slła.w. 
Ks. Piecha fryderyk.
		

/img0163_0001.djvu

			XK;Sł 
GARNIAX 
ruuu-
 
ANT¥KWARłAT 


'Jg_,, =-'-'v'yVv
,,-!V
,-!
 Li \Q 


I
 II 
K
I A 't
 '; 
;11: 


-; _" "L.--..-.I....r-'
.,_1 
,_",-,,---:or. 
== Nr 
 2
02
 t == 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		

/img0164_0001.djvu

			BIBLIOTEKA GŁOW1'L'\ 
Wyzszej Szkoly Pedagogicznej 
w Częstochowie 
I
 
I 


BG ....SP 
1111111111111111111111 1111111111111 
61839